శ్రీ బిందు మాధవ స్తోత్రం (Sri Bindu Madhava Stotram)

ఓం నమః పుండరీకాక్ష బాహ్యాంతః శౌచదాయినే |
సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || 1 ||
నమామి తే పద ద్వంద్వం సర్వ ద్వంద్వ నివారకం|
నిర్ద్వంద్వయా ధియావిష్ణో జిష్ణ్వాది సురవందిత || 2 ||
యం స్తోతుం నాధిగచ్ఛంతి వాచో వాచస్పతేరపి|
తమీష్టే క ఇహ స్తోతుం భక్తిరత్ర బలీయసీ || 3 ||
అపి యో భగవానీశో మనః ప్రాచామగోచరః|
స మాదృశై రల్పధీభిః కథం స్తుత్యో వచః పరః || 4 ||
యం వాచో న విశంతీశం మనతీహ మనో న యమ్|
మనోగిరామతీతం తమ్ కః స్తోతుం శక్తిమాన్ భవేత్ || 5 ||
యస్య విశ్వసితం వేదాః సషడంగ పదక్రమాః |
తస్య దేవస్య మహిమా మహాన్ కై రవగమ్యతే || 6 ||
అతంద్రితమనో బుద్ధీందరియా యం సనకాదయః|
ధ్యాయంతోsపి హృదాకాశే న విందంతి యథార్థతః || 7 ||
నారదాద్యైర్మునివరైః ఆబాలబ్రహ్మచారిభిః |
గీయమాన చరిత్రోsపి న సమ్యగ్ యోsధిగమ్యతే  || 8 ||
తమ్ సూక్ష్మరూప మజ మవ్యయ మేకమాద్యం|
బ్రహ్మాద్యగోచరమజేయ మనంత శక్తిం
నిత్యం నిరామయ మమూర్తమచింత్య మూర్తిం |
కస్త్వాం చరాచర చరాచర భిన్నవేత్తి || 9 ||
ఏకైకమేవ తవనామ హరేన్మురారే |
జన్మార్జితాఘ మఘినాం చ మహాపదాఢ్యమ్||
దద్యాత్ ఫలం చ మహితం మహతో మఖస్య
జప్తం ముకుంద మధుసూదన మాధవేతి  || 10 ||
నారాయణేతి నరకార్ణవ తారణేతి
దామోదరేతి మధుహేతి చతుర్భుజేతి  || 11 ||
విశ్వంభరేతి విరజేతి జనార్దనేతి
క్వాస్తీహ జన్మ జపతాం క్వ కృతాంత భీతిః||
యే త్వాం త్రివిక్రమ సదా హృది శీలయంతి
కాదంబినీ రుచిరరోచిష మంబుజాక్షం || 12 ||
సౌదామినీ విలసితాంశుక వీతమూర్తే
తేsపి స్పృశంతి తవ కాంతి మచింత్య రూపామ్||
శ్రీవత్సలాంఛన హరేsచ్యుత కైటభారే
గోవింద తార్క్ష్యరథ కేశవ చక్రపాణే |
లక్ష్మీపతే దనుజ సూదన శార్ఙ్గపాణే
త్వద్భక్తి భాజి న భయం క్వచిదస్తి పుంసి || 13 ||
యైరర్చితోsసి భగవన్ తులసీ ప్రసూనైః
దూరీకృతైణమదసౌరభ దివ్యగన్ధైః ||
తానర్చయంతి దివి దేవగణాః సమస్తాః
మందార దామభిరలం విమల స్వభావాన్  || 14 ||
యద్వాచి నామ తవ కామ దమజ్జనేత్ర
యచ్చ్రోత్రయో స్తవ కథామధురాక్షరాణి
యచ్చిత్తభిత్తి లిఖితం భవతోస్తి రూపం
నీరూప భూప పదవీ నహి తైర్దురాపా  || 15 ||
యే త్వాం భజంతి సతతం భువి శేషశాయిన్
తాన్ శ్రీపతే పితృ పతీంద్ర కుబేరముఖ్యాః ||
బృందారకా దివి సదైవ సభాజయంతి
స్వర్గాపవర్గ సుఖ సంతతి దానదక్ష || 16 ||
యే త్వాం స్తువంతి సతతం దివి తాన్ స్తువంతి
సిద్ధాప్సరోsమరగణా లసదబ్జపాణే
విశ్రాయణత్యఖిల సిద్ధిద కో వినా త్వాం
నిర్వాణచారు కమలాం కమలాయతాక్ష || 17 ||
త్వం హంసి పాసి సృజసి క్షణతః స్వలీలా
లీలావపుర్ధర విరించి నతాంఘ్రి యుగ్మ
విశ్వం త్వమేవ పర విశ్వపతి స్త్వమేవ
విశ్వస్య బీజమసి తత్ప్రణతోస్మి నిత్యం  || 18 ||
స్తోతా త్వమేవ దనుజేంద్ర రిపో స్తుతిస్త్వం
స్తుత్యస్త్వమేవ సకలం హి భవానిహైకః |
త్వత్తో న కించిదపి భిన్నమవైమి విష్ణో
తృష్ణాం సదా కృణుహాయ్ మే భవజాం భవారే   || 19 ||
అగ్ని బిందోః స్తుతిం యోsత్ర మాధవాగ్రే పఠిష్యతి
సమృద్ధ సర్వకామః స మోక్షలక్ష్మీపతిర్భవేత్ || 20 ||

ఈ అగ్నిబిందుకృత స్తోత్రమును బిందుమాధవుని ముందు పఠించిన వారు సమస్త మనోరథములు సిద్ధించిన వారై మోక్షలక్ష్మీ పతులగుదురు.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!