శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరీ స్తోత్రం (Sri Durga Parameshwari Stotram)

ఏతావంతం సమయం
సర్వాపద్భ్యోపి రక్షణం కృత్వా ।
దేశస్య పరమిదానీం
తాటస్థ్యం వహసి దుర్గాంబ || 1 ||

అపరాధా బహుశః ఖలు
పుత్రాణాం ప్రతిపదం భవన్త్యేవ ।
కో వా సహతే లోకే
సర్వాంస్తాన్మాతరం విహాయైకామ్ || 2 ||

మా భజ మా భజ దుర్గే
తాటస్థ్యం పుత్రకేషు దీనేషు ।
కే వా గృహ్ణంతి సుతా-
న్మాత్రా త్యక్తాన్వదాంబికే లోకే  || 3 ||

ఇతః పరం వా జగదమ్బ జాతు
దేశస్య రోగ ప్రముఖాపదోస్య ।
నా స్యు స్తథా కుర్వచలాం కృపామి-
త్యభ్యర్థనాం మే సఫలీ కురుష్వ  || 4 ||

పాపహీనజన తావన దక్షాః
సన్తి నిర్జరవరా‌ న కియన్తః ।
పాప పూర్ణజన రక్షణ దక్షాం –
స్త్వాం వినా భువి పరాన్న విలోకే  || 5 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!