మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం (Mahishasura Mardini Stotram)

Mahishasura Mardhini stotramఅయిగిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందసుతే
గిరివర వింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణుసుతే
భగవతి హే శితి కంఠకుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరికృతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే. || 1 ||

సురవరవర్షిణి దుర్దధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిని హర్షరతే
త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్చిమోషిణి మోహరతే
దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధునుతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 2 ||

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన ప్రియవాసిని హాసరతే
శిఖరిశిరోమణితుంగహిమాలయశృంగనిజాలయమధ్యగతే
మధుమధురే మధుకిటభంజిని కైతభగంజిని రాసరతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే. || 3 ||

అయి శతఖండవిఖండితరుండవితుండితశుండ గజాధిపతే
రిపుగజగండ విదారణదండ పరాక్రమశుండమృగాధిపతే
నిజభుజదండనిపాతితచండ విపాతిముండ భటాధిపతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 4 ||

అయి రణదుర్మదశత్రువధోదితదుర్ధరనిర్జరశక్తి భ్రతే
చతురవిచారధురీణమహాశివదూతకృత ప్రమథాధిపతే
దురితదురీహ దురాశయదుర్మతిదానవదూతకృతాంతమతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 5 ||

అయి శరణాగతవిరివధూవర వీరవరాభయదాయికరే
త్రిభువనమస్తక శూలవిరోధిశిరోధికృతామలశూలకరే
దుమిదుమితారాదుందుభినాదమహోముఖరీకృత తిగ్మకరే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 6 ||

అయి నిజహుంకృతిమాత్రనిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే
సమర విశోషితశోణిత బీజసముద్భవశోణిత బీజలతే
శివ శివ శుంభనిశుంభ మహాహవతర్పిత భూతపిశాచరతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 7 ||

ధనురనుషజ్గరణక్షణ సంగపరిస్ఫుర దజ్గనటత్కటకే
కనకపిశజ్గపృషత్క నిషాజ్గరసద్భటశ్రుజ్గహతావటుకే
కృతచతురజ్గబలక్షితిరజ్గఘటద్భహురజ్గరటద్వటుకే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 8 ||

సురలలనాతతథేయితథాభినయో త్తమనృత్యరతే
హాసవిలాసహులాసమయి ప్రణతార్తజనేమిత ప్రేమభరే
ధిమికిటదిక్కటధిమిధ్యని ఘోరమృదంగనినాదలతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 9 ||

జయ జయ జప్యజయే జయశబ్దపరస్తుతి తాత్పరవిశ్వసుతే
ఘుణఘుణఘీంఘీం కృతనూపురశింజిత మోహితభూతపతే
నటితనటార్దనటీనటనాయక నాటితనాత్యసుగానరతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 10 ||

అయిసుమనస్సుమనస్సుమనస్సు మనోహరకాంతియుతే
శ్రితరజనీరజనీరజనీరజనీరజనీకరవక్త్రవృతే
సునయనవిభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరాధిపతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 11 ||

సహితమహావమల్లమతల్లికమల్లి తరల్లకమల్లరతే
విరచితవల్లిక పల్లికమల్లికఘిల్లిక ఘిల్లికవర్గవృతే
సితకృతపుల్లసముల్లసితారుణతల్లజపల్లవసల్లలితే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 12 ||

ఆవిరలగండగలన్మదమేదురమత్త మతజ్గజరాజపతే
త్రిభువనభూషణభూతకలానిధిరూపయోనిధిరాజసుతే
అయిసుదతీజనలాలసమానసమోహనమన్మథరాజసుతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 13 ||

కమలదలామలకోమలకాంతికలాకలితామలభాలలతే
సకల విలాసవికలానిలయక్రమ కేలిచలత్కలహంసకులే
అలికులసంకులకువలయమండలమౌలిమిలవ్వకులాలికులే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే  || 14 ||

కరమురలీరవవీజితకూజితతలజ్జికోకిల మంజుమతే
మిలితపులిందమనోహరగుంజితరంజితశైలనికుంజగతే
నిజగుణభూతమహాశబరీగణసద్గుణసంభ్రుతకేలితలే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 15 ||

కటితలపీతదుకూల విచిత్రమయూఖతిరస్క్రతచంద్రరుచే
ప్రణతసురాసురమౌలిమణిస్ఫూరదంశులసన్నఖ్చంద్రరుచే
జితకనకాచలమౌలిపదోర్జితనిర్జరకుంజరకుంభకుచే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే || 16 ||

విజితసహస్రకరైకసహస్రకరైకసహస్రకరైకనుతే
కృతసురతారకసంగరతారకసంగరతారకసూనునుతే
సురథసమాధిసమానసమాధిసమాధిసుజాతరతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే. || 17 ||

పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యో నుదినం న శివే
అయికమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం ను భవత్
తవ పదమేవ వరం పద మిత్యనుశీలయతో మమకిం న శివే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే. || 18 ||

కనకలసత్కలసింధుజలై రానుసించినుతే గుణరజ్గభువం
భజతి స కిం న శాచీకుచకుంభతటీపరిరంభసుఖానుభవమ్
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే. || 19 ||

తవ విమలేన్దుకలం వదనేన్దు మలం సకలం నమ కూలయతే
కిము పురుహుతపురీందుముఖీసుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతే
మమ తు మతం శివనామమధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే. || 20 ||

అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయివ త్వయా భవితవ్యముమే
అయిజగతో జననీ కృపయా సి యథా సి తథా నుమితా సి రతే
య దుచిత మత్ర భవ త్యురరీకురుతా దురతాపమపాకురుతే
జయజయ హే మహిషాసురమర్ధిని రమ్య కపర్ధిని శైలసుతే. || 21 ||

ఇతి మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!