Home » Stotras » Sri Shyamala Navaratna Malika Stotram

Sri Shyamala Navaratna Malika Stotram

శ్రీ శ్యామల నవరత్న మాలికా (Sri Shyamala Navaratna malika Stotram)

ధ్యానశ్లోకం

కచాంచితవిపంచికాం కుటిలకుంతలాలంకృతాం
కుశేశయనివేశినీం కుటిలచిత్తవిద్వేషిణీం |
మదాలసగతిప్రియాం మనసిజారిరాజ్యశ్రియం
మతంగకులకన్యకాం మధురభాషిణీమాశ్రయే ||

కుందముకులాగ్రదంతాం కుంకుమపంకేన లిప్తకుచభారాం |
ఆనీలనీలదేహామంబామఖిలాండనాయికాం వందే ||

అథ స్తోత్రం
ఓంకారపంజరశుకీముపనిషదుద్యానకేలికలకంఠీం |
ఆగమవిపినమయూరీమార్యామంతర్విభావయే గౌరీం || 1||

దయమానదీర్ఘనయనాం దేశికరూపేణ దర్శితాభ్యుదయాం |
వామకుచనిహితవీణాం వరదాం సంగీతమాతృకాం వందే || 2||

శ్యామలిమసౌకుమార్యాం సౌందర్యానందసంపదున్మేషాం
తరుణిమకరుణాపూరాం మదజలకల్లోలలోచనాం వందే || 3||

నఖముఖముఖరితవీణానాదరసాస్వాదనవనవోల్లాసం |
ముఖమంబ మోదయతు మాం ముక్తాతాటంకముగ్ద్ధహసితం తే || 4||

సరిగమపధనిరతాం తాం వీణాసంక్రాంతకాంతహస్తాంతాం |
శాంతాం మృదులస్వాంతాం కుచభరతాంతాం నమామి శివకాంతాం || 5||

అవటుతటఘటితచూలీతాడితతాలీపలాశతాటంకాం |
వీణావాదనలేశాకంపితశీర్షాం నమామి మాతంగీం || 6||

వీణారవానుషంగం వికలకచామోదమాధురీభృంగం |
కరుణాపూరతరంగం కలయే మాతంగకన్యకాపాంగం || 7||

మేచకమాసేచనకం మిథ్యాదృష్టాంతమద్ధ్యభాగం తే |
మాతస్తవ స్వరూపం మంగలసంగీతసౌరభం వందే || 8||

మణిభంగమేచకాంగీం మాతంగీం నౌమి సిద్ధమాతంగీం |
యౌవనవనసారంగీం సంగీతాంభోరుహానుభవభృంగీం || 9||

నవరత్నమాల్యమేతద్రచితం మాతంగకన్యకాఽఽభరణం |
యః పఠతి భక్తియుక్తస్సఫలస్స భవతి శివాకృపాపాత్రం || 10||

ప్రపంచపంచీకృతకనిదానపదపాంసవే |
వీణావేణుశుకాలాపప్రవీణమహసే నమః || 11||

ఇతి శ్యామలా నవరత్నమాలికా స్తవః సంపూర్ణః |

Shiva Pratah Smarana Stotram

శివ ప్రాతః స్మరణం (Shiva Pratah Smarana Stotram) ప్రాతః స్మరామి భవభీతిహరం సురేశం గంగాధరం వృషభవాహన మంబికేశం  || 1 || ఖట్వాంగ శూల వరదాభయ హ సమీశం సంసార రోగహరమౌషధమద్వితీయం || 2 || ప్రాతర్నమామి గిరీశం గిరిజార్ధ...

Sri Manasa Devi Temple in Mukkamala Peetam

Sri Manasa Devi Temple in Mukkamala Peetam (ముక్కామల మానసా దేవీ పీఠం) ఓం నమో మానసాయై !! Sri Manasa Devi stayed here and did Dhyanam in Mukkamala Peetam . Here the temple...

Sri Veerabrahmendra Swamy Dandakam

శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి దండకం (Sri Veerabrahmendra Swamy Dandakam) శ్రీ మన్మహా వీర బ్రహ్మేంద్ర యోగీశ్వరా !! భక్త మందార దుర్వార దుర్దోష దుర్భిక్ష దూరా!! మహావీరా!! మీ శక్తి మీ యుక్తి మీ రక్తి మీ భక్తి మీ సూక్తులెన్నంగ సామాన్యమే!!...

Sri Pitambara Ashtakam

श्री पीताम्बराष्टकम् (Sri Pitambara Ashtakam) ज्ञेयं नित्यं विशुद्धं यदपि नुतिशतैर्बोधितं वेदवाक्यैः सच्चिद्रूपं प्रसन्नं विलसितमखिलं शक्तिरूपेण ज्ञातुम् । शक्यं चैतां प्रजुष्टां भवविलयकरीं शुद्धसंवित्स्वरूपां नाम्ना पीताम्बराढ्यां सततसुखकरीं नौमि नित्यं प्रसन्नाम् ॥ १॥...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!