సిద్ధ మంగళ స్తోత్రం (Siddha Mangala Stotram)

sri padha vallabha
శ్రీ మదనంత శ్రీ విభూషిత అప్పలలక్ష్మి నరసింహ రాజా
జయవిజయీభవ ధిగ్విజయీభవ శ్రీ మధఖండ శ్రీ జయవిజయీభవ
Shreemadanantha Shree Vibhooshitha Appala Laxmee Narasimha Raajaa
jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava | Shreemadakhanda Shreevijayeebhava || 1 ||

శ్రీ విద్యాధరి రాధా సురేఖా శ్రీ రాఖీధర శ్రీ పాధా
జయవిజయీభవ ధిగ్విజయీభవ శ్రీ మధఖండ శ్రీ జయవిజయీభవ
Shree Vidyaadhari Raadha Surekha Shreeraakheedhara Shree paadaa
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava | Shreemadakhanda Shreevijayeebhava || 2 ||

మాతా సుమతీ వాత్సల్యామృద పేరీపోషిత జయ శ్రీ పాధా
జయవిజయీభవ ధిగ్విజయీభవ శ్రీ మధఖండ శ్రీ జయవిజయీభవ
Maathaa Sumathee Vaatsalyaamrutha Pariposhitha Jaya Shree Paadaa
jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava | Shreemadakhanda Shreevijayeebhava || 3 ||

సత్యఋషీశ్వర దుహితానందన బాపనార్యనుత  శ్రీ చరణా
జయవిజయీభవ ధిగ్విజయీభవ శ్రీ మధఖండ శ్రీ జయవిజయీభవ
Satya Rusheeswara Duhithaanandana Baapanaaryanutha Shree Charanaa
jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava | Shreemadakhanda Shreevijayeebhava || 4||

సవిత్ర కాటకచయన పుణ్యఫల భరథ్వాజ ఋషి గొత్ర సంభవా
జయవిజయీభవ ధిగ్విజయీభవ శ్రీ మధఖండ శ్రీ జయవిజయీభవ
Savitrukaathaka Chayana Punyaphala Bharadwaaja Rushi Gotra Sambhavaa
jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava | Shree madakhanda Shreevijayeebhava || 5||

దో చౌపాతీ దేవ్ లక్ష్మి ఘన సంఖ్యాభోదిత శ్రీ చరణా
జయవిజయీభవ ధిగ్విజయీభవ శ్రీ మధఖండ శ్రీ జయవిజయీభవ
Dho Choupaathi Dev Laxmi Ghana Sankhyaa Bodhitha Shreecharanaa
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava | Shreemadakhanda Shreevijayeebhava || 6||

పుణ్యరూపినీ రాజమాంబ సూత గర్భపుణ్యఫల సాంజాతా
జయవిజయీభవ ధిగ్విజయీభవ శ్రీ మధఖండ శ్రీ జయవిజయీభవ
Punyaroopinee Rajamaamba Sutha Garbhapunyaphala Sanjaathaa
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava | Sheemadakhanda Shree vijayeebhava || 7||

సుమతీ నందన నరహరి నందన దత్త దేవ ప్రభు శ్రీ పాదా
జయవిజయీభవ ధిగ్విజయీభవ శ్రీ మధఖండ శ్రీ జయవిజయీభవ
Sumathee Nandana Naraharinandana Datta deva Prabhu Shreepaadaa
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava | Shreemadakhanda Shree vijayeebhava || 8||

పీటికాపుర నిత్యవిహార మధు మతిదత్తా మంగళరూపా
జయవిజయీభవ ధిగ్విజయీభవ శ్రీ మధఖండ శ్రీ జయవిజయీభవ
Peetikaapura Nitya Vihaara Madhumathi Datthaa Mangalaroopaa
Jaya Vijayeebhava Digvijayeebhava | Shreemadakhanda Shreevijayeebhava || 9||

Related Posts

5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!