శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ మన్త్రమాతృకా స్తవః (Sri Rajarajeshwari mantra mathruka sthavah)

కల్యాణాయుతపూర్ణచన్ద్రవదనాం ప్రాణేశ్వరానన్దినీమ్
పూర్ణాం పూర్ణతరాం పరేశమహిషీం పూర్ణామృతాస్వాదినీమ్ ।
సమ్పూర్ణాం పరమోత్తమామృతకలాం విద్యావతీం భారతీమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧॥

ఏకారాదిసమస్తవర్ణవివిధాకారైకచిద్రూపిణీమ్
చైతన్యాత్మకచక్రరాజనిలయాం చన్ద్రాన్తసఞ్చారిణీమ్ ।
భావాభావవిభావినీం భవపరాం సద్భక్తిచిన్తామణిమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౨॥

ఈహాధిక్పరయోగివృన్దవిదితాం స్వానన్దభూతాం పరామ్
పశ్యన్తీం తనుమధ్యమాం విలసినీం శ్రీవైఖరీరూపిణీమ్ ।
ఆత్మానాత్మవిచారిణీం వివరగాం విద్యాం త్రిబీజాత్మికామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౩॥

లక్ష్యాలక్ష్యనిరీక్షణాం నిరుపమాం రుద్రాక్షమాలాధరామ్
త్ర్యక్షార్ధాకృతిదక్షవంశకలికాం దీర్ఘాక్షిదీర్ఘస్వరామ్ ।
భద్రాం భద్రవరప్రదాం భగవతీం భద్రేశ్వరీం ముద్రిణీమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౪॥

హ్రీంబీజాగతనాదబిన్దుభరితాం ఓంకారనాదాత్మికామ్
బ్రహ్మానన్దఘనోదరీం గుణవతీం జ్ఞానేశ్వరీం జ్ఞానదామ్ ।
జ్ఞానేచ్ఛాక్రితినీం మహీం గతవతీం గన్ధర్వసంసేవితామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౫॥

హర్షోన్మత్తసువర్ణపాత్రభరితాం పీనోన్నతాఘూర్ణితామ్
హుఙ్కారప్రియశబ్దజాలనిరతాం సారస్వతోల్లాసినీమ్ ।
సారాసారవిచారచారుచతురాం వర్ణాశ్రమాకారిణీమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౬॥

సర్వేశాఙ్గవిహారిణీం సకరుణాం సన్నాదినీం నాదినీమ్
సంయోగప్రియరూపిణీం ప్రియవతీం ప్రీతాం ప్రతాపోన్నతామ్ ।
సర్వాన్తర్గతశాలినీం శివతనూసన్దీపినీం దీపినీమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౭॥

కర్మాకర్మవివర్జితాం కులవతీం కర్మప్రదాం కౌలినీమ్
కారుణ్యామ్బుధిసర్వకామనిరతాం సిన్ధుప్రియోల్లాసినీమ్ ।
పఞ్చబ్రహ్మసనాతనాసనగతాం గేయాం సుయోగాన్వితామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౮॥

హస్త్యుత్కుమ్భనిభస్తనద్వితయతః పీనోన్నతాదానతామ్
హారాద్యాభరణాం సురేన్ద్రవినుతాం శృఙ్గారపీఠాలయామ్ ।
యోన్యాకారకయోనిముద్రితకరాం నిత్యాం నవార్ణాత్మికామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౯॥

లక్ష్మీలక్షణపూర్ణభక్తవరదాం లీలావినోదస్థితామ్
లాక్షారఞ్జితపాదపద్మయుగలాం బ్రహ్మేన్ద్రసంసేవితామ్ ।
లోకాలోకితలోకకామజననీం లోకాశ్రయాఙ్కస్థితామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౦॥

హ్రీఙ్కారాశ్రితశఙ్కరప్రియతనుం శ్రీయోగపీఠేశ్వరీమ్
మాఙ్గల్యాయుతపఙ్కజాభనయనాం మాఙ్గల్యసిద్ధిప్రదామ్ ।
తారుణ్యేన విశేషితాఙ్గసుమహాలావణ్యసంశోభితామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౧॥

సర్వజ్ఞానకలావతీం సకరుణాం సర్వేశ్వరీం సర్వగామ్
సత్యాం సర్వమయీం సహస్రదలగాం సత్వార్ణవోపస్థితామ్ ।
సఙ్గాసఙ్గవివర్జితాం సుఖకరీం బాలార్కకోటిప్రభామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౨॥

కాదిక్షాన్తసువర్ణబిన్దుసుతనుం సర్వాఙ్గసంశోభితామ్
నానావర్ణవిచిత్రచిత్రచరితాం చాతుర్యచిన్తామణిమ్ ।
చిత్తానన్దవిధాయినీం సుచపలాం కూటత్రయాకారిణీమ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౩॥

లక్ష్మీశానవిధీన్ద్రచన్ద్రమకుటాద్యష్టాఙ్గపీఠశ్రితామ్
సూర్యేన్ద్వగ్నిమయైకపీఠనిలయాం త్రిస్థాం త్రికోణేశ్వరీమ్ ।
గోప్త్రీం గర్వనిగర్వితాం గగనగాం గఙ్గాఙ్గేశప్రియామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౪॥

హ్రీంకూటత్రయరూపిణీం సమయినీం సంసారిణీం హంసినీమ్
వామారాధ్యపదామ్బుజాం సుకులజాం బీజావతీం ముద్రిణీమ్ ।
కామాక్షీం కరుణార్ద్రచిత్తసహితాం శ్రీం శ్రీత్రిమూర్త్యమ్బికామ్
శ్రీచక్రప్రియబిన్దుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ ॥ ౧౫॥

యా విద్యా శివకేశవాదిజననీ యా వై జగన్మోహినీ
యా బ్రహ్మాదిపిపీలికాన్తజగదానన్దైకసన్దాయినీ ।
యా పఞ్చప్రణవద్విరేఫనలినీ యా చిత్కలామాలినీ
సా పాయాత్పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ॥ ౧౬॥

భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ పాదారవిన్దార్పణమస్తు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!