శ్రీ ఆంజనేయ కరావలంబ స్తోత్రం (Sri Anjaneya Karavalamba Stotram)

శ్రీ మత్కిరీట మణిమేఖాల వజ్ర కాయ
భోగేంద్ర భోగమణి రాజిత రుద్రరూప ॥
కోదండ రామ పాదసేవన మగ్నచిత్త
శ్రీ ఆంజనేయ మమదేహి కరావలంబమ్ ॥

బ్రహ్మేంద్ర రుద్రా మరుదర్క వారైద్విభావ్య
భక్తార్తి భంజన దయాకర రామదాస ॥
సంసార ఘోర గహనే చరతోజితారే:
శ్రీ ఆంజనేయ మమదేహి కరావలంబమ్ ॥

సంసార కూ ప మతి ఘోర మఘాధ మూలం
సంప్రాప్య దు:ఖ విష సర్ప వినష్ట్ర మూ ర్తే ॥
ఆర్తన్య దేవ కృపయా పరిపాలితస్య
శ్రీ ఆంజనేయ మమదేహి కరావలంబమ్ ॥

సంసార ఘోర విష సర్ప భయోగ్ర దం ష్ట్ర
భీతస్య దుష్టమతి దైత్య భయంకరేణ ॥
ప్రాణ ప్రయాణ భవభీతి సమాకులస్య
శ్రీ ఆంజనేయ మమదేహి కరావలంబమ్ ॥

సంసార కూప మతిమజ్జన మొహితస్య
భుజానిఖేద పరిహార పరావదార ॥
లంకాదిరాజ్య పరిపాలన నాశహేతో
శ్రీ ఆంజనేయ మమదేహి కరావలంబమ్ ॥

ఏకేణ ఖడ్గ మపరేణ కరేణ శూలమ్
ఆదిత్య రుద్ర వరుణాది నుత ప్రభావ ॥
వరాహ రామ నరసింహ శివాది రూప
శ్రీ ఆంజనేయ మమదేహి కరావలంబమ్ ॥

ఆoజనేయ విభవే కరుణా కరాయ
పాప త్రయోప శయనాయ భవోషధాయ ॥
త్రిష్టాది వృశిక జలాగ్ని పిశాచ రోగ
కలేస వ్యయాయ హరయే గురవే నమస్తే ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!