అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం ‌(Ashta dasa Shakti Peetha Stotram)

ashtadasa shakthi peeta stotramలంకాయా శాంకరీ దేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే
ప్రద్యుమ్నేశృంకలాదేవి చాముండి క్రౌంచపట్టనే
అల్లంపురే జోగులాంబ శ్రీశైలే బ్రమరాంబికా
కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ మాహుర్యే ఏకవీరికా
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళి పీటిక్యాం పురుహూతికా
ఓడ్యాణం గిరిజాదేవి మాణిక్యా దక్షవాటికే
హరిక్షేత్రే కామరూపా ప్రయాగే మాధవేశ్వరి
జ్వాలాయాం వైష్ణవీదేవీ గయాం మాంగల్య గౌరికా
అష్టాదశ సుపీఠాని యోగినామపి దుర్లభం
సాయంకాలే పటేన్నిత్యం సర్వశత్రు వినాశనం
సర్వరోగహరం దివ్యం సర్వసపత్కరం శుభం

Lankaya shankari devi kamakshi kanchikapure
Pradhyumne shrunkaladevi Chamundi kraunchapattane
Allampure Jogulamba srisaile bramarambika
Kolhapure Mahalaksmi mahurye ekavirika
Ujjayinyam mahakaḷi pitikyam puruhuthika
Odyanam girijadevi manikya daksavatike
Harikshetre kamarupa prayage madhaveshwari
Jwalayam vaisnavi devi gayam mangalya gaurika
astadasa supithani yoginamapi durlabham
sayankale patennithyam sarva shatru vinashanam
sarvarogaharam divyam sarwa sapatkaram shubham

अष्टादशशक्तिपीठस्तोत्रम्

लङ्कायां शाङ्करी देवी कामाक्षी काञ्चिकापुरे ।
प्रद्युम्ने शृङ्खलादेवी चामुण्डी क्रौञ्चपट्टणे ॥

अलम्पुरे जोगुलाम्बा श्रीशैले भ्रमराम्बिका ।
कोल्हापुरे महालक्ष्मी माहूर्ये एकवीरिका ॥

उज्जयिन्यां महाकाली पीठिक्यां पुरुहूतिका ।
ओढ्यायां गिरिजादेवी माणिक्या दक्षवाटके ॥

हरिक्षेत्रे कामरूपा प्रयागे माधवेश्वरी ।
ज्वालायां वैष्णवी देवी गया माङ्गल्यगौरिका ॥

वारणस्यां विशालाक्षी काश्मीरेषु सरस्वती ।
अष्टादश सुपीठानि योगिनामपि दुर्लभम् ॥

सायङ्काले पठेन्नित्यं सर्वशत्रुविनाशनम् ।
सर्वरोगहरं दिव्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् ॥

इति अष्टादशशक्तिपीठस्तुतिः ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!