శ్రీ అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం 

ardhanareeshwara stotramచాంపేయ గౌరార్ధ శరీరకాయై, కర్పూర గౌరార్ధ శరీరకాయ |
ధమ్మిల్లకాయయై చ జటాధరాయ, నమఃశివాయై చ నమఃశివాయ || 1||

కస్తూరికా కుంకుమచర్చితాయై, చితారజఃపుఞ్జ విచర్చితాయా
కృతస్మరాయై వికృత స్మరాయ, నమఃశివాయై చ నమఃశివాయ || 2 ||

ఝణత్క్వణత్కంకణ నూపురాయై పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ
హేమాంగదాయై భుజగాన్గదాయై, నమఃశివాయై చ నమఃశివాయ || 3 ||

విశాలనీలోత్పల లోచనాయై వికాసిపంకేరుహలోచనాయ
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయై, నమఃశివాయై చ నమఃశివాయ || 4 ||

మందారమాలా కలితాలకాయై కపాలమాలంకిత కన్దరాయై
దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయ , నమఃశివాయై చ నమఃశివాయ || 5||

ఆంబొదరశ్యామల కుంతలాయై తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ
నిరీశ్వరాయ నిఖి లేశ్వరాయ, నమఃశివాయై చ నమఃశివాయ || 6 ||

ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై సమస్తసంహారక తాండవాయా
జగత్జన న్యై జగదేక పిత్రే, నమఃశివాయై చ నమఃశివాయ || 7 ||

ప్రదీప్తరత్నొ జ్వల కుండలాయై, స్పురన్మ హా పన్నగ భూషణాయ
శివాన్వి తాయై చ శివాన్వి తాయ, నమఃశివాయై చ నమఃశివాయ || 8 ||

ఏతత్పఠేదష్టక మిష్టధంయో భక్త్యాసమాన్యో భువిధీర్ఘజీవీ
ప్రాప్నో తి సౌభాగ్య మనన్త కాలం భూయాత్సదా తస్య సమస్త సిద్ధిః || 9||

Shri Ardhanarishwara Stotram in Hindi

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम

चाम्पेयगौरार्धा शरीरकायै कर्पूरगौरार्धा शररकय |
धम्मिल्लकायै i च जटाधराय नमः शिवाय i च नमः शिवाय || 1 ||

कस्तूरिका कुंकुमचर्चितायै चितरजःपुंजा विचर्चिताया |
कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय || 2 ||

झणत्क्वणत्कंकणा नूपुरायै पादब्जराजत्फणिन उपरया |
हेमंगदायै भुजगन गदया नमः शिवायै च नमः शिवाय || 3 ||

विशालनीलोत्पललोचनायै विकसिपा नकेरुहलोचनाया |
समेसनयै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय || 4 ||

मन्दरमलाकलितलकायै कपलमलाङ्कितकन्धराय |
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय || 5 ||

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै ताती त्प्रभातंरजा तधरया |
निर्लश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय || 6 ||

प्रपञ्चसृष् ट्युन्मुखला सयकायी समस्तसा महारकताण्डवाया |
जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय || 7 ||

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय ।
शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय || 8 ||

एतत्पठेदश तकमीश तडम यो भक्त्या सा मान्यो भुवि डलरघजलवी |
प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालम भूयात सदा तस्य समस्तसिद्दिः ||

इत्ति श्री आदिशंकर भगवत्पदा विरचितम अर्धनारीश्वर स्तोत्रम सम्पूरणम् |

Shri Ardhanarishwara Stotram in English

Champeya gowrardha sareerakayai,
Karpoora gourardha sareerakaya,
Dhamillakayai cha jatadaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 1 ||

My salutations to both Parvathi and Shiva
To Her whose body shines similar to molten gold,
To Him whose body shines like the burning camphor,
To Her who has a well made up hair,
And to Him who has the matted lock.

Kasthurika kumkuma charchithayai,
Chitharaja puncha vicharchithayai,
Kruthasmarayai vikrutha smaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya || 2 ||

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her whose body is smeared with musk and saffron,
To Him whose body is smeared with ashes of a burning ghat,
To Her whose prettiness radiates love,
And to Him who destroyed the God of love.

Jhanath kvanath kankana noopurayai,
Padabja Rajat phani noopuraya,
Hemangadhayai bhujagangadhaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 3 ||

My salutations to both Prvathi and Shiva,
To Her who has tinkling pretty anklets,
To Him who has the king of snakes as anklet,
To Her who shines with golden anklets,
And to Him who has snakes as anklets.

Visala nilothphala lochanayai,
Vikasi pangeruha lochanaya,
Samekshanayai vishamekshanaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 4 ||

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her who has eyes as wide as the blue lotus,
To Him who has eyes as wide as a fully opened lotus,
To Her who has even number of eyes,
And to Him who has odd number of eyes.

Mandhara mala kalithalakayai,
Kapalamalankitha kandharaya,
Divyambarayai cha Digambaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 5 ||

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her whose hair is decorated with divine flowers,
To Him who wears a garland of skulls,
To Her who dresses in great silks,
And to Him wearing the eight directions.

Ambhodara syamala kunthalayai,
Thadithprabha thamra jatadharaya,
Nireeswarayai nikhileeswaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 6 ||

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her who has black hair like the swollen cloud,
To Him who has copper matted locks like lightning,
To Her who is the goddess of the mountains,
And to Him who is the Lord of the universe.

Prapancha srushtyun muka lasyakayai,
Samastha samharaka thandavaya,
Jagat jananyai Jagatheka pithre,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 7 ||

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her whose dance marks the creation of the world,
To Him whose dance destroys everything,
To Her who is the mother of the universe,
To Him who is the father of the universe.

Pradeeptha rathnojjwala kundalaayai,
Sphuran mahapannaga bhooshanayai,
Shivanvithaayai cha Shivanvithaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. || 8 ||

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her with glittering earrings of gems,
To Him who wears a great serpent as an ornament,
To Her who is divinely merged with Shiva,
And to Him who is divinely merged with Parvathi.

Ethath pateth astaka mistatham yo,
Bhakthyaa sa maanyo bhuvi deerghajeevi,
Praapnothi saubhagyam ananthakaalam,
Bhooyaath sadha thasya samastha sidhdhi

Those who chant this Ardhanarishwara Stotram with bhakthi will be blessed long respectful life and will be blessed with all they wish to to have in their lifetime.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!