శ్రీ నవదుర్గా స్తుతి (Sri Nava Durga Stuti)

ప్రధమం శైలపుత్రీ చ, ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణి
తృతీయం చంద్రఘంటేతి, కూష్మాండేతి చతుర్ధకం |
పంచమం స్కందమాతేతి, షష్టం కాత్యాయనీతి చ
సప్తమం కాళ రాత్రీ చ, మహాగౌరీతి చాష్టమం |
నవమం సిద్ధిదా ప్రోక్తా, నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః ||
ఇతి నవదుర్గా స్తోత్రం సంపూర్ణం

Pradhamam sailaputhri cha, dwitheeyam brahmachariṇi
thr̥utiyam chandraghaṇṭethi, kuṣhmaṇḍethi chathurdhakam |
panchamam skandamatheti, ṣhaṣṭama kathyayaneethi cha
sapthamam kaḷa rathri cha, mahagaurithi cha aṣhṭamam |
navamam siddhidha proktha, navadurga  prakeerthitaḥ ||
ithi navadurga stotram sampoorṇam

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!