శ్రీ ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రం (Sri Indrakshi Stotram)

అస్యశ్రీ ఇంద్రాక్షీ స్తోత్ర మంత్రస్య | శచీ పురందర బుషిః | అనుష్టుప్‌ ఛందః |
శ్రీ మదింద్రాక్షీ దేవతా | మహా లక్ష్మీ ఇతి బీజం | భువనేశ్వరీతి శక్తిః |
భవానీతికీలకం |

సంకల్పం
శ్రీ మదింద్రాక్షీ అనుగ్రహేణ, అస్మిన్‌దేశే, అస్మిన్‌రాష్ట్ర, అస్మిన్‌గ్రామే, అస్మిన్‌గృహే, దుఃఖవ్యాధీన్‌, సర్వజ్వరాన్‌, మహమ్మారి ఇత్యాది
సర్వరోగ నాశనార్ధే, క్షిప్రమేవ ఆయురారోగ్యతా సిద్ధ్యర్ధే శ్రీ మదింద్రాక్షీ స్తోత్ర పారాయణం కరిష్యే |

ధ్యానం
ఇంద్రాక్షీం ద్విభుజాందేవీం, పీతవస్త ద్వయాన్వితామ్‌ |
వామహస్తే వజ్రధరాం, దక్షిణేన వరప్రదాం |
ఇంద్రాక్షీం సహయువతీం నానాలంకార భూషితాం |
ప్రసన్నవదనాంభోజ, అప్పరో గణసేవితాం ||

ఇంద్ర ఉవాచ

ఇంద్రాక్షీ నామసాదేవి దేవతైస్స ముదాహృతా |
గౌరీశాకంబరీదేవీ, దుర్గానామీతి విశ్రుతా ||

నిత్యానందీ నిరాహారీ, నిష్కళాయైనమోస్తుతే |
కాత్యాయనీ మహాదేవీ, ఛిన్నఘంటామహాతపాః ||

సావిత్రీసాచగాయత్రీ బ్రహ్మాణీబ్రహ్మవాదినీ |
నారాయణీ భద్రకాళీ, రుద్రాణీకృష్ణపింగళా ||

అగ్నిజ్వాలా రౌద్రముఖీ, కాళరాత్రీ తపస్వినీ |
మేఘస్వనాసహస్రాక్షీ వికటాంగీ జడోదరీ ||

మహోదరీ ముక్తకేశీ, ఘోరరుపా మహాబలా |
అజితా భధ్రతానంతా, రోగహంత్రీ శివప్రియా ||

శివధూతీ కరాళీచ, ప్రత్యక్ష పరమేశ్వరీ |
ఇంద్రాణీ ఇంద్రరుపాచ, ఇంద్రశక్తిః పరాయణేీ ||

సదాసమ్మోహినీదేవీ, సుందరీభువనేశ్వరీ |
ఏకాక్షరీ పరబ్రాహ్మి, స్టూలసూక్ష్మ ప్రవర్థినీ ||

మహిషాసుర హాన్తీచ, చాముండా సప్తమాతృక |
వారాహి నారసింహీచ, భీమాబైరవ వాదినీ ||

శ్రుతిస్కృతిర్ధృతిర్మేధా, విద్యాలక్ష్మీ సరస్వతీ |
అనంతా విజయా పర్ణా, మానస్తోకాపరాజితా ||

భవానీ పార్వతీ దుర్దా,హైమవత్యంబికాశివా |
శివాభవానీరుద్రాణీ, శంకరార్థశరీరిణీ ||

ఐరావతగజారుథా, వజ్రహస్తా వరప్రదా |
త్రిపాదృస్మప్రహరణా, త్రశిరా రక్తలోచనా ||

భస్మాయుధాయ విద్మహే, త్రిశిరస్కందాయ ధీమహి | తన్నో జరహరః ప్రచోదయాత్‌ ||

సర్వమంగళ మాంగళ్యే, శివేసర్వార్ధసాధకె |
శరణ్యేత్రయంబకేదేవీ, నారాయణి నమో స్తుతే | |

ఇతి శ్రీ ఇంద్రాక్షీ స్తోత్రం సంపూర్ణం

పారాయణ చేయు విధానము :
ప్రారంభానికి మునుపు దీపారాధన చేసి చివరలో బెల్లం పానకం ఇంద్రాక్షి అమ్మవారికి నివేదన చేసి అందరూ తీర్థంగా స్వీకరించాలి .

श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रम (Sri Indrakshi Stotram in Hindi)

अस्य श्री इंद्राक्षी स्थीत्र मंत्रस्य | सची पुरंदर ऋषि: । अनुस्टूप छंद:। श्री
मदिन्द्राक्षी देवता।महा लक्ष्मी इति बीजम। भुवनेस्वरीति शक्ति:।भवानीति
कीलकं ।

श्री मदिन्द्राक्षी अनुग्रहेण , अस्मिन देशे, अस्मिन राष्ट्र, अस्मिन ग्रामे,
अस्मिन गृहे, दुःख व्यदीन, सर्व ज्वरान, महम्मरी इत्यादि सर्व रोग नाशनार्थ,
क्षिप्रमेव आयु आरोग्यता सिद्धयर्थ श्री मदिन्द्राक्षी स्थोत्र पारायणं करिष्ये।

ध्यानम
इंद्राक्षीम द्विभुजाम देवीम , पीत वस्त्रद्वयानवितां | वाम हस्ते वच्र
धराम। दक्षिणेन वरप्रदाम॥इंद्राक्षीणम सह यूवतीम नाना लंकार
भूषिताम |प्रसन्नवधनाम भोज। अप्सरो– गण सेवितां।

इद्र उवाच

इंद्राक्षी नामसा देवी देवते स्समुदा हूंता |
गौरी शाकम्बरी देवी , दुर्गा नामनीति विश्रुता ||

नित्यानंद निराहारी, निष्कला यै नमोस्थुथे |
कात्यायनि महादेवी, छिन्न घंठा महातपाः ||

सावित्री साच गायत्रि, ब्रम्हाणी ब्रम्ह वादिनी |
नारायणी भद्र काली, रूद्राणी क्रिष्ण पिंगला ||

अप्ली ज्वाला रौद्रमुखी, काल रात्रि तपस्विनी |
मेघस्वना सहस्राक्षी,विकटांगि जडोधारी ||

महोदरी मुक्त केसी , घोर रूपा महा बला |
अजिता भद्र तानंता, रोगहन्त्नी शिवप्रिया |

शिव धूति करालीच, प्रत्यक्ष परमेश्वरी |
इन्द्राणी इंद्र रूपाच , इंद्र शक्ति: परायाणी ||

सदा सम्मोहिनी देवी सुंदरी भुवनेस्वरी |
एकाक्षरी परब्राम्ही, स्थूल सूक्ष्म प्रवर्तिनी ||

महिषासुर हांथ्रीच, चामुंडा सप्त मातृका |
वाराही नारसिंहीच भीमा भेरव वादिनी ||

श्रुथि स्मृतिर दृथिर मेधा , विध्या लक्ष्मी सरस्वती |
अनंता विजया पर्ण, मनस्थोका पराजिता ||

भवानी पार्वती दुर्गा , हैमवत्यम्बिका सिवा |
सिवा भवानी रूद्राणी, शंकरार्थ शरीरिणी ||

ऐरावत गजारूडा, वज्र हस्ता वरप्रदा |
त्रिपाद भस्म प्रहराणा, त्रिशिरा रक्त लोचना ||

भस्मायुधाय विध्महे। त्रिशिर स्कंदाय धीमही | तन्नो ज्वरहर: प्राचोदयात्‌ ||

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शर्वार्थ साथके |
शरण्ये त्यंबकेदेवी नारायणि नमोस्तुते ||

इति श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रम संपूर्णां

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!