Home » Stotras » Navagraha Karavalamba Stotram

Navagraha Karavalamba Stotram

నవగ్రహ కరావలంబ స్తోత్రమ్ (Navagraha Karavalamba Stotram)

జ్యోతీశ దేవ భువనత్రయ మూలశక్తేగోనాథ భాసుర సురాదిభిరీద్యమాన ।నౄణాంశ్చ వీర్య వర దాయక ఆదిదేవఆదిత్య వేద్య మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౧॥

నక్షత్రనాథ సుమనోహర శీతలాంశోశ్రీ భార్గవీ ప్రియ సహోదర శ్వేతమూర్తే ।క్షీరాబ్ధిజాత రజనీకర చారుశీలశ్రీమచ్ఛశాంక మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౨॥

రుద్రాత్మజాత బుధపూజిత రౌద్రమూర్తేబ్రహ్మణ్య మంగల ధరాత్మజ బుద్ధిశాలిన్ ।రోగార్తిహార ఋణమోచక బుద్ధిదాయిన్శ్రీ భూమిజాత మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౩॥

సోమాత్మజాత సురసేవిత సౌమ్యమూర్తేనారాయణప్రియ మనోహర దివ్యకీర్తే ।ధీపాటవప్రద సుపండిత చారుభాషిన్శ్రీ సౌమ్యదేవ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౪॥

వేదాన్తజ్ఞాన శ్రుతివాచ్య విభాసితాత్మన్బ్రహ్మాది వన్దిత గురో సుర సేవితాంఘ్రే ।యోగీశ బ్రహ్మ గుణ భూషిత విశ్వ యోనేవాగీశ దేవ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౫॥

ఉల్హాస దాయక కవే భృగువంశజాతలక్ష్మీ సహోదర కలాత్మక భాగ్యదాయిన్ ।కామాదిరాగకర దైత్యగురో సుశీలశ్రీ శుక్రదేవ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౬॥

శుద్ధాత్మ జ్ఞాన పరిశోభిత కాలరూపఛాయాసునన్దన యమాగ్రజ క్రూరచేష్ట ।కష్టాద్యనిష్ఠకర ధీవర మన్దగామిన్మార్తండజాత మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౭॥

మార్తండ పూర్ణ శశి మర్దక రౌద్రవేశసర్పాధినాథ సురభీకర దైత్యజన్మ ।గోమేధికాభరణ భాసిత భక్తిదాయిన్శ్రీ రాహుదేవ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౮॥

ఆదిత్య సోమ పరిపీడక చిత్రవర్ణహే సింహికాతనయ వీర భుజంగ నాథ ।మన్దస్య ముఖ్య సఖ ధీవర ముక్తిదాయిన్శ్రీ కేతు దేవ మమ దేహి కరావలమ్బమ్ ॥ ౯॥

మార్తండ చన్ద్ర కుజ సౌమ్య బృహస్పతీనామ్శుక్రస్య భాస్కర సుతస్య చ రాహు మూర్తేః ।కేతోశ్చ యః పఠతి భూరి కరావలమ్బస్తోత్రమ్ స యాతు సకలాంశ్చ మనోరథారాన్ ॥ ౧౦॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥ ॥ ఓం తత్ సత్

Sri Nrusimha Saraswathi Ashtakam

శ్రీ నృసింహ సరస్వతీ అష్టకం (Sri Nrusimha Saraswathi Ashtakam) ఇందుకోటి తేజకర్ణ సింధు భక్తవత్సలం|నందనాత్రిసూను దత్తమిందిరాక్ష శ్రీగురుమ్ | గంధమాల్య అక్షతాది బృందదేవ వందితం|వందయామి నారసింహ సరస్వతీశ పాహి మామ్ || 1 || మోహపాశ అంధకార జాతదూర భాస్కరం...

Sri Ashta Vinayaka Prarthana

శ్రీ అష్ట వినాయక ప్రార్థనా(Sri Ashta Vinayaka Prarthana) స్వస్తి శ్రీ గణనాయకం గజముఖం మోరేశ్వరం సిద్ధిదం బల్లాలం మురుళం వినాయక మిదం చింతామణి ధేవరం లేహ్యాద్రి గిరిజాత్మజం సువరధం విఘ్నేశ్వర ఓక్షరం గ్రామే రంజనసంస్థితో గణపతిహి కుర్యాత్సదా మంగళం Svasthi...

Sri Lalitha Panchavimshati Nama Stotram

శ్రీ లలితాపంచవింశతి నామ స్తోత్రం (Sri Lalitha Panchavimshati Nama Stotram) అగస్త్య ఉవాచ వాజీవక్త్రమహా బుద్దే పంచవింశతినామబి: లలితాపరమేశాన్యా దేహి కర్నరసాయనం హయగ్రీవ ఉవాచ సింహసనేశీ, లలితా , మహారాజ్ఞీ, వరాంకుశా చాపినీ, త్రిపురా, చైవ మహాత్రిపురసుందరీ ॥ 1...

Sri Subrahmanya Shatka Stotram

శ్రీ సుబ్రమణ్య షట్కస్తోత్రం (Sri Subrahmanya Shakta Stotram) ఓం శరణాగత మాధుర మాతిజితం కరుణాకర కామిత కామహతం శరకానన సంభవ చారురుచె పరిపాలయ తారక మారకమాం ౹౹1౹౹ హరసార సముద్భవ హైమవని కరపల్లవ లాలిత కమ్రతనో మురవైరి విరించి ముదంబునిదే...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!