శ్రీ రాహు కవచం (Sri Rahu Kavacham)

ధ్యానం

ప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినమ్ |
సైంహికేయం కరాలాస్యం లోకానామభయప్రదమ్ || 1||

అథః రాహు కవచం

నీలాంబరః శిరః పాతు లలాటం లోకవందితః |
చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే త్వర్ధశరిరవాన్ || 2||

నాసికాం మే ధూమ్రవర్ణః శూలపాణిర్ముఖం మమ |
జిహ్వాం మే సింహికాసూనుః కంఠం మే కఠినాంఘ్రికః || 3||

భుజంగేశో భుజౌ పాతు నీలమాల్యాంబరః కరౌ |
పాతు వక్షఃస్థలం మంత్రీ పాతు కుక్షిం విధుంతుదః || 4||

కటిం మే వికటః పాతు ఊరూ మే సురపూజితః |
స్వర్భానుర్జానునీ పాతు జంఘే మే పాతు జాడ్యహా || 5||

గుల్ఫౌ గ్రహపతిః పాతు పాదౌ మే భీషణాకృతిః |
సర్వాణ్యంగాని మే పాతు నీలచందనభూషణః || 6||

ఫలశ్రుతిః

రాహోరిదం కవచమృద్ధిదవస్తుదం యో
భక్త్యా పఠత్యనుదినం నియతః శుచిః సన్ |
ప్రాప్నోతి కీర్తిమతులాం శ్రియమృద్ధి-
మాయురారోగ్యమాత్మవిజయం చ హి తత్ప్రసాదాత్ || 7||

ఇతి శ్రీ మహాభారతే ధృతరాష్ట్రసంజయసంవాదే ద్రోణపర్వణి రాహుకవచం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!