శ్రీ రాజమాతంగీశ్వరీ పాపపరిహార స్తోత్రం

శంకర సంగిని కింకర పోషిణి శిక్షిత దైవత శత్రుశతే శారద నిర్మల శీత కరాంకుర రంజిత జత్నకిరీటయుతే|
పర్వతనందిని పంకజ గంధిని సన్నుత కామితకల్పలతే పాలయమామిహ పాపవినాశినిపాదనతామర పాలనుతే ||౧||

Sri matangi devi maha vidya ashtotaram

మ్రుగమదకల్పిత చిత్రకచిత్రిత చంద్రకలోజ్వల ఫాలయుతే కుంకుమ పంకిల కుంభి కులేశ్వర కుమ్భానిభ స్థానభార నతే |మంజుల మణిగణ రంజిత కాంచన కాంచి లతాన్చిత మధ్యలతే పాలయమామిహ పాపవినాశిని పాదనతామర ఫాలనుతే ||౨||

మధుకరముద్రిత పుష్పశరాన్చిత పాణి పరాజిత మధ్యలతే మధురస నిర్భర మృత్యు భయాపహ పుండ్రక కల్పితచాపలతే|సన్నుత సాభయ వాంచిత సంతతి దానరతాంశుక పాశయుతే పాలయమామిహ పాపవినాశిని పాదనతామర ఫలనుతే ||౩||

పుష్ప శరావృత పశుపతి జిత్వరపుష్ప శరాసన తోణకచే మన్మధమర్ధన మాన మదావలి భంగ క్రుతావర తున్గకుచే |భాసుర సుస్మిత దీదితి దిక్రుత శారద పూర్ణ శశాంక రుచే పాలయమామిహ పాపవినాశిని పాదనతామర ఫాలనుతే ||౪||

అర్థచతుష్టయ సిన్దుసుతాగ్రుహ పంకజానాల నిభాలస బాహులతే స్థూల కుచాంచల చుంబిత మంజుల మౌక్తిక హారలతే|నూపుర శింజిత పాద గతాగత నిర్జిత హంసగతే పాలయమామిహ పాపవినాశిని పాదనతమర ఫాలనుతే ||౫||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!