తోటకాష్టకం

గురుర్నామ్నా మహిమ్నాచ శంకరో యో విరాజతే |
తదీయాంఘ్రిగళద్రేణు కణాయాస్తు నమో మమ ||

విదితాఖిల శాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్ కథితార్ధ నిధే
హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 1 ||

కరుణా వరుణాలయ పాలయమాం భవసాగర దు:ఖవిదూన హృదం
రచయాఖిలదర్శన తత్త్వవిదం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 2 ||

భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం సమజాయత చేతసి కౌతుకితా
మమ వారయ మోహమహాజలధిం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 3 ||

భవతా జనతా సుహితా భవితా నిజ బోధ విచారణ చారుమతే
కలయేశ్వర జీవ వివేకవిదం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 4 ||

సుకృతే ధిక్రుతే బహుధాభవతా భవితా సమదర్శన లాలసతా
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 5 ||

జగతీ మవితుం కలితా కృతయో విచరంతి మహా మహాసశ్చలత
ఆహిమాన్శురివాత్ర విభాసి పురో భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 6 ||

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తేసమతా మయతాం నహి కోపి సుధీ
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 7 ||

విదితానమయా విదితైక కలా నచ కించన కాంచన మస్తి విభో
ధ్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 8 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!