శ్రీ ధర్మ శాస్త్ర (Sri Dhardhrma Sastha Ashtakam)

గిరిచరం కరునామృత సాగరం పరిచకం పరమం మృగయా  పరమం
సురుచిం సచరాచర గోచరం హరిహరాత్మజ మీశ్వర మాశ్రయేత్ || ౧ ||

ప్రణత సంజయ చింతిత కల్పకం ప్రణుత మాది గురుం సుర శిల్పకం
ప్రణవ రంజిత మంజుల తల్పకం హరిహరాత్మజ మీశ్వర మాశ్రయేత్ || ౨ ||

అరి సరోరుహ శంఖ గదాధరం పరిఘముద్గర బాణ దనుర్ధరం
చురిక తోమర శక్తి లసత్కరం హరిహరాత్మజ మీశ్వర మాశ్రయేత్ || ౩ ||

విమలమానస సౌర భాస్కరం విపుల నేత్ర ధరం ప్రియం శంకరం
విమత దండన చండ ధనుష్కరం హరిహరాత్మజ మీశ్వర మాశ్రయేత్ || ౪ ||

సకల జీవ నమస్కృత పాదుకం సకృదుపాసక సజ్జన మోదకం
సుకృత భక్త జనావన దీక్షకం హరిహరాత్మజ మీశ్వర మాశ్రయేత్ || ౫ ||

శరణ కీర్తన భక్త పారాయణం చరణ వారిజ మాత్మ రసాయనం
వర కరాత్త విభూతి విభూషణం హరిహరాత్మజ మీశ్వర మాశ్రయేత్ || ౬ ||

మృగ మదాంకిత శక్తిలకోజ్వలం మృగ గణా కలితం మృగయాకులం
మృగ వరాసనం మద్భుత దర్శనం హరిహరాత్మజ మీశ్వర మాశ్రయేత్ || ౭ ||

గురువరం కరుణామృత లోచనం నిరుపమం నిఖిలామయ మోచనం
ఉరు సుఖప్రద మాత్మ నిదర్శనం హరిహరాత్మజ మీశ్వర మాశ్రయేత్ || ౮ ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!