Home » Sri Shiva » Sri Shiva Bhujanga Stotram

Sri Shiva Bhujanga Stotram

శ్రీ శివ శివభుజంగం(Sri Shiva Bhujanga Stotram)

గలద్దానగణ్డం మిలద్భృఙ్గషణ్డం
చలచ్చారుశుణ్డం జగత్త్రాణశౌణ్డమ్
కనద్దన్తకాణ్డం విపద్భఙ్గచణ్డం
శివప్రేమపిణ్డం భజే వక్రతుణ్డమ్ ౧

అనాద్యన్తమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం
చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్
హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం
మనోవాగతీతం మహః శైవమీడే ౨

స్వశక్త్యాదిశక్త్యన్తసింహాసనస్థం
మనోహారిసర్వాఙ్గరత్నోరుభూషమ్
జటాహీన్దుగఙ్గాస్థిశంయాకమౌలిం
పరాశక్తిమిత్రం నుమః పఞ్చవక్త్రమ్ ౩

శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామా-
దిభిః పఞ్చభిర్హృన్ముఖైః షడ్‌భిరఙ్గైః
అనౌపంయ షట్‌త్రింశతం తత్త్వవిద్యా-
మతీతం పరం త్వాం కథం వేత్తి కో వా ౪

ప్రవాలప్రవాహప్రభాశోణమర్ధం
మరుత్వన్మణిశ్రీమహఃశ్యామమర్ధమ్
గుణస్యూతమేతద్వపుః శైవమన్తః
స్మరామి స్మరాపత్తిసంపత్తిహేతుమ్ ౫

స్వసేవాసమాయాతదేవాసురేన్ద్రా-
నమన్మౌలిమన్దారమాలాభిషక్తమ్
నమస్యామి శంభో పదాంభోరుహం తే
భవాంభోధిపోతం భవానీవిభావ్యమ్ ౬

జగన్నాథ మన్నాథ గౌరీసనాథ
ప్రపన్నానుకంపిన్విపన్నార్తిహారిన్
మహఃస్తోమమూర్తే సమస్తైకబన్ధో
నమస్తే నమస్తే పునస్తే నమోస్తు ౭

విరూపాక్ష విశ్వేశ విశ్వాదిదేవ
త్రయీమూల శంభో శివ త్ర్యంబక త్వమ్
ప్రసీద స్మర త్రాహి పశ్యావముక్త్యై
క్షమాం ప్రాప్నుహి త్ర్యక్ష మాం రక్ష మోదాత్ ౮

మహాదేవ దేవేశ దేవాదిదేవ
స్మరారే పురారే యమారే హరేతి
బ్రువాణః స్మరిష్యామి భక్త్యా భవన్తం
తతో మే దయాశీల దేవ ప్రసీద ౯

త్వదన్యః శరణ్యః ప్రపన్నస్య నేతి
ప్రసీద స్మరన్నేవ హన్యాస్తు దైన్యమ్
న చేత్తే భవేద్భక్తవాత్సల్యహాని-
స్తతో మే దయాలో సదా సన్నిధేహి ౧౦

అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం
భవానేవ దాతా త్వదన్యం న యాచే
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం
కృపాశీల శంభో కృతార్థోస్మి తస్మాత్ ౧౧

పశుం వేత్సి చేన్మాం తమేవాధిరూఢః
కలఙ్కీతి వా మూర్ధ్ని ధత్సే తమేవ
ద్విజిహ్వః పునః సోపి తే కణ్ఠభూషా
త్వదఙ్గీకృతాః శర్వ సర్వేపి ధన్యాః ౧౨

న శక్నోమి కర్తుం పరద్రోహలేశం
కథం ప్రీయసే త్వం న జానే గిరీశ
తథాహి ప్రసన్నోసి కస్యాపి కాన్తా-
సుతద్రోహిణో వా పితృద్రోహిణో వా ౧౩

స్తుతిం ధ్యానమర్చాం యథావద్విధాతుం
భజన్నప్యజానన్మహేశావలంబే
త్రసన్తం సుతం త్రాతుమగ్రే మృకణ్డో-
ర్యమప్రాణనిర్వాపణం త్వత్పదాబ్జమ్ ౧౪

శిరో దృష్టిహృద్రోగశూలప్రమేహ-
జ్వరార్శోజరాయక్ష్మహిక్కావిషార్తాన్
త్వమాద్యో భిషగ్భేషజం భస్మ శంభో
త్వముల్లాఘయాస్మాన్వపుర్లాఘవాయ ౧౫

దరిద్రోస్మ్యభద్రోస్మి భగ్రోస్మి దూయే
విషణ్ణోస్మి సన్నోస్మి ఖిన్నోస్మి చాహమ్
భవాన్ప్రాణినామన్తరాత్మాసి శంభో
మమాధిం న వేత్సి ప్రభో రక్ష మాం త్వమ్ ౧౬

త్వదక్ష్ణోః కటాక్షః ప్రతేత్త్ర్యక్ష యత్ర
క్షణం క్ష్మా చ లక్ష్మీః స్వయం తం వృణాతే
కిరీటస్ఫురచ్చామరచ్ఛత్రమాలా-
కలాచీగజక్షౌమభూషావిశేషైః ౧౭

భవాన్యై భవాయాపి మాత్రే చ పిత్రే
మృడాన్యై మృడాయాప్యఘఘ్న్యై మఖఘ్నే
శివాఙ్గ్యై శివాఙ్గాయ కుర్మః శివాయై
శివాయాంబికాయై నమస్త్ర్యంబకాయ ౧౮

భవద్గౌరవం మల్లఘుత్వం విదిత్వా
ప్రభో రక్ష కారుణ్యదృష్ట్యానుగం మామ్
శివాత్మానుభావస్తుతావక్షమోహం
స్వశక్త్యా కృతం మేపరాధం క్షమస్వ ౧౯

యదా కర్ణరన్ధ్రం వ్రజేత్కాలవాహ-
ద్విషత్కణ్ఠఘణ్టాఘణాత్కారనాదః
వృషాధీశమారుహ్య దేవౌపవాహ్యం
తదా వత్స మా భీరితి ప్రీణయ త్వమ్ ౨౦

యదా దారుణాభాషణా భీషణా మే
భవిష్యన్త్యుపాన్తే కృతాన్తస్య దూతాః
తదా మన్మనస్త్వత్పదాంభోరుహస్థం
కథం నిశ్చలం స్యాన్నమస్తేస్తు శంభో ౨౧

యదా దుర్నివారవ్యథోహం శయానో
లుఠన్నిఃశ్వసన్నిఃసృతావ్యక్తవాణిః
తదా జహ్నుకన్యాజలాలఙ్కృతం తే
జటామణ్డలం మన్మనోమన్దిరం స్యాత్ ౨౨

యదా పుత్రమిత్రాదయో మత్సకాశే
రుదన్త్యస్య హా కీదృశీయం దశేతి
తదా దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో
నమస్తే శివాయేత్యజస్రం బ్రవాణి ౨౩

యదా పశ్యతాం మామసౌ వేత్తి నాస్మా-
నయం శ్వాస ఏవేతి వాచో భవేయుః
తదా భూతిభూషం భుజఙ్గావనద్ధం
పురారే భవన్తం స్ఫుటం భావయేయమ్ ౨౪

యదా యాతనాదేహసన్దేహవాహీ
భవేదాత్మదేహే న మోహో మహాన్మే
తదా కాశశీతాంశుసఙ్కాశమీశ
స్మరారే వపుస్తే నమస్తే స్మరాణి ౨౫

యదాపారమచ్ఛాయమస్థానమద్భి-
ర్జనైర్వా విహీనం గమిష్యామి మార్గమ్
తదా తం నిరున్ధన్కృతాన్తస్య మార్గం
మహాదేవ మహ్యం మనోజ్ఞం ప్రయచ్ఛ ౨౬

యదా రౌరవాది స్మరన్నేవ భీత్యా
వ్రజాంయత్ర మోహం మహాదేవ ఘోరమ్
తదా మామహో నాథ కస్తారయిష్య-
త్యనాథం పరాధీనమర్ధేన్దుమౌలే ౨౭

యదాశ్వేతపత్రాయతాలఙ్ఘ్యశక్తేః
కృతాన్తాద్భయం భక్తవాత్సల్యభావాత్
తదా పాహి మాం పార్వతీవల్లభాన్యం
న పశ్యామి పాతారమేతాదృశం మే ౨౮

ఇదానీమిదానీం మృతిర్మే భవిత్రీ-
త్యహో సన్తతం చిన్తయా పీడితోస్మి
కథం నామ మా భూన్మృతౌ భీతిరేషా
నమస్తే గతీనాం గతే నీలకణ్ఠ ౨౯

అమర్యాదమేవాహమాబాలవృద్ధం
హరన్తం కృతాన్తం సమీక్ష్యాస్మి భీతః
మృతౌ తావకాఙ్ఘ్ర్యబ్జదివ్యప్రసాదా-
ద్భవానీపతే నిర్భయోహం భవాని ౩౦

జరాజన్మగర్భాధివాసాదిదుఃఖా-
న్యసహ్యాని జహ్యాం జగన్నాథ దేవ
భవన్తం వినా మే గతిర్నైవ శంభో
దయాలో న జాగర్తి కం వా దయా తే ౩౧

శివాయేతి శబ్దో నమఃపూర్వ ఏష
స్మరన్ముక్తికృన్మృత్యుహా తత్త్వవాచీ
మహేశాన మా గాన్మనస్తో వచస్తః
సదా మహ్యమేతత్ప్రదానం ప్రయచ్ఛ ౩౨

త్వమప్యంబ మాం పశ్య శీతాంశుమౌలి-
ప్రియే భేషజం త్వం భవవ్యాధిశాన్తౌ
బహుక్లేశభాజం పదాంభోజపోతే
భవాబ్ధౌ నిమగ్నం నయస్వాద్య పారమ్ ౩౩

అనుద్యల్లలాటాక్షివహ్నిప్రరోహై-
రవామస్ఫురచ్చారువామోరుశోభైః
అనఙ్గభ్రమద్భోగిభూషావిశేషై-
రచన్ద్రార్ధచూడైరలం దైవతైర్నః ౩౪

అకణ్ఠేకలఙ్కాదనఙ్గేభుజఙ్గా-
దపాణౌకపాలాదఫాలేనలాక్షాత్
అమౌళౌశశాఙ్కాదవామేకలత్రా-
దహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే ౩౫

మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలిం-
స్త్వదీయం సమస్తం విభాతీతి యస్మాత్
శివాదన్యథా దైవతం నాభిజానే
శివోహం శివోహం శివోహం శివోహమ్ ౩౬

యతోజాయతేదం ప్రపఞ్చం విచిత్రం
స్థితిం యాతి యస్మిన్యదేవాన్తమన్తే
స కర్మాదిహీనః స్వయజ్జ్యోతిరాత్మా
శివోహం శివోహం శివోహం శివోహమ్ ౩౭

కిరీటే నిశేశో లలాటే హుతాశో
భుజే భోగిరాజో గలే కాలిమా చ
తనౌ కామినీ యస్య తత్తుల్యదేవం
న జానే న జానే న జానే న జానే ౩౮

అనేన స్తవేనాదరాదంబికేశం
పరాం భక్తిమాసాద్య యం యే నమన్తి
మృతౌ నిర్భయాస్తే జనాస్తం భజన్తే
హృదంభోజమధ్యే సదాసీనమీశమ్ ౩౯

భుజఙ్గప్రియాకల్ప శంభో మయైవం
భుజఙ్గప్రయాతేన వృత్తేన క్లృప్తమ్
నరః స్తోత్రమేతత్పఠిత్వోరుభక్త్యా
సుపుత్రాయురారోగ్యమైశ్వర్యమేతి ౪౦

శివభుజఙ్గం సంపూర్ణమ్

Lingodbhava Gadhyam

Lingodbhava Gadhyam జయ జయ శివ లింగ జ్యోతిర్మహాలింగ లింగోద్భవ శ్రీ మహాలింగ వేదత్రయీ లింగ నిర్లింగ సంస్పర్శ లింగ క్షమా లింగ సద్భావ లింగ స్వభావైక లింగ దిగ్దేశ కాల వ్యవఛ్చేద రాహిత్య లింగ స్వయంభూ మహాలింగ పాతాళలింగ క్రియాలింగ...

Sri Karthaveeryarjuna Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ కార్తవీర్యార్జున ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Karthaveeryarjuna Dwadasa Nama Stotram) కార్తవీర్యార్జునోనామ రాజ బాహుసహస్రవాన్ తస్య స్మరణ మాత్రేణ గతం నష్టం చ లభ్యతే || 1 || కార్తవీర్యః ఖలద్వేషీ కృతవీర్యసుతో బలీ సహస్రబాహు శత్రుఘ్నో రక్తవాసా...

Shri Saibaba Madhyana Harathi

శ్రీ సాయిబాబా మధ్యాహ్న హారతి (Sri Saibaba Madhyana Harathi) శ్రీ సత్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై చేకొనుమా పంచారతి సాయి బాబా నీకే హారతి ఈయగ హారతి రారే సాయి బాబాకే హారతి భక్తులార రారండి కలసి...

Dasaradha Prokta Shani Stotram

దశరథ ప్రోక్త శని స్తోత్రం (Dasaradha Prokta Shani Stotram) అస్య శ్రీ శనైశ్చర స్తోత్ర మంత్రస్య దశరథ ఋషిః శనైశ్చరో దేవతాః త్రిష్టుపా చందః శనైశ్చర ప్రీత్యర్దే జపే వినియోగః దశరథ ఉవాచ కోణస్థ రౌద్ర మయోథ బభ్రుః కృష్ణః...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!