శ్రీ ధనదాదేవి స్తోత్రం (Sri Dhanadha devi stotram)

నమః సర్వ స్వరూపేచ సమః కళ్యాణదాయికే |
మహా సంపత్ ప్రదే దేవి ధనదాయై నమోస్తుతే||

మహా భోగప్రదే దేవి ధనదాయై ప్రపూరితే |
సుఖ మోక్ష ప్రదే దేవి ధనదాయై నమోస్తుతే ||

బ్రహ్మ రూపే సదానందే సదానంద స్వరూపిణి |
దృత సిద్ధి ప్రదే దేవి ధనదాయై నమోస్తుతే ||

ఉద్యత్ సూర్య ప్రకాశా భేఉద్య దాదిత్య మండలే |
శివతత్త్వం ప్రదే దేవి ధనదాయై నమోస్తుతే ||

విష్ణు రూపే విశ్వమతే విశ్వపాలన కారిణి |
మహాసత్వ గుణే నంతే ధనదాయే నమోస్తుతే||

శివరూపే శోవానందే కారణానంద విగ్రహే |
విశ్వ సంహార రూపేచ ధనదాయై నమోస్తుతే||

పంచతత్త్వ స్వరూపేచ పంచాశద్వర్ణదర్శితే |
సాధకాభీష్టదే దేవి ధనదాయై నమోస్తుతే ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.