శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచం (Sri Dattatreya Kavacham)

శ్రీ పాదః పాతు మే పాదౌ ఊరూ సిద్ధాసనస్థతః
పాయా ద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిహి పాతు మే కటిం || ౧ ||

నాభిం పాతు జగ త్ర్సాష్టదరం పాతు దలోదరః
కృపాళు: పాతు హృదయం షడ్భుజః పాతు మే బుజౌ || ౨ ||

స్రక్కుండీ శూలడమరు శంఖచక్ర ధరః కరాన్
పాతు కంటం కంబుకంట: సుముకః పాతు మే ముఖం || 3 ||

జిహ్వం మే వేద వాక్పాతు నేత్రం పాతు దివ్యద్రుక్
నాసికాం పాతు గంధాత్మా పాతు పుణ్య శ్రవాః శ్రుతీ || ౪ ||

లలాటం పాతు హంసాత్మా శిరః పాతు జటాధరః
కర్మేంద్రియాణి పాత్వీశః పాతు జ్ఞానేంద్రియాన్యజః || 5 ||

సర్వాంతరోంతః కరణం ప్రాణాన్మే పాతు యోగిరాట్
ఉపరిస్టాదధస్తాచ్చ పృష్టతః పార్మ్యతోగ్రతః || 6 ||

అంతర్భహిస్చ మాం నిత్యం నానా రూపధరోవతు
వర్జితం కవచేనావ్యాత్ స్థానం మే దివ్య దర్శనః || 7 ||

రాజతః శత్రుతో హింసాత్ దుష్పయోగాదితో మతః
ఆదివ్యాధిభయార్తిభ్యో దత్తాత్రేయస్సదావతు || 8 ||

ధనధ్యాన గృహక్షేత్రస్త్రీపుత్ర పశుకింకరాన్
జ్ఞాతీంశ్చ పాతు మే నిత్య మనసూయా నందవర్ధనః || ౯ ||

బాలోన్మత్త పిశాచ సేభ్యో ద్యువిట్ సంధిషు పాతు మాం
భూత భౌతిక మృత్యుభ్యో హరిహి పాతు దిగంబరః || 10 ||

య ఏతద్దత్త కవచం సన్నహ్యత్ భక్తిభావిత:
సర్వానర్ద వినిర్ముక్తో గ్రహపీడా వివర్జితః || 11 ||

భూతప్రేత పిశాచాధ్యైర్దే వై రప్యపరాజితః
భుభు జ్తాం త్ర ధివ్యాన్ భోగాన్ సః దేహాఁతే తత్పదం వ్రజేత్

ఇతి శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతీ విరచితో దత్తాత్రేయ కవచః

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!