Home » Sri Shiva » Andha Krutha Shiva Stotram

Andha Krutha Shiva Stotram

అంధకృత శివ స్తోత్రం (Andha Kruta Shiva Stotram)

మహాదేవం విరూపాక్షం చంద్రార్థకృత శేఖరం |
అమృతం శాశ్వతం స్థాణుం నీలకంఠం పినాకినం ||
వృషభాక్షం మాహాజ్ఞేయం పురుషం సర్వకామదం |
కామారిం కామదహనం కామరూపం కపర్దినం ||
విరూపం గిరీశం భీమం స్రగ్విణం రక్త వాసనం |
యోగినం కాలదహనం త్రిపురఘ్నం కపాలినం||
గూఢవ్రతం గుప్తమంత్రం గంభీరం భావగోచరం |
అణిమాదిగుణాధారం త్రిలోక్యైశ్వర్యదాయకం||
వీరం వీరహణం ఘోరం విరూపం మాంసలంపటుమ్ |
మహామాంసాదమున్మత్తం భైరవం వై మహేశ్వరం ||
త్రైలోక్య ద్రావణం లుబ్ధం లుబ్ధకం యజ్ఞసూదనం |
కృత్తికానాం సుతైర్యుక్తమున్మత్తం కృత్తివాసనం ||
గజకృత్తి పరీధానం క్షుబ్ధం భుజగభూషణమ్ |
దద్యాలంబం చ వేతాలం ఘోరం శాకిని పూజితం ||
అఘోరం ఘోరదైత్యఘ్నం ఘోరఘోషం వనస్పతిం |
భస్మాంగం జటిలం శుద్ధం భేరుండ శతసేవితం ||
భూతేశ్వరం భూతనాథం పంచభూతాశ్రితం ఖగం ||
క్రోధితం నిష్ఠురం చండం చండీశం చండికాప్రియం |
చండం తుంగం గరుత్మంతం నిత్య మాసవ భోజనం|
లేనిహానం మహారౌద్రం మృత్యుం మృత్యోరగోచరం ||
మృత్యోర్మృత్యుం మహాసేనం శ్మశానారణ్య వాసినం |
రాగం విరాగం రాగాంధం వీతరాగ శతార్చితం ||
సత్త్వం రజస్తమోధర్మమధర్మం వాసవానుజం |
సత్యం త్వసత్యం సద్రూపమసద్రూపమహేతుకం ||
అర్థనారీశ్వరం భానుం భాను కోటీశతప్రభం |
యజ్ఞం యజ్ఞ పతిం రుద్రమీశానం వరదం శివం ||
అష్టోత్తరశతం హ్యేతన్మూర్తీనాం పరమాత్మనః |
శివస్య దానవో ధ్యాయన్ ముక్తస్తస్త్మాన్మహాభయాత్ ||

Sri Ganesha Pancharatna Stotram

శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Ganesha Pancharatna Stotram) ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకమ్ కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకమ్ నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 || నతేతరాతి...

Sri Prathyangira Devi Khadgamala Stotram

శ్రీ ప్రత్యంగిరా దేవీ ఖడ్గమాల స్తోత్రం (Sri Prathyangira devi khadgamala stotram) ప్రథమావరణరూపిణి శ్రీ విశ్వరూప ప్రత్యంగిరా ఓం ఆం హ్రీం క్రోం ప్రత్యంగిరే విశ్వరూపిణి, అండమయి, పిండ మయి, బ్రహ్మాండమయి ద్వితీయావరణరూపిణి శ్రీవిశ్వరూపప్రత్యంగిరా శంభుమయి, ఈశమయి, పశుపతిమయి, శివమయి,...

Sri Durga Devi Chandrakala Stuti

దేవీ చన్ద్రకళాస్తుతీ (Sri Durga Devi Chandrakala Stuti) వేధోహరీశ్వరస్తుత్యాం విహర్త్రీం వింధ్య భూధరే! హర ప్రాణేశ్వరీం వన్దే హన్త్రీం విబుధవిద్విషామ్!!  || 1 || భావం: బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులచే స్తోత్రింపబినది – వింధ్య పర్వతమున విహరించునది, శివుని ప్రాణేశ్వరి, దేవ...

Pithru Devatha Stuthi

పితృ దేవతా స్తుతి (Pithru Devatha Stuthi) శ్రాద్ధాదులలో, మహాలయ పక్షాలలో దీనిని పఠించితే పితరుల కృప లభిస్తుంది. పితృదేవతా విజ్ఞానంతో కూడిన ఈ స్తుతి ఇంట్లో ఉంటే చాలు – పితృకృప చేత ఆ యిల్లు ఆనందైశ్వర్య నిలయమవుతుంది. పుష్టికారకమైన...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!