అంధకృత శివ స్తోత్రం (Andha Kruta Shiva Stotram)

మహాదేవం విరూపాక్షం చంద్రార్థకృత శేఖరం |
అమృతం శాశ్వతం స్థాణుం నీలకంఠం పినాకినం ||
వృషభాక్షం మాహాజ్ఞేయం పురుషం సర్వకామదం |
కామారిం కామదహనం కామరూపం కపర్దినం ||
విరూపం గిరీశం భీమం స్రగ్విణం రక్త వాసనం |
యోగినం కాలదహనం త్రిపురఘ్నం కపాలినం||
గూఢవ్రతం గుప్తమంత్రం గంభీరం భావగోచరం |
అణిమాదిగుణాధారం త్రిలోక్యైశ్వర్యదాయకం||
వీరం వీరహణం ఘోరం విరూపం మాంసలంపటుమ్ |
మహామాంసాదమున్మత్తం భైరవం వై మహేశ్వరం ||
త్రైలోక్య ద్రావణం లుబ్ధం లుబ్ధకం యజ్ఞసూదనం |
కృత్తికానాం సుతైర్యుక్తమున్మత్తం కృత్తివాసనం ||
గజకృత్తి పరీధానం క్షుబ్ధం భుజగభూషణమ్ |
దద్యాలంబం చ వేతాలం ఘోరం శాకిని పూజితం ||
అఘోరం ఘోరదైత్యఘ్నం ఘోరఘోషం వనస్పతిం |
భస్మాంగం జటిలం శుద్ధం భేరుండ శతసేవితం ||
భూతేశ్వరం భూతనాథం పంచభూతాశ్రితం ఖగం ||
క్రోధితం నిష్ఠురం చండం చండీశం చండికాప్రియం |
చండం తుంగం గరుత్మంతం నిత్య మాసవ భోజనం|
లేనిహానం మహారౌద్రం మృత్యుం మృత్యోరగోచరం ||
మృత్యోర్మృత్యుం మహాసేనం శ్మశానారణ్య వాసినం |
రాగం విరాగం రాగాంధం వీతరాగ శతార్చితం ||
సత్త్వం రజస్తమోధర్మమధర్మం వాసవానుజం |
సత్యం త్వసత్యం సద్రూపమసద్రూపమహేతుకం ||
అర్థనారీశ్వరం భానుం భాను కోటీశతప్రభం |
యజ్ఞం యజ్ఞ పతిం రుద్రమీశానం వరదం శివం ||
అష్టోత్తరశతం హ్యేతన్మూర్తీనాం పరమాత్మనః |
శివస్య దానవో ధ్యాయన్ ముక్తస్తస్త్మాన్మహాభయాత్ ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!