Home » Durga Saptashati » Sri Devi Mahatmyam Chapter 13

Sri Devi Mahatmyam Chapter 13

దేవీ మహాత్మ్యం

దుర్గా సప్తశతి త్రయోదశోఽధ్యాయః

సురథవైశ్యయోర్వరప్రదానం నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః ॥

ధ్యానం
ఓం బాలార్క మండలాభాసాం చతుర్బాహుం త్రిలోచనాం ।
పాశాంకుశ వరాభీతీర్ధారయంతీం శివాం భజే ॥

ఋషిరువాచ ॥ 1 ॥

ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమం ।
ఏవంప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ ॥2॥

విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా ।
తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః ॥3॥

తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః।
మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ మోహమేష్యంతి చాపరే ॥4॥

తాముపైహి మహారాజ శరణం పరమేశ్వరీం।
ఆరాధితా సైవ నృణాం భోగస్వర్గాపవర్గదా ॥5॥

మార్కండేయ ఉవాచ ॥6॥

ఇతి తస్య వచః శృత్వా సురథః స నరాధిపః।
ప్రణిపత్య మహాభాగం తమృషిం సంశితవ్రతం ॥7॥

నిర్విణ్ణోతిమమత్వేన రాజ్యాపహరేణన చ।
జగామ సద్యస్తపసే సచ వైశ్యో మహామునే ॥8॥

సందర్శనార్థమంభాయా న#006ఛ్;పులిన మాస్థితః।
స చ వైశ్యస్తపస్తేపే దేవీ సూక్తం పరం జపన్ ॥9॥

తౌ తస్మిన్ పులినే దేవ్యాః కృత్వా మూర్తిం మహీమయీం।
అర్హణాం చక్రతుస్తస్యాః పుష్పధూపాగ్నితర్పణైః ॥10॥

నిరాహారౌ యతాహారౌ తన్మనస్కౌ సమాహితౌ।
దదతుస్తౌ బలించైవ నిజగాత్రాసృగుక్షితం ॥11॥

ఏవం సమారాధయతోస్త్రిభిర్వర్షైర్యతాత్మనోః।
పరితుష్టా జగద్ధాత్రీ ప్రత్యక్షం ప్రాహ చండికా ॥12॥

దేవ్యువాచా॥13॥

యత్ప్రార్థ్యతే త్వయా భూప త్వయా చ కులనందన।
మత్తస్తత్ప్రాప్యతాం సర్వం పరితుష్టా దదామితే॥14॥

మార్కండేయ ఉవాచ॥15॥

తతో వవ్రే నృపో రాజ్యమవిభ్రంశ్యన్యజన్మని।
అత్రైవచ చ నిజం రాజ్యం హతశత్రుబలం బలాత్॥16॥

సోఽపి వైశ్యస్తతో జ్ఞానం వవ్రే నిర్విణ్ణమానసః।
మమేత్యహమితి ప్రాజ్ఞః సజ్గవిచ్యుతి కారకం॥17॥

దేవ్యువాచ॥18॥

స్వల్పైరహోభిర్ నృపతే స్వం రాజ్యం ప్రాప్స్యతే భవాన్।
హత్వా రిపూనస్ఖలితం తవ తత్ర భవిష్యతి॥19॥

మృతశ్చ భూయః సంప్రాప్య జన్మ దేవాద్వివస్వతః।
సావర్ణికో మనుర్నామ భవాన్భువి భవిష్యతి॥20॥

వైశ్య వర్య త్వయా యశ్చ వరోఽస్మత్తోఽభివాంచితః।
తం ప్రయచ్ఛామి సంసిద్ధ్యై తవ జ్ఞానం భవిష్యతి॥21॥

మార్కండేయ ఉవాచ

ఇతి దత్వా తయోర్దేవీ యథాఖిలషితం వరం।
భభూవాంతర్హితా సద్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా॥22॥

ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః।
సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః॥23॥

ఇతి దత్వా తయోర్దేవీ యథభిలషితం వరం।
బభూవాంతర్హితా సధ్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా॥24॥

ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః।
సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః॥25॥

।క్లీం ఓం।

॥ జయ జయ శ్రీ మార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమహత్య్మే సురథవైశ్య యోర్వర ప్రదానం నామ త్రయోదశోధ్యాయసమాప్తం ॥

॥శ్రీ సప్త శతీ దేవీమహత్మ్యం సమాప్తం ॥
। ఓం తత్ సత్ ।

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై శ్రీ మహాత్రిపురసుందర్యై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ॥

ఓం ఖడ్గినీ శూలినీ ఒరా గదినీ చక్రిణీ తథా
శంఖిణీ చాపినీ బాణా భుశుండీపరిఘాయుధా । హృదయాయ నమః ।

ఓం శూలేన పాహినో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే।
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిస్వనేన చ శిరశేస్వాహా ।

ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే దక్షరక్షిణే
భ్రామరే నాత్మ శులస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి । శిఖాయై వషట్ ।

ఓం సొఉమ్యాని యానిరూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతితే
యాని చాత్యంత ఘోరాణి తై రక్షాస్మాం స్తథా భువం కవచాయ హుం ।

ఓం ఖడ్గ శూల గదా దీని యాని చాస్తాణి తేంబికే
కరపల్లవసంగీని తైరస్మా న్రక్ష సర్వతః నేత్రత్రయాయ వషట్ ।

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వ శక్తి సమన్వితే
భయేభ్యస్త్రాహినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే । కరతల కరపృష్టాభ్యాం నమః ।
ఓం భూర్భువ స్సువః ఇతి దిగ్విమికః ।

Sri Durga Saptashati Chapter 7

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి సప్తమోఽధ్యాయః (Sri Durga Saptashati Chapter 7) చండముండ వధో నామ సప్తమోధ్యాయః ॥ ధ్యానం ధ్యాయేం రత్న పీఠే శుకకల పఠితం శ్రుణ్వతీం శ్యామలాంగీం। న్యస్తైకాంఘ్రిం సరోజే శశి శకల ధరాం వల్లకీం వాద...

Sri Devi Mahatmyam Chapter 2

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి ద్వితీయోఽధ్యాయః (Sri Devi Mahatmyam Chapter 2) మహిషాసుర సైన్యవధో నామ ద్వితీయోఽధ్యాయః ॥ అస్య సప్త సతీమధ్యమ చరిత్రస్య విష్ణుర్ ఋషిః । ఉష్ణిక్ ఛందః । శ్రీమహాలక్ష్మీదేవతా। శాకంభరీ శక్తిః । దుర్గా...

Sri Durga Saptashati Chapter 8

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి అష్టమోఽధ్యాయః రక్తబీజవధో నామ అష్టమోధ్యాయ ॥ ధ్యానం అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపాం । అణిమాధిభిరావృతాం మయూఖై రహమిత్యేవ విభావయే భవానీం ॥ ఋషిరువాచ ॥1॥ చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ...

Sri Durga Sapthashati Chapter 3

Sri Durga Sapthashati Chapter 3 దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి తృతీయోఽధ్యాయః మహిషాసురవధో నామ తృతీయోఽధ్యాయః ॥ ధ్యానం ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రకాంతిం అరుణక్షౌమాం శిరోమాలికాం రక్తాలిప్త పయోధరాం జపవటీం విద్యామభీతిం వరం । హస్తాబ్జైర్ధధతీం త్రినేత్రవక్త్రారవిందశ్రియం దేవీం బద్ధహిమాంశురత్నమకుటాం వందేఽరవిందస్థితాం...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!