Home » Durga Saptashati » Sri Durga Sapthashati Chapter 3

Sri Durga Sapthashati Chapter 3

Sri Durga Sapthashati Chapter 3

దేవీ మహాత్మ్యం

దుర్గా సప్తశతి తృతీయోఽధ్యాయః

మహిషాసురవధో నామ తృతీయోఽధ్యాయః ॥

ధ్యానం
ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రకాంతిం అరుణక్షౌమాం శిరోమాలికాం
రక్తాలిప్త పయోధరాం జపవటీం విద్యామభీతిం వరం ।
హస్తాబ్జైర్ధధతీం త్రినేత్రవక్త్రారవిందశ్రియం
దేవీం బద్ధహిమాంశురత్నమకుటాం వందేఽరవిందస్థితాం ॥

ఋషిరువాచ ॥1॥

నిహన్యమానం తత్సైన్యం అవలోక్య మహాసురః।
సేనానీశ్చిక్షురః కోపాద్ ధ్యయౌ యోద్ధుమథాంబికాం ॥2॥

స దేవీం శరవర్షేణ వవర్ష సమరేఽసురః।
యథా మేరుగిరేఃశృంగం తోయవర్షేణ తోయదః ॥3॥

తస్య ఛిత్వా తతో దేవీ లీలయైవ శరోత్కరాన్।
జఘాన తురగాన్బాణైర్యంతారం చైవ వాజినాం ॥4॥

చిచ్ఛేద చ ధనుఃసధ్యో ధ్వజం చాతిసముచ్ఛృతం।
వివ్యాధ చైవ గాత్రేషు చిన్నధన్వానమాశుగైః ॥5॥

సచ్ఛిన్నధన్వా విరథో హతాశ్వో హతసారథిః।
అభ్యధావత తాం దేవీం ఖడ్గచర్మధరోఽసురః ॥6॥

సింహమాహత్య ఖడ్గేన తీక్ష్ణధారేణ మూర్ధని।
ఆజఘాన భుజే సవ్యే దేవీం అవ్యతివేగవాన్ ॥6॥

తస్యాః ఖడ్గో భుజం ప్రాప్య పఫాల నృపనందన।
తతో జగ్రాహ శూలం స కోపాద్ అరుణలోచనః ॥8॥

చిక్షేప చ తతస్తత్తు భద్రకాళ్యాం మహాసురః।
జాజ్వల్యమానం తేజోభీ రవిబింబమివాంబరాత్ ॥9॥

దృష్ట్వా తదాపతచ్ఛూలం దేవీ శూలమముంచత।
తచ్ఛూలంశతధా తేన నీతం శూలం స చ మహాసురః ॥10॥

హతే తస్మిన్మహావీర్యే మహిషస్య చమూపతౌ।
ఆజగామ గజారూడః శ్చామరస్త్రిదశార్దనః ॥11॥

సోఽపి శక్తింముమోచాథ దేవ్యాస్తాం అంబికా ద్రుతం।
హుంకారాభిహతాం భూమౌ పాతయామాసనిష్ప్రభాం ॥12॥

భగ్నాం శక్తిం నిపతితాం దృష్ట్వా క్రోధసమన్వితః
చిక్షేప చామరః శూలం బాణైస్తదపి సాచ్ఛినత్ ॥13॥

తతః సింహఃసముత్పత్య గజకుంతరే ంభాంతరేస్థితః।
బాహుయుద్ధేన యుయుధే తేనోచ్చైస్త్రిదశారిణా ॥14॥

యుధ్యమానొఉ తతస్తొఉ తు తస్మాన్నాగాన్మహీం గతొఉ
యుయుధాతేఽతిసంరబ్ధౌ ప్రహారై అతిదారుణైః ॥15॥

తతో వేగాత్ ఖముత్పత్య నిపత్య చ మృగారిణా।
కరప్రహారేణ శిరశ్చామరస్య పృథక్ కృతం ॥16॥

ఉదగ్రశ్చ రణే దేవ్యా శిలావృక్షాదిభిర్హతః।
దంత ముష్టితలైశ్చైవ కరాళశ్చ నిపాతితః ॥17॥

దేవీ కృద్ధా గదాపాతైః శ్చూర్ణయామాస చోద్ధతం।
భాష్కలం భిందిపాలేన బాణైస్తామ్రం తథాంధకం ॥18॥

ఉగ్రాస్యముగ్రవీర్యం చ తథైవ చ మహాహనుం
త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన జఘాన పరమేశ్వరీ ॥19॥

బిడాలస్యాసినా కాయాత్ పాతయామాస వై శిరః।
దుర్ధరం దుర్ముఖం చోభౌ శరైర్నిన్యే యమక్షయం ॥20॥

ఏవం సంక్షీయమాణే తు స్వసైన్యే మహిషాసురః।
మాహిషేణ స్వరూపేణ త్రాసయామాసతాన్ గణాన్ ॥21॥

కాంశ్చిత్తుండప్రహారేణ ఖురక్షేపైస్తథాపరాన్।
లాంగూలతాడితాంశ్చాన్యాన్ శృంగాభ్యాం చ విదారితా ॥22॥

వేగేన కాంశ్చిదపరాన్నాదేన భ్రమణేన చ।
నిః శ్వాసపవనేనాన్యాన్ పాతయామాస భూతలే॥23॥

నిపాత్య ప్రమథానీకమభ్యధావత సోఽసురః
సింహం హంతుం మహాదేవ్యాః కోపం చక్రే తతోఽంభికా ॥24॥

సోఽపి కోపాన్మహావీర్యః ఖురక్షుణ్ణమహీతలః।
శృంగాభ్యాం పర్వతానుచ్చాంశ్చిక్షేప చ ననాద చ ॥25॥

వేగ భ్రమణ విక్షుణ్ణా మహీ తస్య వ్యశీర్యత।
లాంగూలేనాహతశ్చాబ్ధిః ప్లావయామాస సర్వతః ॥26॥

ధుతశృంగ్విభిన్నాశ్చ ఖండం ఖండం యయుర్ఘనాః।
శ్వాసానిలాస్తాః శతశో నిపేతుర్నభసోఽచలాః ॥27॥

ఇతిక్రోధసమాధ్మాతమాపతంతం మహాసురం।
దృష్ట్వా సా చండికా కోపం తద్వధాయ తదాఽకరోత్ ॥28॥

సా క్షిత్ప్వా తస్య వైపాశం తం బబంధ మహాసురం।
తత్యాజమాహిషం రూపం సోఽపి బద్ధో మహామృధే ॥29॥

తతః సింహోఽభవత్సధ్యో యావత్తస్యాంబికా శిరః।
ఛినత్తి తావత్ పురుషః ఖడ్గపాణి రదృశ్యత ॥30॥

తత ఏవాశు పురుషం దేవీ చిచ్ఛేద సాయకైః।
తం ఖడ్గచర్మణా సార్ధం తతః సోఽ భూన్మహా గజః ॥31॥

కరేణ చ మహాసింహం తం చకర్ష జగర్జచ ।
కర్షతస్తు కరం దేవీ ఖడ్గేన నిరకృంతత ॥32॥

తతో మహాసురో భూయో మాహిషం వపురాస్థితః।
తథైవ క్షోభయామాస త్రైలోక్యం సచరాచరం ॥33॥

తతః క్రుద్ధా జగన్మాతా చండికా పాన ముత్తమం।
పపౌ పునః పునశ్చైవ జహాసారుణలోచనా ॥34॥

ననర్ద చాసురః సోఽపి బలవీర్యమదోద్ధతః।
విషాణాభ్యాం చ చిక్షేప చండికాం ప్రతిభూధరాన్॥35॥

సా చ తా న్ప్రహితాం స్తేన చూర్ణయంతీ శరోత్కరైః।
ఉవాచ తం మదోద్ధూతముఖరాగాకులాక్షరం ॥36॥

దేవ్యు ఉవాచ॥

గర్జ గర్జ క్షణం మూఢ మధు యావత్పిబామ్యహం।
మయాత్వయి హతేఽత్రైవ గర్జిష్యంత్యాశు దేవతాః ॥37॥

ఋషిరువాచ॥

ఏవముక్త్వా సముత్పత్య సారూఢా తం మహాసురం।
పాదేనా క్రమ్య కంఠే చ శూలేనైన మతాడయత్ ॥38॥

తతః సోఽపి పదాక్రాంతస్తయా నిజముఖాత్తతః।
అర్ధ నిష్క్రాంత ఏవాసీద్దేవ్యా వీర్యేణ సంవృతః ॥40॥

అర్ధ నిష్క్రాంత ఏవాసౌ యుధ్యమానో మహాసురః ।
తయా మహాసినా దేవ్యా శిరశ్ఛిత్త్వా నిపాతితః ॥41॥

తతో హాహాకృతం సర్వం దైత్యసైన్యం ననాశ తత్।
ప్రహర్షం చ పరం జగ్ముః సకలా దేవతాగణాః ॥42॥

తుష్టు వుస్తాం సురా దేవీం సహదివ్యైర్మహర్షిభిః।
జగుర్గుంధర్వపతయో ననృతుశ్చాప్సరోగణాః ॥43॥

॥ ఇతి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే మహిషాసురవధో నామ తృతీయోఽధ్యాయం సమాప్తం ॥

ఆహుతి
హ్రీం జయంతీ సాంగాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై లక్ష్మీ బీజాదిష్టాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ॥

Sri Durga Saptashati Chapter 5

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి పంచమోఽధ్యాయః (Sri Durga Saptashati Chapter 5) దేవ్యా దూత సంవాదో నామ పంచమో ధ్యాయః ॥ అస్య శ్రీ ఉత్తరచరిత్రస్య రుద్ర ఋషిః । శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవతా । అనుష్టుప్ఛంధః ।భీమా శక్తిః...

Durga Saptasahati Devi Mahatmyam

దేవీ మాహాత్మ్యం (Devi Mahatmyam) ॥ శ్రీదుర్గాయై నమః ॥ ॥ అథ శ్రీదుర్గాసప్తశతీ ॥ ॥ మధుకైటభవధో నామ ప్రథమోధ్యాయః ॥ అస్య శ్రీ ప్రధమ చరిత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః । మహాకాళీ దేవతా । గాయత్రీ ఛందః ।...

Sri Devi Mahatmyam Chapter 13

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి త్రయోదశోఽధ్యాయః సురథవైశ్యయోర్వరప్రదానం నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః ॥ ధ్యానం ఓం బాలార్క మండలాభాసాం చతుర్బాహుం త్రిలోచనాం । పాశాంకుశ వరాభీతీర్ధారయంతీం శివాం భజే ॥ ఋషిరువాచ ॥ 1 ॥ ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమం ।...

Sri Durga Saptashati Chapter 8

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి అష్టమోఽధ్యాయః రక్తబీజవధో నామ అష్టమోధ్యాయ ॥ ధ్యానం అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపాం । అణిమాధిభిరావృతాం మయూఖై రహమిత్యేవ విభావయే భవానీం ॥ ఋషిరువాచ ॥1॥ చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!