Home » Durga Saptashati » Sri Durga Sapthashati Chapter 9

Sri Durga Sapthashati Chapter 9

దేవీ మహాత్మ్యం

దుర్గా సప్తశతి నవమోఽధ్యాయః

నిశుంభవధోనామ నవమోధ్యాయః ॥

ధ్యానం
ఓం బంధూక కాంచననిభం రుచిరాక్షమాలాం
పాశాంకుశౌ చ వరదాం నిజబాహుదండైః ।
బిభ్రాణమిందు శకలాభరణాం త్రినేత్రాం-
అర్ధాంబికేశమనిశం వపురాశ్రయామి ॥

రాజోఉవాచ॥1॥

విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ ।
దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్త బీజవధాశ్రితం ॥ 2॥

భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే ।
చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః ॥3॥

ఋషిరువాచ ॥4॥

చకార కోపమతులం రక్తబీజే నిపాతితే।
శుంభాసురో నిశుంభశ్చ హతేష్వన్యేషు చాహవే ॥5॥

హన్యమానం మహాసైన్యం విలోక్యామర్షముద్వహన్।
అభ్యదావన్నిశుంబోఽథ ముఖ్యయాసుర సేనయా ॥6॥

తస్యాగ్రతస్తథా పృష్ఠే పార్శ్వయోశ్చ మహాసురాః
సందష్టౌష్ఠపుటాః క్రుద్ధా హంతుం దేవీముపాయయుః ॥7॥

ఆజగామ మహావీర్యః శుంభోఽపి స్వబలైర్వృతః।
నిహంతుం చండికాం కోపాత్కృత్వా యుద్దం తు మాతృభిః ॥8॥

తతో యుద్ధమతీవాసీద్దేవ్యా శుంభనిశుంభయోః।
శరవర్షమతీవోగ్రం మేఘయోరివ వర్షతోః ॥9॥

చిచ్ఛేదాస్తాంఛరాంస్తాభ్యాం చండికా స్వశరోత్కరైః।
తాడయామాస చాంగేషు శస్త్రౌఘైరసురేశ్వరౌ ॥10॥

నిశుంభో నిశితం ఖడ్గం చర్మ చాదాయ సుప్రభం।
అతాడయన్మూర్ధ్ని సింహం దేవ్యా వాహనముత్తమం॥11॥

తాడితే వాహనే దేవీ క్షుర ప్రేణాసిముత్తమం।
శుంభస్యాశు చిచ్ఛేద చర్మ చాప్యష్ట చంద్రకం ॥12॥

ఛిన్నే చర్మణి ఖడ్గే చ శక్తిం చిక్షేప సోఽసురః।
తామప్యస్య ద్విధా చక్రే చక్రేణాభిముఖాగతాం॥13॥

కోపాధ్మాతో నిశుంభోఽథ శూలం జగ్రాహ దానవః।
ఆయాతం ముష్ఠిపాతేన దేవీ తచ్చాప్యచూర్ణయత్॥14॥

ఆవిద్ధ్యాథ గదాం సోఽపి చిక్షేప చండికాం ప్రతి।
సాపి దేవ్యాస్ త్రిశూలేన భిన్నా భస్మత్వమాగతా॥15॥

తతః పరశుహస్తం తమాయాంతం దైత్యపుంగవం।
ఆహత్య దేవీ బాణౌఘైరపాతయత భూతలే॥16॥

తస్మిన్ని పతితే భూమౌ నిశుంభే భీమవిక్రమే।
భ్రాతర్యతీవ సంక్రుద్ధః ప్రయయౌ హంతుమంబికాం॥17॥

స రథస్థస్తథాత్యుచ్ఛై ర్గృహీతపరమాయుధైః।
భుజైరష్టాభిరతులై ర్వ్యాప్యా శేషం బభౌ నభః॥18॥

తమాయాంతం సమాలోక్య దేవీ శంఖమవాదయత్।
జ్యాశబ్దం చాపి ధనుష శ్చకారాతీవ దుఃసహం॥19॥

పూరయామాస కకుభో నిజఘంటా స్వనేన చ।
సమస్తదైత్యసైన్యానాం తేజోవధవిధాయినా॥20॥

తతః సింహో మహానాదై స్త్యాజితేభమహామదైః।
పురయామాస గగనం గాం తథైవ దిశో దశ॥21॥

తతః కాళీ సముత్పత్య గగనం క్ష్మామతాడయత్।
కరాభ్యాం తన్నినాదేన ప్రాక్స్వనాస్తే తిరోహితాః॥22॥

అట్టాట్టహాసమశివం శివదూతీ చకార హ।
వైః శబ్దైరసురాస్త్రేసుః శుంభః కోపం పరం యయౌ॥23॥

దురాత్మం స్తిష్ట తిష్ఠేతి వ్యాజ హారాంబికా యదా।
తదా జయేత్యభిహితం దేవైరాకాశ సంస్థితైః॥24॥

శుంభేనాగత్య యా శక్తిర్ముక్తా జ్వాలాతిభీషణా।
ఆయాంతీ వహ్నికూటాభా సా నిరస్తా మహోల్కయా॥25॥

సింహనాదేన శుంభస్య వ్యాప్తం లోకత్రయాంతరం।
నిర్ఘాతనిఃస్వనో ఘోరో జితవానవనీపతే॥26॥

శుంభముక్తాంఛరాందేవీ శుంభస్తత్ప్రహితాంఛరాన్।
చిచ్ఛేద స్వశరైరుగ్రైః శతశోఽథ సహస్రశః॥27॥

తతః సా చండికా క్రుద్ధా శూలేనాభిజఘాన తం।
స తదాభి హతో భూమౌ మూర్ఛితో నిపపాత హ॥28॥

తతో నిశుంభః సంప్రాప్య చేతనామాత్తకార్ముకః।
ఆజఘాన శరైర్దేవీం కాళీం కేసరిణం తథా॥29॥

పునశ్చ కృత్వా బాహునామయుతం దనుజేశ్వరః।
చక్రాయుధేన దితిజశ్చాదయామాస చండికాం॥30॥

తతో భగవతీ క్రుద్ధా దుర్గాదుర్గార్తి నాశినీ।
చిచ్ఛేద దేవీ చక్రాణి స్వశరైః సాయకాంశ్చ తాన్॥31॥

తతో నిశుంభో వేగేన గదామాదాయ చండికాం।
అభ్యధావత వై హంతుం దైత్య సేనాసమావృతః॥32॥

తస్యాపతత ఏవాశు గదాం చిచ్ఛేద చండికా।
ఖడ్గేన శితధారేణ స చ శూలం సమాదదే॥33॥

శూలహస్తం సమాయాంతం నిశుంభమమరార్దనం।
హృది వివ్యాధ శూలేన వేగావిద్ధేన చండికా॥34॥

ఖిన్నస్య తస్య శూలేన హృదయాన్నిఃసృతోఽపరః।
మహాబలో మహావీర్యస్తిష్ఠేతి పురుషో వదన్॥35॥

తస్య నిష్క్రామతో దేవీ ప్రహస్య స్వనవత్తతః।
శిరశ్చిచ్ఛేద ఖడ్గేన తతోఽసావపతద్భువి॥36॥

తతః సింహశ్చ ఖాదోగ్ర దంష్ట్రాక్షుణ్ణశిరోధరాన్।
అసురాం స్తాంస్తథా కాళీ శివదూతీ తథాపరాన్॥37॥

కౌమారీ శక్తినిర్భిన్నాః కేచిన్నేశుర్మహాసురాః
బ్రహ్మాణీ మంత్రపూతేన తోయేనాన్యే నిరాకృతాః॥38॥

మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన భిన్నాః పేతుస్తథాపరే।
వారాహీతుండఘాతేన కేచిచ్చూర్ణీ కృతా భువి॥39॥

ఖండం ఖండం చ చక్రేణ వైష్ణవ్యా దానవాః కృతాః।
వజ్రేణ చైంద్రీ హస్తాగ్ర విముక్తేన తథాపరే॥40॥

కేచిద్వినేశురసురాః కేచిన్నష్టామహాహవాత్।
భక్షితాశ్చాపరే కాళీశివధూతీ మృగాధిపైః॥41॥

॥ స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే నిశుంభవధోనామ నవమోధ్యాయ సమాప్తం ॥

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ॥

Sri Durga Saptashati Chapter 5

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి పంచమోఽధ్యాయః (Sri Durga Saptashati Chapter 5) దేవ్యా దూత సంవాదో నామ పంచమో ధ్యాయః ॥ అస్య శ్రీ ఉత్తరచరిత్రస్య రుద్ర ఋషిః । శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవతా । అనుష్టుప్ఛంధః ।భీమా శక్తిః...

Sri Durga Saptashati Chapter 11

  దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి ఏకాదశోఽధ్యాయః నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశోఽధ్యాయః ॥ ధ్యానం ఓం బాలార్కవిద్యుతిం ఇందుకిరీటాం తుంగకుచాం నయనత్రయయుక్తాం । స్మేరముఖీం వరదాంకుశపాశభీతికరాం ప్రభజే భువనేశీం ॥ ఋషిరువాచ॥1॥ దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తాం। కాత్యాయనీం...

Sri Durga Saptashati Chapter 8

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి అష్టమోఽధ్యాయః రక్తబీజవధో నామ అష్టమోధ్యాయ ॥ ధ్యానం అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపాం । అణిమాధిభిరావృతాం మయూఖై రహమిత్యేవ విభావయే భవానీం ॥ ఋషిరువాచ ॥1॥ చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ...

Sri Durga Saptashati Chapter 6

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి షష్ఠోఽధ్యాయః శుంభనిశుంభసేనానీధూమ్రలోచనవధో నామ షష్టో ధ్యాయః ॥ ధ్యానం నగాధీశ్వర విష్త్రాం ఫణి ఫణోత్తంసోరు రత్నావళీ భాస్వద్ దేహ లతాం నిభొఉ నేత్రయోద్భాసితాం । మాలా కుంభ కపాల నీరజ కరాం చంద్రా అర్ధ చూఢాంబరాం...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!