Home » Durga Saptashati » Sri Durga Saptashati Chapter 10

Sri Durga Saptashati Chapter 10

దేవీ మహాత్మ్యం

దుర్గా సప్తశతి దశమోఽధ్యాయః (Sri Durga Saptashati Chapter 10)

శుంభోవధో నామ దశమోఽధ్యాయః ॥

ఋషిరువాచ॥1॥

నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరంప్రాణసమ్మితం।
హన్యమానం బలం చైవ శుంబః కృద్ధోఽబ్రవీద్వచః ॥ 2 ॥

బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వ మావహ।
అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ద్యసే చాతిమానినీ ॥3॥

దేవ్యువాచ ॥4॥

ఏకైవాహం జగత్యత్ర ద్వితీయా కా మమాపరా।
పశ్యైతా దుష్ట మయ్యేవ విశంత్యో మద్విభూతయః ॥5॥

తతః సమస్తాస్తా దేవ్యో బ్రహ్మాణీ ప్రముఖాలయం।
తస్యా దేవ్యాస్తనౌ జగ్మురేకైవాసీత్తదాంబికా ॥6॥

దేవ్యువాచ ॥6॥

అహం విభూత్యా బహుభిరిహ రూపైర్యదాస్థితా।
తత్సంహృతం మయైకైవ తిష్టామ్యాజౌ స్థిరో భవ ॥8॥

ఋషిరువాచ ॥9॥

తతః ప్రవవృతే యుద్ధం దేవ్యాః శుంభస్య చోభయోః।
పశ్యతాం సర్వదేవానాం అసురాణాం చ దారుణం ॥10॥

శర వర్షైః శితైః శస్త్రైస్తథా చాస్త్రైః సుదారుణైః।
తయోర్యుద్దమభూద్భూయః సర్వలోకభయజ్ఞ్కరం ॥11॥

దివ్యాన్యశ్త్రాణి శతశో ముముచే యాన్యథాంబికా।
బభజ్ఞ తాని దైత్యేంద్రస్తత్ప్రతీఘాతకర్తృభిః ॥12॥

ముక్తాని తేన చాస్త్రాణి దివ్యాని పరమేశ్వరీ।
బభంజ లీలయైవోగ్ర హూజ్కారోచ్చారణాదిభిః॥13॥

తతః శరశతైర్దేవీం ఆచ్చాదయత సోఽసురః।
సాపి తత్కుపితా దేవీ ధనుశ్చిఛ్చేద చేషుభిః॥14॥

చిన్నే ధనుషి దైత్యేంద్రస్తథా శక్తిమథాదదే।
చిఛ్చేద దేవీ చక్రేణ తామప్యస్య కరేస్థితాం॥15॥

తతః ఖడ్గ ముపాదాయ శత చంద్రం చ భానుమత్।
అభ్యధావత్తదా దేవీం దైత్యానామధిపేశ్వరః॥16॥

తస్యాపతత ఏవాశు ఖడ్గం చిచ్ఛేద చండికా।
ధనుర్ముక్తైః శితైర్బాణైశ్చర్మ చార్కకరామలం॥17॥

హతాశ్వః పతత ఏవాశు ఖడ్గం చిఛ్చేద చండికా।
జగ్రాహ ముద్గరం ఘోరం అంబికానిధనోద్యతః॥18॥

చిచ్ఛేదాపతతస్తస్య ముద్గరం నిశితైః శరైః।
తథాపి సోఽభ్యధావత్తం ముష్టిముద్యమ్యవేగవాన్॥19॥

స ముష్టిం పాతయామాస హృదయే దైత్య పుంగవః।
దేవ్యాస్తం చాపి సా దేవీ తలే నో రస్య తాడయత్॥20॥

తలప్రహారాభిహతో నిపపాత మహీతలే।
స దైత్యరాజః సహసా పునరేవ తథోత్థితః॥21॥

ఉత్పత్య చ ప్రగృహ్యోచ్చైర్ దేవీం గగనమాస్థితః।
తత్రాపి సా నిరాధారా యుయుధే తేన చండికా॥22॥

నియుద్ధం ఖే తదా దైత్య శ్చండికా చ పరస్పరం।
చక్రతుః ప్రధమం సిద్ధ మునివిస్మయకారకం॥23॥

తతో నియుద్ధం సుచిరం కృత్వా తేనాంబికా సహ।
ఉత్పాట్య భ్రామయామాస చిక్షేప ధరణీతలే॥24॥

సక్షిప్తోధరణీం ప్రాప్య ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్।
అభ్యధావత దుష్టాత్మా చండికానిధనేచ్ఛయా॥25॥

తమాయంతం తతో దేవీ సర్వదైత్యజనేశర్వం।
జగత్యాం పాతయామాస భిత్వా శూలేన వక్షసి॥26॥

స గతాసుః పపాతోర్వ్యాం దేవీశూలాగ్రవిక్షతః।
చాలయన్ సకలాం పృథ్వీం సాబ్దిద్వీపాం సపర్వతాం ॥27॥

తతః ప్రసన్న మఖిలం హతే తస్మిన్ దురాత్మని।
జగత్స్వాస్థ్యమతీవాప నిర్మలం చాభవన్నభః ॥28॥

ఉత్పాతమేఘాః సోల్కా యేప్రాగాసంస్తే శమం యయుః।
సరితో మార్గవాహిన్యస్తథాసంస్తత్ర పాతితే ॥29॥

తతో దేవ గణాః సర్వే హర్ష నిర్భరమానసాః।
బభూవుర్నిహతే తస్మిన్ గందర్వా లలితం జగుః॥30॥

అవాదయం స్తథైవాన్యే ననృతుశ్చాప్సరోగణాః।
వవుః పుణ్యాస్తథా వాతాః సుప్రభోఽ భూద్ధివాకరః॥31॥

జజ్వలుశ్చాగ్నయః శాంతాః శాంతదిగ్జనితస్వనాః॥32॥

॥ స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికేమన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే శుంభోవధో నామ దశమో ధ్యాయః సమాప్తం ॥

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై కామేశ్వర్యై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ॥

Sri Durga Saptashati Chapter 4

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి చతుర్థోఽధ్యాయః (Sri Durga Saptashati Chapter 4) శక్రాదిస్తుతిర్నామ చతుర్ధోఽధ్యాయః ॥ ధ్యానం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైర్ అరి కుల భయదాం మొఉళి బద్ధేందు రేఖాం శంఖ చక్ర కృపాణం త్రిశిఖ మపి కరైర్ ఉద్వహంతీం త్రిన్ఱ్త్రాం...

Sri Durga Saptashati Chapter 7

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి సప్తమోఽధ్యాయః (Sri Durga Saptashati Chapter 7) చండముండ వధో నామ సప్తమోధ్యాయః ॥ ధ్యానం ధ్యాయేం రత్న పీఠే శుకకల పఠితం శ్రుణ్వతీం శ్యామలాంగీం। న్యస్తైకాంఘ్రిం సరోజే శశి శకల ధరాం వల్లకీం వాద...

Sri Durga Saptashati Chapter 8

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి అష్టమోఽధ్యాయః రక్తబీజవధో నామ అష్టమోధ్యాయ ॥ ధ్యానం అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపాం । అణిమాధిభిరావృతాం మయూఖై రహమిత్యేవ విభావయే భవానీం ॥ ఋషిరువాచ ॥1॥ చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ...

Sri Durga Sapthashati Chapter 9

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి నవమోఽధ్యాయః నిశుంభవధోనామ నవమోధ్యాయః ॥ ధ్యానం ఓం బంధూక కాంచననిభం రుచిరాక్షమాలాం పాశాంకుశౌ చ వరదాం నిజబాహుదండైః । బిభ్రాణమిందు శకలాభరణాం త్రినేత్రాం- అర్ధాంబికేశమనిశం వపురాశ్రయామి ॥ రాజోఉవాచ॥1॥ విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ ।...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!