శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ హృదయం (Sri Bala Tripura Sundari Hrudayam)

శ్రీ పార్వయుత్యువాచ

మహాదేవ నమస్తుభ్యం విరూపాక్షాయ తే నమః .
బాలాయా హృదయం మంత్రం గోప్యాద్గోప్యతరం తథా || 1 ||

యస్య శ్రవణమాత్రేణ మంత్రసిద్ధిమవాప్నుయాత్ .
బాలాయా హృదయం మంత్రం బ్రహ్మాదీనాం చ దుర్లభం || 2 ||

సకృచ్ఛ్రవణమాత్రేణ వాంఛితం ఫలమాప్నుయాత్ .
సంచారవాన్ భవేత్పంగుః మూకో వాగ్మీ తు యో భవేత్ || 3 ||

అస్య శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ హృదయ మహామంత్రస్య దక్షిణామూర్తిఃఋషిః .
పంక్తిశ్ఛందః . శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ దేవతా .
ఐం బీజం . సౌః శక్తిః . క్లీం కీలకం .శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే
శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ హృదయ మహామంత్ర జపే వినియోగః .
మూలేన ద్విరావృత్త్యా
కర హృదయన్యాసః .

ధ్యానం
అరుణకిరణజాలైరంజితా సావకాశా,
విధృతజపవటీకాపుస్తకాభీతిహస్తా .
ఇతరకరవరాఢయా ఫుల్లకల్హారసంస్థా
నివసతు హ్యదీ బాలా నిత్యకల్యాణశీలా ..

లమిత్యాది పంచపూజా
మనుః – ఆం హ్రీం క్రోం ఐం క్లీం సౌః హ్రీం శ్రీం బాలాపరమేశ్వరి ఆవేశయ
ఆవేశయ ఆం హ్సౌం మమ హృదయే చిరం తిష్ఠ తిష్ఠ హుం ఫట్ స్వాహా .
ఇతి జపేత్ .

బాలాయా హృదయేనైవ త్రికాలం సప్తమంత్రితం .
పయః పిబతి యా వంధ్యా సా చ పుత్రవతీ భవేత్ ..

నిత్యమష్టోత్తరశతం బాలాయా హృదయం జపన్ .
చింతితం చ లభేద్దేవి ! నాత్ర కార్యా విచారణా ..

ఇతి శ్రీ బాలా హృదయం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!