శ్రీ బాలా శాంతి స్తోత్రం (Sri Bala Shanti Stotram)

శ్రీ భైరవ ఉవాచ

జయ దేవి జగద్ధాత్రి జయ పాపౌఘహారిణి,
జయ దుఃఖప్రశమని శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 1 ||

శ్రీబాలే పరమేశాని జయ కల్పాంతకారిణి,
జయ సర్వవిపత్తిఘ్నే శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 2 ||

జయ బిందునాదరూపే జయ కల్యాణకారిణి,
జయ ఘోరే చ శత్రుఘ్నే శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 3 ||

ముండమాలే విశాలాక్షి స్వర్ణవర్ణే చతుర్భుజే,
మహాపద్మవనాంతస్థే శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 4 ||

జగద్యోని మహాయోని నిర్ణయాతీతరూపిణి,
పరాప్రాసాదగృహిణి శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 5 ||

ఇందుచూడయుతే చాక్షహస్తే శ్రీపరమేశ్వరి,
రుద్రసంస్థే మహామాయే శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 6 ||

సూక్ష్మే స్థూలే విశ్వరూపే జయ సంకటతారిణి,
యజ్ఞరూపే జాప్యరూపే శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 7 ||

దూతీప్రియే ద్రవ్యప్రియే శివే పంచాంకుశప్రియే భక్తి,
భావప్రియే భద్రే శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 8 ||

భావప్రియే లాసప్రియే కారణానందవిగ్రహే
శ్మశానస్య దేవమూలే శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 9 ||

జ్ఞానాజ్ఞానాత్మికే చాద్యే భీతినిర్మూలనక్షమే
వీరవంద్యే సిద్ధిదాత్రి శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 10 ||

స్మరచందనసుప్రీతే శోణితార్ణవసంస్థితే
సర్వసౌఖ్యప్రదే శుద్ధే శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 11 ||

కాపాలికి కలాధారే కోమలాంగిః కులేశ్వరి,
కులమార్గరతే సిద్ధే శాంతిర్భవ మమార్చనే  || 12 ||

శాంతిస్తోత్రం సుఖకరం బల్యంతే పఠతే శివే దేవ్యాః,
శాంతిర్భవేత్తస్య న్యూనాధిక్యాదికర్మణి  || 13 ||

మంత్రసిద్ధికామనయా దశావృత్త్యా పఠేద్యది
మంత్రసిద్ధిర్భవేత్తస్య నాత్ర కార్యా విచారణా || 14 ||

చంద్రసూర్యోపరాగే చ యః పఠేత్స్తోత్రముత్తమం,
బాలా సద్మని సౌఖ్యేన బహుకాలం వసేత్తతః || 15 ||

సర్వభద్రమవాప్నోతి సర్వత్ర విజయీ భవేత్
తీర్థకోటిగుణం చైవ దానకోటిఫలం తథా లభతే నాత్ర సందేహః సత్యం సత్యం మయోదితం || 16 ||

ఇతి చింతామణి తంత్రే శ్రీ బాలా శాంతి స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!