Home » Stotras » Om Namo Narayanaya Ashtakashara Mahatyam

Om Namo Narayanaya Ashtakashara Mahatyam

ఓం నమో నారాయణాయ అష్టాక్షర మాహాత్మ్యం (Om Namo Narayanaya Ashtakashara Mahatyam)

శ్రీశుక ఉవాచ
కిం జపన్ ముచ్యతే తాత సతతం విష్ణుతత్పరః |
సంసారదుఃఖాత్ సర్వేషాం హితాయ వద మే పితః || 1||

వ్యాస ఉవాచ
అష్టాక్షరం ప్రవక్ష్యామి మంత్రాణాం మంత్రముత్తమం |
యం జపన్ ముచ్యతే మర్త్యో జన్మసంసారబంధనాత్ || 2||

హృత్పుండరీకమధ్యస్థం శంఖచక్రగదాధరం |
ఏకాగ్రమనసా ధ్యాత్వా విష్ణుం కుర్యాజ్జపం ద్విజః || 3||

ఏకాంతే నిర్జనస్థానే విష్ణవగ్రే వా జలాంతికే |
జపేదష్టాక్షరం మంత్రం చిత్తే విష్ణుం నిధాయ వై || 4||

అష్టాక్షరస్య మంత్రస్య ఋషిర్నారాయణః స్వయం |
ఛందశ్చ దైవీ గాయత్రీ పరమాత్మా చ దేవతా || 5||

శుక్లవర్ణం చ ఓంకారం నకారం రక్తముచ్యతే |
మోకారం వర్ణతః కృష్ణం నాకారం రక్తముచ్యతే || 6||

రాకారం కుంకుమాభం తు యకారం పీతముచ్యతే |
ణాకారమంజనాభం తు యకారం బహువర్ణకం || 7||

ఓం నమో నారాయణాయేతి మంత్రః సర్వార్థసాధకః |
భక్తానాం జపతాం తాత స్వర్గమోక్షఫలప్రదః |
వేదానాం ప్రణవేనైష సిద్ధో మంత్రః సనాతనః || 8||

సర్వపాపహరః శ్రీమాన్ సర్వమంత్రేషు చోత్తమః |
ఏనమష్టాక్షరం మంత్రం జపన్నారాయణం స్మరేత్ || 9||

సంధ్యావసానే సతతం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే |
ఏష ఏవ పరో మంత్ర ఏష ఏవ పరం తపః || 10||

ఏష ఏవ పరో మోక్ష ఏష స్వర్గ ఉదాహృతః |
సర్వవేదరహస్యేభ్యః సార ఏష సముద్ధౄతః || 11||

విష్ణునా వైష్ణవానాం హి హితాయ మనుజాం పురా |
ఏవం జ్ఞాత్వా తతో విప్రో హ్యష్టాక్షరమిమం స్మరేత్ || 12||

స్నాత్వా శుచిః శుచౌ దేశే జపేత్ పాపవిశుద్ధయే |
జపే దానే చ హోమే చ గమనే ధ్యానపర్వసు || 13||

జపేన్నారాయణం మంత్రం కర్మపూర్వే పరే తథా |
జపేత్సహస్రం నియుతం శుచిర్భూత్వా సమాహితః || 14||

మాసి మాసి తు ద్వాదశ్యాం విష్ణుభక్తో ద్విజోత్తమః |
స్నాత్వా శుచిర్జపేద్యస్తు నమో నారాయణం శతం || 15||

స గచ్ఛేత్ పరమం దేవం నారాయణమనామయం |
గంధపుష్పాదిభిర్విష్ణుమనేనారాధ్య యో జపేత్ || 16||

మహాపాతకయుక్తోఽపి ముచ్యతే నాత్ర సంశయః |
హృది కృత్వా హరిం దేవం మంత్రమేనం తు యో జపేత్ || 17||

సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా స గచ్ఛేత్ పరమాం గతిం |
ప్రథమేన తు లక్షేణ ఆత్మశుద్ధిర్భవిష్యతి || 18||

ద్వితీయేన తు లక్షేణ మనుసిద్ధిమవాప్నుయాత్ |
తృతీయేన తు లక్షేణ స్వర్గలోకమవాప్నుయాత్ || 19||

చతుర్థేన తు లక్షేణ హరేః సామీప్యమాప్నుయాత్ |
పంచమేన తు లక్షేణ నిర్మలం జ్ఞానమాప్నుయాత్ || 20||

తథా షష్ఠేన లక్షేణ భవేద్విష్ణౌ స్థిరా మతిః |
సప్తమేన తు లక్షేణ స్వరూపం ప్రతిపద్యతే || 21||

అష్టమేన తు లక్షేణ నిర్వాణమధిగచ్ఛతి |
స్వస్వధర్మసమాయుక్తో జపం కుర్యాద్ ద్విజోత్తమః || 22||

ఏతత్ సిద్ధికరం మంత్రమష్టాక్షరమతంద్రితః |
దుఃస్వప్నాసురపైశాచా ఉరగా బ్రహ్మరాక్షసాః || 23||

జాపినం నోపసర్పంతి చౌరక్షుద్రాధయస్తథా |
ఏకాగ్రమనసావ్యగ్రో విష్ణుభక్తో దృఢవ్రతః || 24||

జపేన్నారాయణం మంత్రమేతన్మృత్యుభయాపహం |
మంత్రాణాం పరమో మంత్రో దేవతానాం చ దైవతం || 25||

గుహ్యానాం పరమం గుహ్యమోంకారాద్యక్షరాష్టకం |
ఆయుష్యం ధనపుత్రాంశ్చ పశూన్ విద్యాం మహద్యశః || 26||

ధర్మార్థకామమోక్షాంశ్చ లభతే చ జపన్నరః |
ఏతత్ సత్యం చ ధర్మ్యం చ వేదశ్రుతినిదర్శనాత్ || 27||

ఏతత్ సిద్ధికరం నృణాం మంత్రరూపం న సంశయః |
ఋషయః పితరో దేవాః సిద్ధాస్త్వసురరాక్షసాః || 28||

ఏతదేవ పరం జప్త్వా పరాం సిద్ధిమితో గతాః |
జ్ఞాత్వా యస్త్వాత్మనః కాలం శాస్త్రాంతరవిధానతః |
అంతకాలే జపన్నేతి తద్విష్ణోః పరమం పదం || 29||

నారాయణాయ నమ ఇత్యయమేవ సత్యం
సంసారఘోరవిషసంహరణాయ మంత్రః |
శృణ్వంతు భవ్యమతయో ముదితాస్త్వరాగా
ఉచ్చైస్తరాముపదిశామ్యహమూర్ధ్వబాహుః || 30||

భూత్వోర్ధ్వబాహురద్యాహం సత్యపూర్వం బ్రవీమ్యహం |
హే పుత్ర శిష్యాః శృణుత న మంత్రోఽష్టాక్షరాత్పరః || 31||

సత్యం సత్యం పునః సత్యముత్క్షిప్య భుజముచ్యతే |
వేదాచ్ఛాస్త్రం పరం నాస్తి న దేవః కేశవాత్ పరః || 32||

ఆలోచ్య సర్వశాస్త్రాణి విచార్య చ పునః పునః |
ఇదమేకం సునిష్పన్నం ధ్యేయో నారాయణః సదా || 33||

ఇత్యేతత్ సకలం ప్రోక్తం శిష్యాణాం తవ పుణ్యదం |
కథాశ్చ వివిధాః ప్రోక్తా మయా భజ జనార్దనం || 34||

అష్టాక్షరమిమం మంత్రం సర్వదుఃఖవినాశనం |
జప పుత్ర మహాబుద్ధే యది సిద్ధిమభీప్ససి || 35||

ఇదం స్తవం వ్యాసముఖాత్తు నిస్సృతం
సంధ్యాత్రయే యే పురుషాః పఠంతి |
తే ధౌతపాండురపటా ఇవ రాజహంసాః
సంసారసాగరమపేతభయాస్తరంతి || 36||

ఇతి శ్రీ నరసింహ పురాణే అష్టాక్షర మాహాత్మ్యం నామ సప్తదశోధ్యాయః ||

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం (Sri Lakshmi Sahasranama Stotram) నామ్నాం సాష్ట సహస్రం చ బ్రూహి గార్య మహామతే | మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే || ౧ || శ్రీ గార్గ్య ఉవాచ- సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభం | అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా...

Sri Subramanya Stotram

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం (Sri Subramanya Stotram) నీల కంఠ వాహనం ద్విషద్ భుజం కిరీటినం లోల రత్న కుండల ప్రభా అభిరామ షణ్ముఖం శూల శక్తి దండ కుక్కుట అక్ష మాలికా ధరం బాలం ఈశ్వరం కుమారశైల వాసినం భజే...

Sri Manasa Devi Temple in Mukkamala Peetam

Sri Manasa Devi Temple in Mukkamala Peetam (ముక్కామల మానసా దేవీ పీఠం) ఓం నమో మానసాయై !! Sri Manasa Devi stayed here and did Dhyanam in Mukkamala Peetam . Here the temple...

Sri Durga Dwadasa nama Stotram

శ్రీ దుర్గ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Durga Dwadasa nama Stotram) ప్రథమం దుర్గా నామ ద్వితీయం తాపసోజ్జ్వలాం తృతీయం హిమశైలసుతాంశ్చ చతుర్ధం బ్రహ్మచారిణీం పంచమం స్కందమాతాచ షష్ఠం భీతిభంజనీం సప్తమం శూలాయుధధరాంశ్చ అష్టమం వేదమాతృకాం నవమం అరుణనేత్రాంశ్చ దశమం...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!