Home » Stotras » Sri Shiva Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Shiva Ashtottara Shatanama Stotram

శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం (Sri Shiva Ashtottara Shatanama Stotram)

శివో మహేశ్వరశ్శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః || ౧ ||
శంకరశ్శూలపాణిశ్చ ఖట్వాంగీ విష్ణువల్లభః శిపివిష్టోఽంబికానాథః శ్రీకంఠో భక్తవత్సలః || ౨ ||
భవశ్శర్వస్త్రిలోకేశశ్శితికంఠశ్శివాప్రియః ఉగ్రః కపాలీ కామారీ అంధకాసురసూదనః || ౩ ||
గంగాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిః భీమః పరశుహస్తశ్చ మృగపాణిర్జటాధరః || ౪ ||
కైలాసవాసీ కవచీ కఠోరస్త్రిపురాంతకః వృషాంకో వృషభారూఢో భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః || ౫ ||
సామప్రియస్స్వరమయస్త్రయీమూర్తిరనీశ్వరః సర్వజ్ఞః పరమాత్మా చ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || ౬ ||
హవిర్యజ్ఞమయస్సోమః పంచవక్త్రస్సదాశివః విశ్వేశ్వరో వీరభద్రో గణనాథః ప్రజాపతిః || ౭ ||
హిరణ్యరేతః దుర్ధర్షః గిరీశో గిరిశోఽనఘః భుజంగభూషణో భర్గో గిరిధన్వీ గిరిప్రియః || ౮ ||
కృత్తివాసః పురారాతిర్భగవాన్ ప్రమథాధిపః మృత్యుంజయస్సూక్ష్మతనుర్జగద్వ్యాపీ జగద్గురుః || ౯ ||
వ్యోమకేశో మహాసేనజనకశ్చారువిక్రమః రుద్రో భూతపతిః స్థాణురహిర్భుధ్న్యో దిగంబరః || ౧౦ ||
అష్టమూర్తిరనేకాత్మా సాత్త్వికశ్శుద్ధవిగ్రహః శాశ్వతః ఖండపరశురజః పాశవిమోచకః || ౧౧ ||
మృడః పశుపతిర్దేవో మహాదేవోఽవ్యయో హరిః పూషదంతభిదవ్యగ్రో దక్షాధ్వరహరో హరః || ౧౨ ||
భగనేత్రభిదవ్యక్తః సహస్రాక్షస్సహస్రపాత్ అపవర్గప్రదోఽనంతస్తారకః పరమేశ్వరః || ౧౩ ||
ఏవం శ్రీ శంభుదేవస్య నామ్నామష్టోత్తరంశతమ్ ||

Sri Prathyangira Devi Stotram

Sri Prathyangira Stotram (శ్రీ ప్రత్యంగిరా దేవీ స్తోత్రం) ఓం మాతర్మేమదు కైట భగ్ని మహిషా ప్రాణాపహారోధ్యమే, హేలా నిర్మిత ధూమ్ర లోచన నవదేహే చండముండార్దినీ నిషేషీ కృత రక్త భీజ దనుజే నిత్యే నిషుమ్బాపహే షుమ్భాని ధ్వంసిని సంహరారు: దురితం...

Sri Garuda Dhwaja Stotram

శ్రీ గరూడ ధ్వజ స్తోత్రం (Garuda Dhwaja Stotram) ధ్రువ ఉవాచ యోన్తః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సఞ్జీయత్యఖిలశక్‍తిధరః స్వధామ్నా । అన్యాంశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్- ప్రాణాన్నమో భగవతే పురూషాయ తుభ్యమ్ ॥ 1॥ ఏకస్త్వమేవ భగవన్నిదమాత్మశక్‍త్యా మాయాఖ్యయోరూగుణయా మహదాద్యశేషమ్ ।...

Abhilasha Ashtakam (Atma Veereshwara Stotram)

అభిలాషాష్టకము (ఆత్మావీరేశ్వర స్తోత్రం) (Abhilasha Ashtakam / Atmaveereshwara Stotram) ఏకం బ్రహ్మైవాద్వితీయం సమస్తం సత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కించిత్! ఏకోరుద్రో నద్వితీయోవతస్థే తస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశం || 1 || ఏకః కర్తా త్వం హి సర్వస్య...

Sri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంత్ర సమ్మేళన త్రిశతి (Sri Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati) అథవా శ్రీ శత్రుసంహార శివసుబ్రహ్మణ్యత్రిశతి సృష్టి-స్థితి-సంహార-తిరోధాన-అనుగ్రహ-పంచకృత్య- పంచబ్రహ్మ-హృదయాద్యంగ-శివపంచాక్షర- అకారాదిక్షకారాంతమాతృకా-వర్ణం-సబీజమూలమంత్రసమ్మేలనాత్మక- శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసర్వశత్రుసంహార-త్రిశత్యర్చనా .. వందే గురుం గణపతిం స్కందమాదిత్యమంబికాం . దుర్గాం సరస్వతీం లక్ష్మీం సర్వకార్యార్థసిద్ధయే .. మహాసేనాయ...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!