మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం (Maheshwara Pancharatna Stotram)

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర వక్త్రపద్మం
ఫాలాక్షి కీల పరిశోషిత పంచబాణమ్
భస్మ త్రిపుండ్ర రచితం ఫణికుండలాఢ్యం
కుందేందు చందన సుధారస మందహాసమ్ || ౧ ||

ప్రాతర్భజామి పరమేశ్వర బాహుదండాన్
ఖట్వాంగ శూల హరిణాః పినాకయుక్తాన్
గౌరీ కపోల కుచరంజిత పత్రరేఖాన్
సౌవర్ణ కంకణ మణిద్యుతి భాసమానామ్ || ౨ ||

ప్రాతర్నమామి పరమేశ్వర పాదపద్మం
పద్మోద్భవామర మునీంద్ర మనోనివాసమ్
పద్మాక్షనేత్ర సరసీరుహ పూజనీయం
పద్మాంకుశ ధ్వజ సరోరుహ లాంఛనాఢ్యమ్ || ౩ ||

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర పుణ్యమూర్తిం
కర్పూర కుంద ధవళం గజచర్మ చేలమ్
గంగాధరం ఘనకపర్ది విభాసమానం
కాత్యాయనీ తను విభూషిత వామభాగమ్ || ౪ ||

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర పుణ్యనామ
శ్రేయఃప్రదం సకలదుఃఖవినాశహేతుమ్
సంసారతాపశమనం కలికల్మషఘ్నం
గో కోటిదాన ఫలదం స్మరణేన పుంసామ్ || ౫ ||

ఇతి శ్రీ మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!