చతుష్షష్ట్యకం (Sri Chatuh Shashtyashtakam)

lord shiva Sivanamavalyastakam stotramదేవదేవ జగతాంపతే విభో భర్గ భీమ భవ చంద్రభూషణ |
భూతనాథ భవభీతిహార్క నతోస్మి నతవాంఛితప్రద || 1 ||

చంద్రచూడ మృడ దూర్జటే హరత్ర్యక్ష దక్ష శత తంతుశాతన |
శాంత శాశ్వత శివాపతే శివ త్వాం నతోస్మి నతవాంఛిత ప్రద || 2 ||

నీలలోహిత సమీహితార్థద ద్వ్యేకలోచన విరూపలోచన |
వ్యోమకేశ పశుపాశనాశన త్వాం నతోస్మి నతవాంఛిత ప్రద || 3 ||

వామదేవ శితికంఠ శూలభ్రుత్ చంద్రశేఖర ఫణీంద్రభూషణ |
కామకృత్ పశుపతే మహేశ్వర త్వాం నతోస్మి నతవాంఛిత ప్రద || 4 ||

త్ర్యంబక త్రిపురసూదనేశ్వర త్రాణకృత్ త్రినయన త్రయీమయ |
కాలకూటదళనాంతకాంతక త్వాం నతోస్మి నతవాంఛిత ప్రద || 5 ||

శర్వరీ రహిత శర్వ సర్వగ స్వర్గమార్గ సుఖదాపవర్గద |
అంధకాసుర రిపో కపర్ద భ్రుత్ త్వాం నతోస్మి నతవాంఛిత ప్రద || 6 ||

శంకరోగ్ర గిరిజాపతే పతే విశ్వనాథ విధి విష్ణు సంస్తుత |
వేదవేద్య విదితాఖిలేంగిత త్వాం నతోస్మి నతవాంఛిత ప్రద || 7 ||

విశ్వరూప పరరూపవర్జిత బ్రహ్మ జిహ్మరహితామృత ప్రద |
వాజ్ఞ్మనో విషయ దూర దూరగ త్వాం నతోస్మి నతవాంఛిత ప్రద || 8 ||

దేవదేవుని(శివుని) గూర్చి సూర్యుడు చేసిన చతుష్షష్ట్యకం (కాశీఖండం 49వ అధ్యాయం)

ఈ స్తోత్రం పఠించుటవలన సర్వపాతకములు నశించును. పుణ్యము ప్రాప్తమగును. ఉత్తమ నరుడు దూరదేశాంతరము నందుండి పరిశుద్ధమగు మనస్సుతో నిత్యము త్రిసంధ్యలందు జపించుట వలన దైనందిన పాపములు నిస్సందేహముగా నశించును. పుత్రపౌత్రాది బహు సంపదలు పొందగలరు. ఈ స్తోత్రము కాశియందు మోక్షలక్ష్మిని అనుగ్రహించును. మోక్ష కాముకులు ప్రయత్నపూర్వకముగా ఈ స్తోత్రమును చదువవలెను.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!