Home » Ashtakam » Achyutashtakam

Achyutashtakam

అచ్యుతాష్టకం (Achyutashtakam)

అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం
కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే || 1 ||

అచ్యుతం కేశవం సత్యభామా మాధవం
మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితమ్
ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం
దేవకీనందనం నందజం సందధే || 2 ||

విష్ణవే జిష్ణవే శంఖినే చక్రిణే
రుక్మిణీ రాగిణే జానకీజానయే
వల్లవీ వల్లభాయార్చితాయాత్మనే
కంస విధ్వంసినే వంశినే తే నమః || 3 ||

కృష్ణ! గోవింద! హేరామ! నారాయణ!
శ్రీ పతే! వాసుదేవాజిత! శ్రీనిధే!
అచ్యుతానంద! హే మాధవాధోక్షజ
ద్వారకానాయక! ద్రౌపదీ రక్షక

రాక్షసక్షోభితః సీతయా శోభితో
దండకారణ్యభూపుణ్యతాకారణ:
లక్ష్మణేనాన్వితో వానరై: సేవితో
గస్త్య సంపూజితో రాఘవః పాతు మామ్ || 4 ||

దేనుకారిష్ట కానిష్టకృద్ ద్వేషిహా
కేశిహా కంసహృద్వంశికావాదకః
పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో
బాలగోపాలకః పాతు మాం సర్వదా || 5 ||

వద్యుదుద్ద్యోతవత్ప్రస్ఫురద్వాసనం
ప్రావృడం భోదవత్ప్రోల్లసద్విగ్రహమ్
వన్యయా మాలయా శోభితోరః స్థలం
లోహితాంఘ్రిద్వయం వారిజాక్షం భజే ||6 ||

కుంచితై: కుంతలై: భ్రాజమానాననం
రత్నమౌళిం లసత్కుండలం గండయో:
హారకేయూరకం కంకణప్రోజ్వలం
కింకిణీ మంజులం శ్యామలం తం భజే || 7 ||

అచ్యుతస్యాష్టకం యః పఠేదిష్టదం
ప్రేమతః ప్రత్యహం పూరుషస్పృహమ్
వృత్తతః సుందరం కర్త్రవిశ్వంభర
స్తస్యవశ్యో హరిర్జాయతే సత్వరమ్ || 8 ||

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!