అచ్యుతాష్టకం (Achyutashtakam)

అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం
కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే || 1 ||

అచ్యుతం కేశవం సత్యభామా మాధవం
మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితమ్
ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం
దేవకీనందనం నందజం సందధే || 2 ||

విష్ణవే జిష్ణవే శంఖినే చక్రిణే
రుక్మిణీ రాగిణే జానకీజానయే
వల్లవీ వల్లభాయార్చితాయాత్మనే
కంస విధ్వంసినే వంశినే తే నమః || 3 ||

కృష్ణ! గోవింద! హేరామ! నారాయణ!
శ్రీ పతే! వాసుదేవాజిత! శ్రీనిధే!
అచ్యుతానంద! హే మాధవాధోక్షజ
ద్వారకానాయక! ద్రౌపదీ రక్షక

రాక్షసక్షోభితః సీతయా శోభితో
దండకారణ్యభూపుణ్యతాకారణ:
లక్ష్మణేనాన్వితో వానరై: సేవితో
గస్త్య సంపూజితో రాఘవః పాతు మామ్ || 4 ||

దేనుకారిష్ట కానిష్టకృద్ ద్వేషిహా
కేశిహా కంసహృద్వంశికావాదకః
పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో
బాలగోపాలకః పాతు మాం సర్వదా || 5 ||

వద్యుదుద్ద్యోతవత్ప్రస్ఫురద్వాసనం
ప్రావృడం భోదవత్ప్రోల్లసద్విగ్రహమ్
వన్యయా మాలయా శోభితోరః స్థలం
లోహితాంఘ్రిద్వయం వారిజాక్షం భజే ||6 ||

కుంచితై: కుంతలై: భ్రాజమానాననం
రత్నమౌళిం లసత్కుండలం గండయో:
హారకేయూరకం కంకణప్రోజ్వలం
కింకిణీ మంజులం శ్యామలం తం భజే || 7 ||

అచ్యుతస్యాష్టకం యః పఠేదిష్టదం
ప్రేమతః ప్రత్యహం పూరుషస్పృహమ్
వృత్తతః సుందరం కర్త్రవిశ్వంభర
స్తస్యవశ్యో హరిర్జాయతే సత్వరమ్ || 8 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!