శ్రీ రామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం (Sri Rama Bujanga Prayatha Stotram)

విశుద్ధం పరం సచ్చిదానందరూపం – గుణాధారమాధారహీనం వరేణ్యమ్ |
మహాంతం విభాంతం గుహాంతం గుణాంతం – సుఖాంతం స్వయం ధామ రామం ప్రవద్యే || ౧ ||
శివం నిత్యమేకం విభుం తారకాఖ్యం – సుఖాకారమాకారశూన్యం సుమాన్యమ్ |
మహేశం కలేశం సురేశం పరేశం – నరేశం నిరీశం మహీశం ప్రవద్యే || ౨ ||
యదావర్ణయత్కర్ణమూలేతకాలే – శివో రామ రామేతి రామేతి కాశ్యామ్ |
తదేకం పరం తారకబ్రహ్మరూపం – భజేహం భజేహం భజేహం భజేహమ్ || ౩ ||
మహారత్నపీఠే శుభే కల్పమూలే – సుఖాసీనమాదిత్యకోటిప్రకాశమ్ |
సదా జానకీలక్ష్మణోపేతమేకం – సదా రామచంద్రం భజేహం భజేహమ్ || ౪ ||
క్వణద్రత్నమంజీరపాదారవిందం – లసన్మేఖలాచారుపీతాంబరాఢ్యమ్ |
మహారత్నహారోల్లసత్కౌస్తుభాంగం – నదచ్చంచరీమంజరీలోలమాలమ్ || ౫ ||
లసచ్చంద్రికాస్మేరశోణాధరాభం – సముద్యత్పతంగేందుకోటిప్రకాశమ్ |
నమద్బ్రహ్మరుద్రాదికోటీరరత్న – స్ఫురత్కాంతినీరాజనారాధితాంఘ్రిమ్ || ౬ ||
పురః ప్రాంజలీనాంజనేయాదిభక్తా-న్స్వచిన్ముద్రయా భద్రయా బోధయంతమ్ |
భజేహం భజేహం సదా రామచంద్రం – త్వదన్యం న మన్యే న మన్యే న మన్యే || ౭ ||
యదా మత్సమీపం కృతాంతః సమేత్య – ప్రచండప్రకోపైర్భటైర్భీషయేన;్మామ్ |
తదావిష్కరోషి త్వదీయం స్వరూపం – సదాపత్ప్రణాశం సకోదండబాణమ్ || ౮ ||
నిజే మానసే మందిరే సన్నిధేహి – ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో రామచంద్ర |
ససౌమిత్రిణా కైకయీనందనేన – స్వశక్త్యానుభక్త్యా చ సంసేవ్యమాన || ౯ ||
స్వభక్తాగ్రగణ్యైః కపీశైర్మహీశై-రనీకైరనేకైశ్చ రామ ప్రసీద |
నమస్తే నమోస్త్వీశ రామ ప్రసీద – ప్రశాధి ప్రశాధి ప్రకాశ ప్రభో మామ్ || ౧౦ ||
త్వమేవాసి దేవం పరం మే యదేకం – సుచైతన్యమేతత్త్వదన్యం న మన్యే |
యతోభూదమేయం వియద్వాయుతేజో – జలోర్వ్యాదికార్యం చరం చాచరం చ || ౧౧ ||
నమః సచ్చిదానందరూపాయ తస్మై – నమో దేవదేవాయ రామాయ తుభ్యమ్ |
నమో జానకీజీవితేశాయ తుభ్యం – నమః పుండరీకాయతాక్షాయ తుభ్యమ్ || ౧౨ ||
నమో భక్తియుక్తానురక్తాయ తుభ్యం – నమః పుణ్యపుంజైకలభ్యాయ తుభ్యమ్ |
నమో వేదవేద్యాయ చాద్యాయ పుంసే – నమః సుందరాయేందిరావల్లభాయ || ౧౩ ||
నమో విశ్వకర్త్రే నమో విశ్వహర్త్రే – నమో విశ్వభోక్త్రే నమో విశ్వమాత్రే |
నమో విశ్వనేత్రే నమో విశ్వజేత్రే – నమో విశ్వపిత్రే నమో విశ్వమాత్రే || ౧౪ ||
నమస్తే నమస్తే సమస్తప్రపంచ – ప్రభోగప్రయోగప్రమాణప్రవీణ |
మదీయం మనస్త్వత్పదద్వంద్వసేవాం – విధాతుం ప్రవృత్తం సుచైతన్యసిద్ధ్యై || ౧౫ ||
శిలాపి త్వదంఘ్రిక్షమాసంగిరేణు – ప్రసాదాద్ధి చైతన్యమాధత్త రామ |
నరస్త్వత్పదద్వంద్వసేవావిధానా-త్సుచైతన్యమేతీతి కిం చిత్రమత్ర || ౧౬ ||
పవిత్రం చరిత్రం విచిత్రం త్వదీయం – నరా యే స్మరన్త్యన్వహం రామచంద్ర |
భవంతం భవాంతం భరంతం భజంతో – లభంతే కృతాంతం న పశ్యన్త్యతోన్తే || ౧౭ ||
స పుణ్యః స గణ్యః శరణ్యో మమాయం – నరో వేద యో దేవచూడామణిం త్వామ్ |
సదాకారమేకం చిదానందరూపం – మనోవాగగమ్యం పరం ధామ రామ || ౧౮ ||
ప్రచండప్రతాపప్రభావాభిభూత – ప్రభూతారివీర ప్రభో రామచంద్ర |
బలం తే కథం వర్ణ్యతేతీవ బాల్యే – యతోఖండి చండీశకోదండదండమ్ || ౧౯ ||
దశగ్రీవముగ్రం సపుత్రం సమిత్రం – సరిద్దుర్గమధ్యస్థరక్షోగణేశమ్ |
భవన్తం వినా రామ వీరో నరో వా – సురో వామరో వా జయేత్కస్త్రిలోక్యామ్ || ౨౦ ||
సదా రామ రామేతి నామామృతం తే – సదారామమానందనిష్యందకందమ్ |
పిబంతం సమంతం సుదంతం హసంతం – హనూమంతమంతర్భజే తం నితాంతమ్ || ౨౧ ||
సదా రామ రామేతి రామామృతం తే – సదారామమానందనిష్యందకందమ్ |
పిబన్నన్వహం నన్వహం నైవ మృత్యో-ర్బిభేమి ప్రసాదాదసాదాత్తవైవ || ౨౨ ||
అసీతాసమేతైరకోదండభూషై – రసౌమిత్రివంద్యైరచండప్రతాపైః |
అలంకేశకాలైరసుగ్రీవమిత్రై – రరామాభిధేయైరలం దైవతైర్నః || ౨౩ ||
అవీరాసనస్థైరచిన్ముద్రికాఢ్యై – రభక్తాంజనేయాదితత్త్వప్రకాశైః |
అమందారమూలైరమందారమూలై – రరామాభిధేయైరలం దైవతై ర్నః || ౨౪ ||
అసింధుప్రకోపైరవంధ్యప్రతాపై – రబంధుప్రయాణైరమందస్మితాఢ్యైః |
అదండప్రవాసైరఖండప్రబోధై – రరామాభిధేయైరలం దేవతై ర్నః || ౨౫ ||
హరే రామ సీతాపతే రావణారే – ఖరారే మురారేసురారే పరేతి |
లపంతం నయంతం సదాకాలమేవం – సమాలోకయాలోకయాశేషబంధో || ౨౬ ||
నమస్తే సుమిత్రాసుపుత్రాభివంద్య – నమస్తే సదా కైకయీనందనేడ్య
నమస్తే సదా వానరాధీశవంద్య – నమస్తే నమస్తే సదా రామచంద్ర || ౨౭ ||
ప్రసీద ప్రసీద ప్రచండప్రతాప – ప్రసీద ప్రసీద ప్రచండారికాల |
ప్రసీద ప్రసీద ప్రపన్నానుకంపిన్ – ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో రామచంద్ర || ౨౮ ||
భుజంగప్రయాతం పరం వేదసారం – ముదా రామచంద్రస్య భక్త్యా చ నిత్యం
పఠన్సంతతం చింతయన్స్వాంతరంగే – స ఏవ స్వయం రామచంద్రః స ధన్యః || ౨౯ ||

శ్రీశంకరాచార్య కృత శ్రీరామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!