శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతి (Sri Srinivasa Stuti)

నమో నమస్తేஉఖిల కారణాయ నమో నమస్తే అఖిల పాలకాయ |
నమో నమస్తే  உమరనాయకాయ నమోనమో దైత్యవిమర్దనాయ ॥

నమో భక్తిజన ప్రియాయ నమోనమః పాపవిదారణాయ |
నమో నమో దుర్జననాశకాయ నమోஉస్తు తస్మైజగదీశ్వరాయ ॥

నమో నమః కారణవామనాయ నారాయణాయాతి విక్రమాయ |
శ్రీ  శంఖుచక్రా గదాధరాయ నమోஉస్తు తస్మై పురుషోత్తమాయ ॥

నమః పయోరాశి నివాసకాయ నమోஉ స్తు లక్ష్మీపతయే అవ్యయాయ |
నమో உస్తు సూర్యాద్యమిత ప్రభాయ నమోనమః పుణ్యగతా గతాయ ॥

నమో నమోஉర్కేందు విలోచనాయ నమోస్తు తే యజ్ఞ ఫలప్రదాయ ||
నమోஉస్తు యజ్ఞాంగ విరాజితాయ నమోస్తుஉతే సజ్జనవల్లభాయ ॥

నమోనమః కారణ కారణాయ నమోஉస్తు శబ్దాదివివర్జితాయ |
నమోస్తుతే உభీష్టసుఖప్రదాయ నమోనమో భక్త మనోరమాయ ॥

నమోనమస్తే ద్భుతకారణాయ నమోஉస్తు తే మందరధారకాయ ||
నమోస్తుతే యజ్ఞవరాహ, నామ్నే నమోహిరణ్యాక్ష విదారకాయ ॥

నమోஉస్తుతే వామనరూపభాజ్ నమో உస్తు తే క్షత్రకులాంతకాయ |
నమోஉస్తుతే రావణ మర్దనాయ నమోஉస్తుతే నందసుతాగ్రజాయ ॥ 8

నమస్తే కమలాకాంత నమస్త సుఖదాయినే ।
శ్రితార్తి నాశినే తుభ్యం భూయో భుయో నమో నమః ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!