మను కృత సూర్య స్తుతి (Manu Krutha Surya Stuti)

నమో నమో వరేణ్యాయ వరదాయాంశుమాలినే |
జ్యోతిర్మయ నమస్తుభ్యం అనంతా యాజితాయతే || 1 ||

త్రిలోకచక్షుషె తుభ్యం త్రిగుణా యామృతాయా చ |
నమో ధర్మాయ హంసాయ జగజ్జననహేతవే || 2 ||

నరనారీ శరీరాయ నమో మీడుష్టమాయ తే |
ప్రజ్ఞానా యాఖిలేశాయ సప్తాశ్వాయ త్రిమూర్తయే || 3 ||

నమో వ్యాహృతిరూపాయ త్రిలక్షాయశుగామినే |
హర్యశ్వాయ నమస్తుభ్యం నమో హరితబాహవే || 4 ||

ఏకలక్షవిలక్షాయ బహులక్షాయ దండినే |
ఏక సంస్థ ద్విసంస్థాయ బహు సంస్థాయ తే నమః || 5 ||

శక్తి త్రయాయ శుక్లాయ రవయే పరమేష్టినే |
త్వం శివ స్త్వం హరి ర్దేవ త్వం బ్రహ్మ త్వం దివస్పతి : || 6 ||

త్వాం మృతే పరమాత్మానం న తత్పశ్యామి దైవతం ||

ఇతి శ్రీ సౌరపురాణే మనుకృత సూర్యస్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!