నవనాగ నామ స్తోత్రం (Navanaga Nama Stotram)

అనంతం వాసుకీం శేషం పద్మనాభంచ కంబలం
శంకపాలంధార్తరాష్ట్రం తక్షకం కాళీయం తధా
ఏతాని నవనామాని నాగానాంచ మహాత్మనాం
సాయంకాలే పటేనిత్యం ప్రాతః కాలే విశేషతః
తస్మై విషభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్

Anantam vasukeem sesham padmanabhamncha kambalam
shankapalamdhaartha rastram thakshakam kaliyam tadha
yethani navanamani naaganaamcha mahathmanam
sayamkale pattenithyam pratah kaale visheshatah
thasmai vishabhayam nasthi sarvathra vijayee bhaveth

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!