శ్రీ సరస్వతీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం (Sri Saraswathi Dwadasa nama Stotram)

శ్రీ సరస్వతి త్వయం దృష్ట్యా వీణా పుస్తకధారిణీ |
హంసవాహ సమాయుక్తా విద్యాదానకరి మమ ||

ప్రధమం భారతీనామ ద్వితీయం చ సరస్వతీ |
తృతీయం శారదాదేవి చతుర్ధం హంసవాహనా ||

పంచమం జగతీ ఖ్యాతం షష్టం వాగీశ్వరీ తధా |
కౌమారీ సప్తమం ప్రోక్త మష్టమం బ్రహ్మచారిణి ||

నవమం బుద్ధిధాత్రీ చ దశమం వరదాయినీ |
ఏకాదశం క్షుద్రఘంటా ద్వాదశం భువనేశ్వరీ ||

బ్రాహ్మీ ద్వాదశ నామాని త్రిసంధ్యం యః పతేనరః
సర్వసిద్ధికరీ తస్య ప్రసన్నా పరమేశ్వరీ
సామే వసతు జిహ్వాగ్రే బ్రహ్మరూపా సరస్వతీ

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!