నవగ్రహా పీడా హార స్తోత్రం  (Navagraha Peeda hara Stotram)

గ్రహాణామాది రాదిత్యోలోక రక్షణకారకః
విషమ స్థాన సంభూతం పిడాం హరతుమే రవిహి ||

రోహిణిసస్సుధామూ ర్తిస్సుధాగాత్రస్సు రాలనః
విషమస్థాన సంభూతం పీడాం హరతు మే విదు: ||

భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయ క్రుత్సదా
వృష్టికృదృష్టిహర్తచ పీడాం హరతు మేకుజః ||

ఉత్పాతరూపో జగతాం చంద్రపుత్రో మహాద్యుతిహి
సూర్యప్రియకరో విద్వాన్ పీడాం హరతుమే బుధః ||

దేవమంత్రీ విశాలాక్షః సదాలోకహితేరతః
అనేకశిష్య సంపూర్ణః పీడాం హరతుమే గురు: ||

దైత్యమంత్రీ గురుస్తేషాం ప్రాణాదశ్చ మహామతిహి
ప్రభుస్తారాగ్రహాణంచ పీడాంహరతు మే భ్రుగుహు ||

సూర్యపుత్రో దీర్ఘదేహో విశాలాక్షః శివప్రియ:
మంధచారః ప్రసనాత్మా పీడాం హరతుమే శనిహి ||

మహాశిరామ మహావక్త్రో దీర్గదంష్ట్రో మహాబలః
అతనుశ్చోర్ధ్వకేశశ్చ పీడాం హరతుమే శిఖీ ||

అనేకరూపవర్త్యైశ్చ శతశో ధసహ స్రశః
ఉత్పాతరుజోజగతాం పీడా హరతుమేతమః ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!