శివప్రోక్త  సూర్య స్తవ రాజము (Siva Prokta Surya sthavarajam )

ఓం నమో సహస్ర బాహవే ఆదిత్యాయ నమో నమః
నమస్తే పద్మహస్తాయ వరుణాయ నమో నమః ||

నమస్తిమిర నాశాయ శ్రీ సూర్యయ నమో నమః |
నమః సహస్ర జిహ్వాయ భానవే చ నమో నమః || 2 ||

త్వం చ బ్రహ్మత్వం చ విష్ణు రుద్రస్త్వం చ నమో నమః
త్వమగ్ని: సర్వభూతేషు నహి కించిత్ త్వయావినా
చరా చరే జగత్యస్మిన్ సర్వదేహి వ్యవస్థితః || 3 ||

ఇతి పద్మ పురాణే శివ ప్రోక్త సూర్య స్తవ రాజం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!