శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం (Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram)

శ్రీకృష్ణః కమలానాథో వాసుదేవః సనాతనః |
వాసుదేవాత్మజః పుణ్యో లీలామానుషవిగ్రహః || ౧ ||

శ్రీవత్సకౌస్తుభధరో యశోదావత్సలో హరిః |
చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదాశంఖాంబుజాయుధః || ౨ ||

దేవకీనందనః శ్రీశో నందగోపప్రియాత్మజః |
యమునావేగసంహారీ బలభద్రప్రియానుజః || ౩ ||

పూతనాజీవితహరః శకటాసురభంజనః |
నందవ్రజజనానందీ సచ్చిదానందవిగ్రహః || ౪ ||

నవనీతవిలిప్తాంగో నవనీతనటోఽనఘః |
నవనీతనవాహారో ముచుకుందప్రసాదకః || ౫ ||

శుకవాగమృతాబ్ధీందుర్గోవిందో యోగినాంపతిః |
వత్సవాటచరోఽనంతో ధేనుకాసురభంజనః || ౬ ||

తృణీకృతతృణావర్తో యమళార్జునభంజనః |
ఉత్తాలతాలభేత్తా చ తమాలశ్యామలాకృతిః || ౭ ||

గోపీగోపీశ్వరో యోగీ సూర్యకోటిసమప్రభః |
ఇళాపతిః పరంజ్యోతిర్యాదవేంద్రో యదూద్వహః || ౮ ||

వనమాలీ పీతవాసాః పారిజాతాపహారకః |
గోవర్ధనాచలోద్ధర్తా గోపాలః సర్వపాలకః || ౯ ||

అజో నిరంజనః కామజనకః కంజలోచనః |
మధుహా మథురానాథో ద్వారకానాయకో బలీ || ౧౦ ||

బృందావనాంతసంచారీ తులసీదామభూషణః |
శమంతకమణేర్హర్తా నరనారాయణాత్మకః || ౧౧ ||

కుబ్జాకృష్ణాంబరధరో మాయీ పరమపూరుషః |
ముష్టికాసురచాణూరమల్లయుద్ధవిశారదః || ౧౨ ||

సంసారవైరీ కంసారిర్మురారిర్నరకాంతకః |
అనాదిర్బ్రహ్మచారీ చ కృష్ణావ్యసనకర్షకః || ౧౩ ||

శిశుపాలశిరచ్ఛేత్తా దుర్యోధనకులాంతకః |
విదురాక్రూరవరదో విశ్వరూపప్రదర్శకః || ౧౪ ||

సత్యవాక్ సత్యసంకల్పః సత్యభామారతో జయీ |
సుభద్రాపూర్వజో విష్ణుర్భీష్మముక్తిప్రదాయకః || ౧౫ ||

జగద్గురుర్జగన్నాథో వేణువాద్యవిశారదః |
వృషభాసురవిధ్వంసీ బాణాసురబలాంతకృత్ || ౧౬ ||

యుధిష్ఠిరప్రతిష్ఠాతా బర్హిబర్హావతంసకః |
పార్థసారథిరవ్యక్తో గీతామృతమహోదధిః || ౧౭ ||

కాళీయఫణిమాణిక్యరంజితశ్రీపదాంబుజః |
దామోదరో యజ్ఞభోక్తా దానవేంద్రవినాశకః || ౧౮ ||

నారాయణః పరంబ్రహ్మ పన్నగాశనవాహనః |
జలక్రీడాసమాసక్తగోపీవస్త్రాపహారకః || ౧౯ ||

పుణ్యశ్లోకస్తీర్థకరో వేదవేద్యో దయానిధిః |
సర్వతీర్థాత్మకః సర్వగ్రహరూపీ పరాత్పరః || ౨౦ ||

ఇత్యేవం కృష్ణదేవస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
కృష్ణేన కృష్ణభక్తేన శ్రుత్వా గీతామృతం పురా || ౨౧ ||

స్తోత్రం కృష్ణప్రియకరం కృతం తస్మాన్మయా పురా |
కృష్ణనామామృతం నామ పరమానందదాయకమ్ || ౨౨ ||

సర్వోపద్రవదుఃఖఘ్నం పరమాయుష్యవర్ధనమ్
దానం శ్రుతం తపస్తీర్థం యత్కృతం త్విహ జన్మని || ౨౩ ||

పఠతాం శృణ్వతాం చైవ కోటికోటిగుణం భవేత్ |
పుత్రప్రదమపుత్రాణామగతీనాం గతిప్రదమ్ || ౨౪ ||

ధనావహం దరిద్రాణాం జయేచ్ఛానాం జయావహమ్ |
శిశూనాం గోకులానాం చ పుష్టిదం పుష్టివర్ధనమ్ || ౨౫ ||

వాతగ్రహజ్వరాదీనాం శమనం శాంతిముక్తిదమ్ |
సమస్తకామదం సద్యః కోటిజన్మాఘనాశనమ్ || ౨౬ ||

అంతే కృష్ణస్మరణదం భవతాపభయాపహమ్ |
కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే |
నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాంతవేదినే || ౨౭ ||

ఇమం మంత్రం మహాదేవి జపన్నేవం దివానిశమ్ |
సర్వగ్రహానుగ్రహభాక్ సర్వప్రియతమో భవేత్ || ౨౮ ||

పుత్రపౌత్రైః పరివృతః సర్వసిద్ధిసమృద్ధిమాన్ |
నిర్విశ్య భోగానంతేపి కృష్ణసాయుజ్యమాప్యునాత్ || ౨౯ ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!