శ్రీ కాలభైరవ పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Kalabhairava Pancharatna Stotram)

గధం, కపాలం, డమరుకం త్రిశూలం
హస్తాంభుజే సంతతుం త్రినేత్రం
ధిగంభరం బస్మ విభూషితాంగం
నమామ్యహం భైరవం ఇందుచూడం || 1 ||

కవిత్వధం సత్ వారమేవ మొధాం
నతలయే శంభూ మణోభిరామం
నమామి యసీ కృత సారా మేయం
నమామ్యహం భైరవం ఇందుచూడం || 2 ||

జరాధి డుఖౌగ విభేధ దక్షం
విరగి సంసేవ్య పాడరవిందం
నారపతిపత్వ ప్రాథమసు నాండ్రే
నమామ్యహం భైరవం ఇందుచూడం || 3  ||

సమాధి సంపట్జ్ ప్రాథమాన తెభ్యో
రేమా త్వాడ్ యాచిత పద పద్మం
సమాధి నిష్టై స్తర సాధి గమ్యం
నమామ్యహం భైరవం ఇందుచూడం || 4 ||

గ్రామ గమ్యం, మానసభి ధూరం
చరాచరస్య ప్రభావతీ హేతుం
కరబా శూన్య మతాభిరమ్యం
నమామ్యహం భైరవం ఇందుచూడం || 5 ||

Gadgam , kapalam , Damarugam , Trishoolam,
Hasthambhuje santhathum trinethram .
Digambaram basma Vibhooshithangam,
Namyaham Bhairavam Induchoodam. || 1 ||

Kavithvadham sath varameva modhaan,
Nathalye shambhu manobhiramam,
Namami yasee krutha sara meyam,
Namyaham Bhairavam Induchoodam. || 2 ||

Jaradhi dukhouga vibhedha daksham,
Viragi samsevya Padaravindam,
Narapathipathwa prathamasu nandre,
Namyaham Bhairavam Induchoodam. || 3 ||

Samadhi sampatj prathamana thebhyo,
Rema thwad yachitha pada padmam,
Samadhi nishtai sthara sadhi gamyam,
Namyaham Bhairavam Induchoodam. || 4 ||

Grama gamyam, manasabhi dhooram,
Characharasya prabhaavathi hethum,
Karaba soonya mathabhiramyam,
Namyaham Bhairavam Induchoodam. || 5 ||

खड्गं कपालं डमरुं त्रिशूलं
हस्ताम्बुजे संदधतं त्रिनेत्रम् |
दिगम्बरं भस्मविभूषिताङ्गं
नमाम्यहं भैरवमिन्दुचूडम् || १ ||

कवित्वदं सत्वरमेव मोदा-
न्नतालये शम्भुमनोऽभिरामम् |
नमामि यानीकृतसारमेयं
भवाब्धिपारं गमयन्तमाशु || २ ||

जरादिदुःखौघविभेददक्षं
विरागिसंसेव्यपदारविन्दम् |
नराधिपत्वप्रदमाशु नन्त्रे
सुराधिपं भैरवमानतोऽस्मि || ३ ||

शमादिसंपत्प्रदमानतेभ्यो
रमाधवाद्यर्चितपादपद्मम् |
समाधिनिष्ठैस्तरसाधिगम्यं
नमाम्यहं भैरवमादिनाथम् || ४ ||

गिरामगम्यं मनसोऽपि दूरं
चराचरस्य प्रभवादिहेतुम् |
कराक्षिपच्छून्यमथापि रम्यं
परावरं भैरवमनतोऽस्मि || ५ ||

Related Posts

2 Responses

  1. Hemalatha

    I want to download these slokas how can i down load pls tell me

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!