శ్రీ ఆంజనేయ స్తుతి (Sri Anjaneya Swamy Stuti)

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసం |
రామాయణ మహామాలారత్నం వందే అనిలాత్మజమ్!!

అంజనానందనం వీరం జానకీ శోకనాశనం|
కపీశమక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరం
ఉల్లంఘస్య సింధోస్సలిలం సలీలం

యశ్శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః |
ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం
నమామి తం ప్రాంజతిరాంజనేయమ్ ||

ఆంజనేయమతిపాటలాననం కాంచనాద్రికమనీయ విగ్రహం |
పారిజాతతరుమూల వాసినం భావయామి పవమాన నందనమ్ ||

యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||

మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ |
వాతాత్మజం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ||

జయత్యతిబలో రామః లక్ష్మణశ్చ మహాబలః |
రాజాజయతి సుగ్రీవః రాఘవేణాభిపాలితః ||

దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః |
హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహన్తా మారుతాత్మజః ||

న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ |
శిలభిష్చ ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః ||

అర్ధయిత్వా పురీం లంకాం అభివాద్య చ మైథిలీమ్ |
సమృద్ధార్ధో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్ || 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!