శ్రీ బుధ కవచ స్తోత్రం (Sri Budha Kavacha Stotram)

అస్య శ్రీ బుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛందః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః |

అథ బుధ కవచం
బుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః |
పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః || 1 ||

కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా |
నేత్రే ఙ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః || 2 ||

ఘ్రాణం గంధప్రియః పాతు జిహ్వాం విద్యాప్రదో మమ |
కంఠం పాతు విధోః పుత్రో భుజౌ పుస్తకభూషణః || 3 ||

వక్షః పాతు వరాంగశ్చ హృదయం రోహిణీసుతః |
నాభిం పాతు సురారాధ్యో మధ్యం పాతు ఖగేశ్వరః || 4 ||

జానునీ రౌహిణేయశ్చ పాతు జంఘే??ఉఖిలప్రదః |
పాదౌ మే బోధనః పాతు పాతు సౌమ్యో??ఉఖిలం వపుః || 5 ||

అథ ఫలశ్రుతిః
ఏతద్ధి కవచం దివ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ |
సర్వరోగప్రశమనం సర్వదుఃఖనివారణమ్ || 6 ||

ఆయురారోగ్యశుభదం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || 7 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తపురాణే బుధ కవచం సంపూర్ణమ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!