శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram)

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః.

అష్టోత్తర శతం నామ్నాం విష్ణోరతుల తేజసః |
అస్య శ్రవణమాత్రేణ నరోనారాయణో భవేత్ || ౧ ||

విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపిః |
దమోదరో దీనబంధురాదిదేవోఽదితేస్స్తుతః || ౨ ||

పుండరీకః పరానందః పరమాత్మా పరాత్పరః |
పరశుధారీచ విశ్వాత్మా కృష్ణః కలిమలాపహః || ౩ ||

కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కో నరో నారాయణో హరిః |
హరో హరప్రియః స్వామీ వైకుంఠో విశ్వతోముఖః || ౪ ||

హృషీకేశోఽప్రమేయాఽత్మా వరాహో ధరణీధరః |
ధర్మేశో ధరణీనాధో ధ్యేయో ధర్మభృతాంవరః || ౫ ||

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ |
సర్వగః సర్వవిత్సర్వం శరణ్యః సాధువల్లభః || ౬ ||

కౌసల్యానందనః శ్రీమాన్ రక్షఃకులవినాశకః |
జగత్కర్తా జగద్ధార్తా జగజ్జేతా జనార్తిహా || ౭ ||

జానకీవల్లభో దేవో జయరూపో జయేశ్వరః |
క్షీరాబ్ధివాసీ క్షీరాబ్ధితనయావల్లభ స్తధా || ౮ ||

శేషశాయీ పన్నగారివాహనో విష్టరశ్రవః |
మాధవో మథురానాథో ముకుందో మోహనాశనః || ౯ ||

దైత్యారిః పుండరీకాక్షో హ్యచ్యుతో మధుసూదనః |
సోమసూర్యాగ్నినయనో నృసింహో భక్తవత్సలః || ౧౦ ||

నిత్యో నిరామయశ్శుద్ధో నరదేవో జగత్ప్రభుః |
హయగ్రీవో జితరిపురుపేంద్రో రుక్మిణీపతిః || ౧౧ ||

సర్వదేవమయః శ్రీశః సర్వాధారః సనాతనః |
సౌమ్యః సౌమ్యప్రదః స్రష్టా విష్వక్సేనో జనార్దనః || ౧౨ ||

యశోదాతనయో యోగీ యోగశాస్త్రపరాయణః |
రుద్రాత్మకో రుద్రమూర్తిః రాఘవో మధుసూధనః || ౧౩ ||

ఇతి తే కథితాన్దివ్యాన్నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
సర్వపాపహరం పుణ్యం విష్ణో రమితతేజసః || ౧౪ ||

దుఃఖ దారిద్ర్య దౌర్భాగ్య నాశనం సుఖవర్ధనమ్ |
సర్వసంపత్కరం సౌమ్యం మహాపాతక నాశనమ్ || ౧౫ ||

ప్రాతరుత్థాయ విపేంద్ర పఠేదేకాగ్రమానసః |
తస్య నశ్యన్తి విపదా రాశయః సిద్ధిమాప్నుయాత్ ||

ఇతి శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామా స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!