శ్రీ వెంకటేశ్వర స్తోత్రం

కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో
నియతారుణి తాతుల నీలతనో |
కమలాయత లోచన లోకపతే
విజయీభవ వేంకట శైలపతే || 1 ||
Kamalakucha choochuka kunkumatho
Niyatharunitha thula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava venkata shaila pathe || 1 ||
సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే
ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే |
శరణాగత వత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే || 2 ||
Sacha dhurmukha shanmukha panchamukha
Pramuka khila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrisha shaila pathe || 2 ||
అతివేలతయా తవ దుర్విషహై
రను వేలకృతై రపరాధశతైః |
భరితం త్వరితం వృష శైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే || 3 ||
Athivela thaya thava durvishahai
Ranuvela Kruthairaparada sathai
Paritham thvaritham vrisha saila pathe
Paraya krupaya paripahi Hare || 3 ||
అధి వేంకట శైల ముదారమతే-
ర్జనతాభి మతాధిక దానరతాత్ |
పరదేవతయా గదితానిగమైః
కమలాదయితాన్న పరంకలయే || 4 ||
Adhi venkata saila mudara mather
Janatha bimatha dhika danarathath
Paradeva thaya gathi than nigamai
Kamaladayithtan na param kalaye || 4 ||
కల వేణుర వావశ గోపవధూ
శత కోటి వృతాత్స్మర కోటి సమాత్ |
ప్రతి పల్లవికాభి మతాత్-సుఖదాత్
వసుదేవ సుతాన్న పరంకలయే || 5 ||
Kalavenu rava vasa gopa vadhu
Sathakoti vrithath smara koti samath
Prathi valla vikabhimathath sukhadhath
Vasudeva suthanna paramkalaye || 5 ||
అభిరామ గుణాకర దాశరధే
జగదేక ధనుర్థర ధీరమతే |
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో భవ దేవ దయా జలధే || 6 ||
Abhi rama gunakara dasarathe
Jagadeka danurdhara dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa vibho
Varadho bhava deva daya jaladhe || 6 ||
అవనీ తనయా కమనీయ కరం
రజనీకర చారు ముఖాంబురుహమ్ |
రజనీచర రాజత మోమి హిరం
మహనీయ మహం రఘురామమయే || 7 ||
Avaneethanaya kamaneeyakaram
Rajaneechara charu mukhamburuham
Rajaneechara raja thamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramamaye || 7 ||
సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుకాయమ మోఘశరమ్ |
అపహాయ రఘూద్వయ మన్యమహం
న కథంచన కంచన జాతుభజే || 8 ||
Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
Swanujam cha Sukhayamamogh Saram
Apahaya Raghudwaha manyamaham
Na kathnchana kanchana jathu bhaje || 8 ||
వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః
సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి |
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేంకటెశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ || 9 ||
Vinaa Venkatesham nanatho nanatha
Sadaa Venkatesham smarami smarami
Hare Venkatesha Praseeda Praseeda
Priyam Venkatesha Prayachha Prayachha || 9 ||
అహం దూరదస్తే పదాం భోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్ఛయా గత్య సేవాం కరోమి |
సకృత్సేవయా నిత్య సేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్ఛ పయచ్ఛ ప్రభో వేంకటేశ || 10 ||
Aham doorathasthe padamboja yugma
Pranamechaya gathya sevam karomi
Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
Prayachha prayachha prabho Venkatesha || 10 ||
అఙ్ఞానినా మయా దోషా న శేషాన్విహితాన్ హరే |
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైల శిఖామణే || 11 ||
Agnanina maya doshaa na seshanvihithan Hare
Kshamaswathwam kshamaswathwam Seshasaila sikhamane  || 11 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!