Home » Stotras » Sri Kamakshi Devi Moolakshara Sahasranama Stotram

Sri Kamakshi Devi Moolakshara Sahasranama Stotram

ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ (Sri Kamakshi Devi Moolakshara Sahasranama Stotram in Kannada)

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ

|| ಅಥ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಮೂಲಾಕ್ಷರಮೂಲಮಂತ್ರ ||

ಕಲಾವತಿಂ ಕರ್ಮನಾಶಿನೀಂ
ಕಾಂಚೀಪುರನಿವಾಸಿನೀಂ |
ಕಮಲಾಕರಪೂಜಿತಾo ಕಾಮಮಂಜೀರರಣಿತಾo
ಕಲಾಕೋಟಿಪ್ರಭೂಷಿತಾo ||

|| ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಲಾಧಾರಾ ಕಾಲದೈತ್ಯನಿಕೃಂತನೀ |
ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮವಂದ್ಯಾ ಚ ಕಮನೀಯಾ ವಿನೋದಿನೀ || 1 ||

ಕಾಂಚೀ ಕನಕಧಾರಾ ಚ ಕಲಿಃ ಕನಕಕುಂಡಲಾ |
ಕಮಲಸ್ರಗ್ಧರಾ ಕಾಮವರದಾ ಕಮಲಾಕೃತಿಃ || 2 ||

ಕೃಷ್ಣಾಂಗೀ ನೀಲದೇಹಾ ಚ ಪಿಂಗಕೇಶೀ ಕೃಶೋದರೀ |
ಪಿಂಗಾಕ್ಷೀ ಕಮಲಪ್ರೀತಾ ಕಾಲೀ ಕಾಲಪರಾಕ್ರಮಾ || 3 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಮನೀಯಾ ಚ ಶ್ರೀಕಂಠಮಹಿಷೀ ಶಿವಾ |
ಮನೋಹರಾ ಮಾನನೀಯಾ ಮತಿದಾ ಮಣಿಭೂಷಣಾ || 4 ||

ಕಾಮಸೂಃ ಕಾಮವನಿತಾ ಕಾಮಧುಕ್ ಕಮಲಾವತೀ |
ಕಾಮದಾತ್ರೀ ಕರಾಲೀ ಚ ಕಾಮಕೇಲಿವಿನೋದಿನೀ || 5 ||

ಕಾಲಿಂದೀ ವಜ್ರವಾರಾಹೀ ಮಹಾನೀಲಪತಾಕಿಕಾ |
ಹಂಸೇಶ್ವರೀ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂತಿನೀ ಜಾತರೇತಸಾ || 6 ||

ಕಾಮನಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಾ |
ಕಾಂಚಿಲಿಪ್ತವಕ್ಷೋಜಾ ಕಾಂಚಿದ್ರವಚರ್ಚಿತಾ || 7 ||

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕುಲಕುಟ್ಟನೀ |
ಕಾಮಾಂಕುಶಾ ವೇಶಿನೀ ಚ ಮಾಯೂರೀ ಚ ಕುಲೇಶ್ವರೀ || 8 ||

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಲಾವಾಸಾ ತರ್ಪಿತಾ ತಾಪಿನೀ ದಿವಾ |
ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾಶ್ಲಾಷಾ ಪೂರ್ಣಕಾಮನಾ ಯಶಾಸ್ವಿನೀ || 9 ||

ಕನಕಾ ಕನಕಪ್ರಾಣಾ ಕನಕಾಚಲವಾಸಿನೀ |
ಕನಕಾಭಾ ಕಾನನಸ್ಥಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕನಕಪ್ರದಾ || 10 ||

ಕಲಾದೇಶಃ ಸುಕವಿತಾ ಕಾರಣಃ ಕರುಣಾಮಯೀ |
ಕಂಜಪತ್ರೇಕ್ಷಣಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಃ ಕೋಲಾವಲೀಶ್ವರೀ || 11 ||

ಕಾಮಪೀಠಸ್ಥಿತಾ ನಿತ್ಯಾ ಕಾಮಧಾಮನಿವಾಸಿನೀ |
ಕಂಬುಕಂಠೀ ಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ಕಿಶೋರೀ ಚ ಕಲಾಪಿನೀ || 12 ||

ಕರಕೋಟಿಧರಃ ಕೂಟಾ ಕ್ರಿಯಾಕ್ರೂರಃ ಕ್ರಿಯಾವತೀ |
ಕುಂಭಹಾ ಕುಂಭಹಂತ್ರೀ ಚ ಕಟಕಚ್ಛಕಲಾವತೀ || 13 ||

ಕುಮಾರೀಪೂಜನರತಾ ಕುಮಾರೀವ್ರತಚಾರಿಣೀ |
ಕುಮಾರೀಭಕ್ತಿಸುಖಿನೀ ಕುಮಾರೀರೂಪಧಾರಿಣೀ || 14 ||

ಕಮಲಾ ಕಾಮಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ಕಮಲಾನನಕಾಮಿನೀ |
ಕಾಮಧೇನುಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಾಮಹಾ ಕಾಮಮದೀನೀ || 15 ||

ಕುಂಜರೇಶ್ವರಕುಂಭೋತ್ಥಮುಕ್ತಾರಂಜಿತನಾಸಿಕಾ |
ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಾದ್ಯಸ್ತನಮಂಡಲಾ || 16 ||

ಕಾಮದಾ ಕಾಮಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಕಾಮಾತೀತಾ ಕಲಾವತೀ |
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾರಣಾಢ್ಯಾ ಚ ಕೈಶೋರೀ ಕುಶಲಾಂಗಲಾ || 17 ||

ಕಮಲಾಕಾಮಾ ಚಕ್ರೇಶೀ ಸ್ಫುರಂತಿ ಸ್ಫುರರೂಪಿಣೀ |
ಕರದೇಹಾಂತ ಗಾನಾಯಾ ಮಹಾಸೇನವಿಮೋಹಿನೀ || 18 ||

ಕವಿನಾಥಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಟುವಾಣೀ ಕಟುಸ್ಥಿತಾ |
ಕೋಟರಾ ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಚ ಕರನಾಟಕವಾಸಿನೀ || 19 ||

ಕಾದಂಬರೀ ಕಶ್ಮಲಾ ಚ ಕುಜಸ್ಥಾ ಕಶ್ಮಲಾವತೀ |
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಂಚನಾಭಾ ಕಾಮುಕೀ ಕಾಮುಕಾವತೀ || 20 ||

ಕಾಸಾರ-ಕ್ರೀಡನ-ಪರಾ ಕಾಣಾದ-ಮತ-ಕೋವಿದಾ |
ಕಾಯಾತೀತಾ ಕಿಶೋರೇಂದು-ಶೇಖರಾ ಕೀರಧಾರಿಣೀ || 21 ||

ಕಾಂಚುಕೀ ಕುಡ್ಮಲಾ ಕಂಥಾ ಕೇತಕೀ ಕನಕಾವತೀ |
ಕಪೇಶ್ವರೀ ಕೋಪವತೀ ಕಪಿಲಾ ಕಪಿಲಾವತೀ || 22 ||

ಕಟಕಸ್ಥಾ ಕಾಷ್ಠಸಂಸ್ಥಾ ಕಂದರ್ಪಾ ಕೇತಕೀ ಪ್ರಿಯಾ |
ಕೇಲಿಪ್ರಿಯಾ ಕಂಬಲಸ್ಥಾ ಕಾಲದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ || 23 ||

ಕಾಪಾಲೀಶಾ ಕಲಾಮೂರ್ತಿಃ ಕಲಾಕಲಿತವಿಗ್ರಹಾ |
ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಾ || 24 ||

ಕೇತಕೀಪುಷ್ಪಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಕರ್ಪೂರಪೂರ್ಣಜಿಹ್ವ |
ಕರ್ಪೂರಾಕರಕಾಕೋಲಾ ಕಾಂಚೀಪುರವಾಸಿನೀ || 25 ||

ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲಿಸಂತ್ರಸ್ತಾ ಕೌಲಿಕಧ್ಯಾನವಾಸಿನೀ |
ಕುಂಕುಮಾಶಕ್ತಹೃದಯಾ ಕೇಯೂರಹಾರಮಾಲಿನೀ || 26 ||

ಕಮಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಂತಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಲಕಂಠಿನೀ |
ಕರಿಕುಂಭಸ್ತನಭರಾ ಕರವೀರಸುವಾಸಿನೀ || 27 ||

ಕಾಮಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮರತಾ ಕಾಮಕಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಮಂಗಲಾ ವಿಜಯಾ ಜಾಯಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ || 28 ||

ಕಾಚಸ್ಥಾ ಕಾಚದೇಹಾ ಚ ಕಾಚಪೂರನಿವಾಸಿನೀ |
ಕಾಚಗ್ರಸ್ಥಾ ಕಾಚವರ್ಣಾ ಕೀಚಕಪ್ರಾಣನಾ || 29 ||

ಕಾಶೀ ಕಾಶಾಪಹಾ ಕಾಂಶೀಸಂಕಾಶಾ ಕೇಶದಾಯಿನೀ |
ಕುಂಡಲೀ ಕುಂಡಲೀಸ್ಥಾ ಚ ಕುಂಡಲಾಂಗದಮಂಡಿತಾ || 30 ||

ಕಾವ್ಯಪ್ರದಾ ಕಾವ್ಯಚಿತ್ತಾ ಕಾವ್ಯಸಾರಪ್ರಕಾಶಿನೀ |
ಕಲಾಂಬಾ ಕಲ್ಪಜನನೀ ಕಲ್ಪಭೇದಾಸನಸ್ಥಿತಾ || 31 ||

ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಕಪಾಲೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ |
ಕೌಮಾರೀ ಕರುಣಾಮುಕ್ತಿಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ || 32 ||

ಕಾಲೀ ಕಾಶೀ ಮಹಾಕಾಲಸಂಕಾಶಾ ಕೇಶದಾಯಿನೀ |
ಕುಂಡಲಾ ಚ ಕುಲಸ್ಥಾ ಚ ಕುಂಡಲಾಂಗದಮಂಡಿತಾ || 33 ||

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕರಾಧಾರಾ ಕೌಮುದೀ ಕಮಲಪ್ರಿಯಾ |
ಕೀರ್ತಿದಾ ಬುದ್ಧಿದಾ ಮೇಧಾ ನೀತಿಜ್ಞಾ ನೀತಿವತ್ಸಲಾ || 34 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾತ್ರೀ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮವಂದಿತಾ |
ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮರತಿಃ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮೋಹಿನೀ || 35 ||

ಕಾಲೇಚ್ಛಾ ಕಾಲಸಾರಸ್ಥಾ ಕಾಲಮಾರಣಘಾತಿನೀ |
ಕಿರಣಕ್ರಮದೀಪಸ್ಥಾ ಕರ್ಮಸ್ಥಾ ಕ್ರಮದೀಪಿಕಾ || 36 ||

ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಜಯಾವಹಾ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಾಣೀ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾ || 37 ||

ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಪಾಧೋಧೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕರುಣಾಮಯೀ |
ಕುಂದಕುಸುಮದಂತಾ ಚ ಕಸ್ತೂರಿಬಿಂದುಭಿಃ ಶುಭಾ || 38 ||

ಕಾಮಧೇನುಃ ಕಾಂಚನಾಕ್ಷೀ ಕಾಂಚನಾಭಾ ಕಳಾನಿಧಿಃ |
ಕ್ರಿಯಾ ಕೀರ್ತಿಕರೀ ಕೀರ್ತಿಃ ಕ್ರತುಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕೃತೇಶ್ವರೀ || 39 ||

ಕಾಂಚೀಕಲಾಪರಮ್ಯಾ ಚ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ತುತಾ |
ಕಂಬೀಜಾ ಕೌತ್ಸವರದಾ ಕಾಮರೂಪನಿವಾಸಿನೀ || 40 ||

ಕಾಲಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕಾಲಚಂಡಾ ಕುಲಚಂಡೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ |
ಕಾಕಿನೀಶಕ್ತಿದೇಹಸ್ಥಾ ಕಿತವಾ ಕಿಂತಕಾರಿಣೀ || 41 ||

ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮಿನೀಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮುಕಾ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ |
ಕಾಮಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮರತಾ ಕಾಮಾಕಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 42 ||

ಕಾಶೀರಾಜಗೃಹಸ್ಥಾ ಚ ಕರ್ಣಭ್ರಾತೃಗೃಹಸ್ಥಿತಾ |
ಕರ್ಣಾಭರಣಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಕಂಠಭೂಷಾ ಚ ಕಂಠಿಕಾ || 43 ||

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕುಂಡಲವತೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನೀ |
ಕುರುವಿಂದದಲಾಕಾರಾ ಕುಂಡಲೀ ಕುಮುದಾಲಯಾ || 44 ||

ಕಾಮರಾಭಾರ್ಸುರವಾದ್ಯಸ್ಥಾ ಕಿಯಧಂಕಾರನಾದಿನೀ |
ಕಣಾದಯಜ್ಞಸೂತ್ರಸ್ಥಾ ಕೀಲಾಲಯಜ್ಞಸಂಜ್ಞಕಾ || 45 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಧಾತ್ರೀ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮಪೂಜಿತಾ |
ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮಗತಿಃ ಕರುಣಾ ಕಾಮಮೋಹಿತಾ || 46 ||

ಕಾಮಚಾರಾಬ್ಜನೇತ್ರಾ ಚ ಕಾಮಚೋದ್ಗಾರಸಂಕ್ರಮಾ |
ಕಾಷ್ಠಪರ್ವತಸಂದಾಹಾ ಕುಷ್ಠಾಕುಷ್ಠ ನಿವಾರಿಣೀ || 47 ||

ಕಾಲಜಿಹ್ವಾ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ |
ಕಮನೀಯಗುಣಾ ಕಾಂತಿಃ ಕಲಾಧಾರಾ ಕುಮುದ್ವತೀ || 48 ||

ಕಾಲಾದಿಕರಣಚ್ಛಿದ್ರಾ ಕರುಣಾನಿಧಿವತ್ಸಲಾ |
ಕ್ರತುಶ್ರೀದಾ ಕೃತಾರ್ಥಶ್ರೀಃ ಕಾಲತಾರಾ ಕುಲೋತ್ತರಾ || 49 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಮನೀಯಾ ಚ ಕಾಮೇಶೀ ಭಗಮಂಗಲಾ |
ಸುಭಗಾ ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗ್ಯಾ ಭಗ್ಯದಾ ಸುಭಗಾ ಭಗಾ || 50 ||

ಕಾಮರಾಗಾ ಭೂಷಣಾಢ್ಯಾ ಕಾಮಿನೀರಗುಣಪ್ರಿಯಾ |
ಕುಲೀನಾ ನಾಗಹಸ್ತಾ ಚ ಕುಲೀನನಾಗವಾಹಿನೀ || 51 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಮನೀಯವಪುರ್ಧರಾ |
ಕಾಮರೂಪಾ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾ ಸಿದ್ಧೈರ್ವಂದ್ಯಾ ಸುಸಿದ್ಧಿದಾ || 52 ||

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ವಾಯುವೇಗಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ದುರ್ಗಾದೇವೀ ಮಹಾದೇವೀ ಆದಿದೇವೀ ಮಹಾಸನಾ || 53 ||

ಕಾಲಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ಘೋರಾ ತತ್ತ್ವಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ಹರಾ |
ಜಗತ್ಸಂಪೂರಣೀ ವಿಶ್ವಾ ಮಹಾಭೈರವಭೂಷಣಾ || 54 ||

ಕಾಂಚನೀ ಕಾಂಚನೀಭೂಮಿಃ ಕಾಂಚನೀಭೂಮಿಭಾವಿತಾ |
ಲೋಕದೃಷ್ಟಿರ್ಲೋಕಲೀಲಾ ಲೋಕಾಲೋಕಾಚಲಾರ್ಚಿತಾ || 55 ||

ಕಾಮಪೂರಸ್ಥಿತಾ ಕೋಪಾ ಕಪಾಲೀ ಬಕುಲೋದ್ಭವಾ |
ಕಾರಾಗಾರಜನಾಪಾಲ್ಯಾ ಕಾರಾಗಾರಪ್ರಪಾಲಿನೀ || 56 ||

ಕೌಶಿಕೀ ಕಮಲಾಕಾರಾ ಕಾಮಚಾರಪ್ರಭಂಜಿನೀ |
ಕೌಮಾರೀ ಕರುಣಾಪಾಂಗೀ ಕಕುಬಂತಾ ಕರಿಪ್ರಿಯಾ || 57 ||

ಕಾಯಫಲಾ ಕಾಯಫೇಣಾ ಕಾಂತಾ ನಾಡೀಫಲೀಶ್ವರಾ |
ಕಮಫೇರುಗತಾ ಗೌರೀ ಕಾಯವಾಣೀ ಕುವೀರಗಾ || 58 ||

ಕಾದಂಬರೀಪಾನರುಚಿರ್ವಿಪಾಶಾ ಪಾಶಭೀತಿನುತ್ |
ಮುದಿತಾ ಮುದಿತಾಪಾಂಗಾ ದರದೋಲಿತದೀರ್ಘದೃಕ್ || 59 ||

ಕಾಲಾಂತಕವಲೋತ್ಪನ್ನಾ ಕಪಿಲಾಂತಕಘಾತಿನೀ |
ಕಲಹಾಸಾ ಕಾಲಹಶ್ರೀ ಕಲಹಾರ್ಥಾ ಕಲಾಮಲಾ || 60 ||

ಕೇಸರೀ ಕೇಶವನುತಾ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಕಾಲಿಂದೀ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಂಚೀ ಕಲಶೋದ್ಭವಸಂಸ್ತುತಾ || 61 ||

ಕಾಮೇಶೀಪಾಶರೂಪಾ ಚ ಕಾಮೇಶ್ಯಂಕುಶರೂಪಿಣೀ |
ಕಾಮೇಶ್ವರೀಂದ್ರಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಚಕ್ರಕೃತಾಲಯಾ || 62 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕ್ರತುಮತೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಕೃಪಾವತೀ |
ಕುಮಾರೀ ಕುಂಡನಿಲಯಾ ಕಿರಾತೀ ಕೀರವಾಹನಾ || 63 ||

ಕಾಮಗಿರ್ಯಧಿದೇವೀ ಚ ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾಽಗ್ರಕೋಣಗಾ |
ದಕ್ಷಕೋಣೇಶ್ವರೀ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿರ್ಜಾಲಂಧರಾಶ್ರಯಾ || 64 ||

ಕೈಕೇಯೀ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಾ ಕೇತಕೀ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಕಮಂಡಲುಧರಾ ಕಾಲೀ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ || 65 ||

ಕಾಂತಾ ಕಾಂತಿಮತೀ ಕಾಂತಿಃ ಕಾಮದಾ ಕಮಲಾಲಯಾ |
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ಹೃದ್ಯಾ ಪೇಶಲಾ ಹೃದಯಂಗಮಾ || 66 ||

ಕಲಹಂಸಗತಿಃ ಕಕ್ಷಾ ಕೃತಕೌತುಕಮಂಗಲಾ |
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾ ಕಮ್ರಾ ಕರೀಂದ್ರಗಮನಾ ಕುಹೂಃ || 67 ||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮವತೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ಆಕಾಶಗರ್ಭಾ ಹ್ರಿಂಕಾರೀ ಕಂಕಾಲೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ || 68 ||

ಕರ್ಪೂರಲೇಪನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಪಿಲಾ ಕುಹರಾಶ್ರಯಾ |
ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಧರಾ ಕಮ್ರಾ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾ || 69 ||

ಕುಮಾರೀಪೂಜಕಪ್ರೀತಾ ಕುಮಾರೀಪ್ರೀತಿದಪ್ರಿಯಾ |
ಕುಮಾರೀಸೇವಕಾಸಂಗಾ ಕುಮಾರೀಸೇವಕಾಲಯಾ || 70 ||

ಕಂಜವಕ್ತ್ರಃ ಕಾಲಮುಖೀ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಕರಾನನಾ |
ಕಮ್ರಃ ಕಲಪಃ ಸಮೃದ್ಧಿಸ್ಥಾ ಕುಪೋಽನ್ತಸ್ಥಃ ಕುಲಾಚಲಾ || 71 ||

ಕರ್ಪೂರಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಕುಂಕುಮದ್ರವಲೇಪಿತಾ |
ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಪೃಥಿವೀಕಲ್ಪಶಾಖಿತಲಸ್ಥಿತಾ || 72 ||

ಕುಣಪಃ ಕೌಲಪಾಕಾಶಾ ಸ್ವಕಾಂತಃ ಕಾಮವಾಸಿನೀ |
ಸುಕೃತಿಃ ಶಾಂಕರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಕಃ ಕಲನಾಶ್ರಯಾ || 73 ||

ಕ್ಷತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ಷಮಾರೂಪಾ ಮಹೋದರಾ |
ದಕ್ಷಾ ದಾಕ್ಷಾಯಿನೀ ದೀಕ್ಷಾ ಮಾನಸೀ ಹವ್ಯವಾಹಿನೀ || 74 ||

ಕುಂದಪುಷ್ಪಸಮಾಪ್ರೀತಿಃ ಕುಂದಪುಷ್ಪಸಮಾರತಿಃ |
ಕುಂದಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾ ಕುಂದಗೋಲೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾ || 75 ||

ಕರ್ಕಂಧುಸ್ಥಃ ಕೌಲಕನ್ಯಾ ಕುಲೀನಃ ಕನ್ಯಕಾಕುಲಾ |
ಕುಮಾರಃ ಕೇಶರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಹಾ ಕುಲಪಂಡಿತಾ || 76 ||

ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಕರಾಲಾಂಗೀ ಕಮನೀಯಾ ವರಾಂಗನಾ |
ಗಂಧಚಂದನದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ಸತೀ ಸಾಧ್ವೀ ಪತಿವ್ರತಾ || 77 ||

ಕಲ್ಕೀಶಃ ಕಮನೀಯಾಂಗೀ ಕುಶಲಃ ಕುಶಲಾವತೀ |
ಕೇತಕೀಪುಷ್ಪಮಾಲಾಢ್ಯಃ ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾನ್ವಿತಾ || 78 ||

ಕಾಂತರೂಪಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಕುಲೀನಾ ಕುಲಸರ್ವಸ್ವಾ ಕುಲವರ್ತ್ಮಪ್ರದರ್ಶಿಕಾ || 79 ||

ಕುಸುಮಾನಂದಮಾಲಾಢ್ಯಃ ಕುಸುಮಾಮಲಮಾಲಿಕಾ |
ಕವೀಂದ್ರಃ ಕಾವ್ಯಸಂಭೂತಃ ಕಾಮಮಂಜೀರರಂಜಿನೀ || 80 ||

ಕುಲರೂಪಾ ಚಕೋರಾಕ್ಷೀ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗನಾಶಿನೀ |
ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೌಮಾರೀ ಗೌರೀ ತು ಕೃಷ್ಣದೇಹಾ ಮಹಾಮನಾಃ || 81 ||

ಕುಶಾಸನಸ್ಥಃ ಕೌಶಲ್ಯಾಕುಲಪಃ ಕಲ್ಪಪಾದಪಾ |
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಕಲ್ಪಲತಾ ವಿಕಲ್ಪಃ ಕಲ್ಪಗಾಮಿನೀ || 82 ||

ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಾ ಚ ಕಾಲಸ್ಥಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ |
ಕಾಲಜ್ಞಾ ಕಾಲಮಾತಾ ಚ ಕಾಲಧಾತ್ರೀ ಕಲಾವತೀ || 83 ||

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಮಂಗಲಾ ಶುದ್ಧಾ ತಥಾ ಪರಮಕೌತುಕಾ |
ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರರತಾ ಪರಾತ್ಪರತರಾ ಪರಾ || 84 ||

ಕಾಮಾತ್ಮಾ ಕಾಮನಿಲಯಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕಾಮಚಂಚಲಾ |
ಕಾಮಪುಷ್ಪಧರಃ ಕಾಮಾ ಕಾಮೇಶಃ ಕಾಮಪುಷ್ಪಿಣೀ || 85 ||

ಕುಲಾಂಗಾರಾ ಕುಲಯುತಾ ಕುಲಕುಂತಲಸಂಯುತಾ |
ಕುಲದರ್ಭಗ್ರಹಾ ಚೈವ ಕುಲಗರ್ತಪ್ರದಾಯಿನೀ || 86 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಕಾರುಣ್ಯಾ ಬಿಂದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸುಪ್ರಭಾ ಕುಮುದೀ ಕಾಂತಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮದುರ್ವರಾ || 87 ||

ಕುಲಪ್ರೇಮಯುತಾ ಸಾಧ್ವೀ ಶಿವಪ್ರೀತಿಃ ಶಿವಾಬಲಿಃ |
ಶಿವಸಕ್ತಾ ಶಿವಪ್ರಾಣಾ ಮಹಾದೇವಕೃತಾಲಯಾ || 88 ||

ಕಾಲದಾ ಕಾಲಹಾ ಕುಲ್ಯಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕುಲಾಂಗನಾ |
ಕೀರ್ತಿದಾ ಕೀರ್ತಿಹಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿಸ್ಥಾ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನೀ || 89 ||

ಕಾಮಲಾಪಕರೋಽಕಾಮಾ ಸತ್ಕಾಮೋ ಕಾಮನಾಶಿನೀ |
ಬೃಹನ್ಮುಖೋ ಬೃಹನ್ನೇತ್ರಾ ಪದ್ಮಾಭೋಽಮ್ಬುಜಲೋಚನಾ || 90 ||

ಕೀರ್ತಿಜ್ಞಾ ಕೀರ್ತಿತಪದಾ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಕೇಶವಪ್ರಿಯಾ |
ಕೇಶಿಹಾ ಕೇಲೀಕಾರೀ ಚ ಕೇಶವಾನಂದಕಾರಿಣೀ || 91 ||

ಕಾತರಸ್ಥಾ ಕಾತರಾಜ್ಞಾ ಕಾತರಾನಂದಕಾರಿಣೀ |
ಕಾಯಾಗತಾ ಕಾಯಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾಯಾನಂದಪ್ರಕಾಶಿನೀ || 92 ||

ಕಾಲಮಂಜೀರಧಾರೀ ಚ ಕಾಲಮಂಜೀರಮೋಹಿನೀ |
ಕರಾಲವದನಃ ಕಾಲೀ ಕೈವಲ್ಯದಾನದಃ ಕಥಾ|| 93 ||

ಕುಮುದಾಭಾ ಕುಮಾರೀ ಚ ಕರ್ಮದಾ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾ |
ಕೌಮುದೀ ಕುಮುದಾನಂದಾ ಕೌಲಿನೀ ಚ ಕುಮುದ್ವತೀ || 94 ||

ಕುಲೇಶೀ ಕುಲಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಶಂಕರೀ ಶವ ಶಂಕರೀ |
ಚಿಂತಾ ವಿನಾಯಿಕೀ ಚಿಂತಾ ಮಧ್ಯವಾದಿ ಗತಿಪ್ರಿಯಾ || 95 ||

ಕಾಮದಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮನೀಯಸ್ವಭಾವಿನೀ |
ಕಸ್ತೂರೀರಸನೀಲಾಂಗೀ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನೀ || 96 ||

ಕೋದಂಡಧಾರಿಣೀ ಕ್ರೋಧಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕೋಟರಾಶ್ರಯಾ |
ಕಾಲಕಂಠೀ ಕರಾಲಾಂಗೀ ಕಾಲಾಂಗೀ ಕಾಲಭೂಷಣಾ || 97 ||

ಕಾಂತೀ ಕಾಂತಾಮತೀ ಕಾಂತಾ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾ ಮಹೋಷ್ಕರಾ |
ಮಾಧವೀ ಮಾಲಿನೀ ಮಾಧ್ವೀ ಅವೀರೋಮಾ ಮನೋಹರಾ || 98 ||

ಕಪರ್ದಿನೀ ಕೋಮಲಾಂಗೀ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಃ ಕೃಪಾಮಯೀ |
ಕುಶಾವತೀ ಕುಂಡಸಂಸ್ಥಾ ಕೌಬೇರೀ ಕೌಶಿಕೀ ತಥಾ || 99 ||

ಕರ್ತ್ರೀ ಹರ್ತ್ರೀ ಪಾಲಯಿತ್ರೀ ಶರ್ವರೀ ತಾಮಸೀ ದಯಾ
ತಮಿಸ್ರಾ ತಾಮಸೀ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಿರಾ ಧೀರಾ ತಪಸ್ವಿನೀ || 100 ||

ಕಾಯಗಂಧಹರಾ ಕುಂಭಾ ಕಾಯಕುಂಭಾ ಕಠೋರಿಣೀ |
ಕಠೋರತರುಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಕಠೋರಲೋಕನಾಶಿನೀ || 101 ||

ಕೌಲಿನೀ ಕಮಲಾ ಕಾಂಸೀ ಕಮಲಾ ಕಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಕಾರ್ತಿನೀಸ್ಯಾಂದಿನೀ ಕಾಶ್ಯಾ ಕಮಲಾ ಕಮಲವಾಸಿನೀ || 102 ||

ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕದ್ರುತನಯಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ |
ಕಂಜಸ್ಥಾ ಕಂಜವದನಾ ಕಂಜಕಿಂಜಲ್ಕಚರ್ಚಿತಾ || 103 ||

ಕಾಮದೇವಕಲಾ ರಾಮಾಽಭಿರಾಮಾ ಶಿವನರ್ತಕೀ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಃ ಕಲ್ಪಲತಾ ಜಾಗ್ರತೀ ದೀನವತ್ಸಲಾ || 104 ||

ಕುಲಗರ್ತಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾ ಮಹತೀ ಕುಲಭೂಷಿಕಾ |
ಬಹುವಾಕ್ಯಾಮೃತರಸಾ ಚಂಡರೂಪಾತಿವೇಗಿನೀ || 105 ||

ಕುಲೀನಾ ಸಾಮರೂಪಾ ಚ ಕಾಮರೂಪಾ ಮನೋಹರಾ |
ಕಮಲಸ್ಥಾ ಕಂಜಮುಖೀ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನೀ || 106 ||

ಕುಂಭೇಶ್ವರೀ ಕುರುಘ್ನೀ ಚ ಪಾಂಡವೇಷ್ಟಾ ಪರಾತ್ಪರಾ |
ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಾನನೀಯಾ ಮನುಪ್ರಿಯಾ || 107 ||

ಕುಲರೂಪಾ ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಕಮಲೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಕುಂತೀ ಕಕುದ್ಮಿನೀ ಕುಲ್ಲಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕರಾಲಿಕಾ || 108 ||

ಕೌತುಕೀ ಕೌತುಕಾಚಾರಾ ಕುಲಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನೀ |
ಶಾಂಭವೀ ಗಾರುಡೀ ವಿದ್ಯಾ ಗರುಡಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ || 109 ||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಮಾತಾ ಕಾಮತಾಪವಿಮೋಚಿನೀ |
ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮಸತ್ವಾ ಕಾಮಕೌತುಕಕಾರಿಣೀ || 110 ||

ಕಾಂಕ್ಷಿಣೀ ಕುಟ್ಟನೀ ಕ್ರೂರಾ ಕುಟ್ಟನೀವೇಶ್ಮವಾಸಿನೀ |
ಕುಟ್ಟನೀಕೋಟಿಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಟನೀಕುಲಮಾರ್ಗಿಣೀ || 111 ||

ಕಾರುಣ್ಯಹೃದಯಾ ಕ್ರೀಂಕ್ರೀಂಮಂತ್ರರೂಪಾ ಚ ಕೋಟರಾ |
ಕೌಮೋದಕೀ ಕುಮುದಿನೀ ಕೈವಲ್ಯಾ ಕುಲವಾಸಿನೀ || 112 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಮಲಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಗಾ ಕಾಮಸಾಧಿನೀ |
ಕಲಾವತೀ ಕಲಾಪೂರ್ಣಾ ಕಲಾಧಾರೀ ಕನೀಯಸೀ || 113 ||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಚ ನೀಲಾ ಚ ಭಿರುಂಡಾ ವಹ್ರಿವಾಸಿನೀ |
ಲಂಬೋದರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀ ತಥಾ || 114 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಮನೀಯಾಂಗಾ ಕ್ವಣತ್ಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಾ |
ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ ಕಾಂತಿದಾ ಚ ಕಮಲಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ || 115 ||

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚ ಚಂಪಾ ಚ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಕಾರಿಣೀ |
ನಾರಾಯಣೀ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಪ್ರಭಾವತೀ || 116 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಮಲಾಮೋದಾ ಕಮ್ರಾ ಕಾಂತಿಕರೀ ಪ್ರಿಯಾ |
ಕಾಯಸ್ಥಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲೀ ಕುಮಾರೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ || 117 ||

ಕಾಲಚಕ್ರಭ್ರಮಾ ಭ್ರಾಂತಾ ವಿಭ್ರಮಾಭ್ರಮನಾಶಿನೀ |
ವಾತ್ಯಾಲೀ ಮೇಘಮಾಲಾ ಚ ಸುವೃಷ್ಟಿಃ ಸಸ್ಯರ್ವಧಿನೀ || 118 ||

ಕಾಲಾಕಾರಾ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕಾಶೀ ಕಮಲಲೋಚನಾ |
ಕುಂತಲಾ ಕನಕಾಭಾ ಚ ಕಾಶ್ಮೀರಾ ಕುಂಕುಮಪ್ರಿಯಾ|| 119 ||

ಕಾಶಪುಷ್ಪಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಶರತ್ಕುಮುದಲೋಚನಾ |
ಕಲ್ಯಾಣೀಕಮಲಾ ಕನ್ಯಾ ಶುಭಾ ಮಂಗಲಚಂಡಿಕಾ || 120 ||

ಕಾದಂಬಿನೀ ವಿಪಾಶಾ ಚ ಕಾಶ್ಮೀರೀ ಕುಂಕುಮಪ್ರಿಯಾ |
ಕ್ಷಾಂತಿರ್ಬಹುಸುವರ್ಣಾ ಚ ರತಿರ್ಬಹುಸುವರ್ಣದಾ || 121 ||

ಕಾಂಬೋಜಿನೀ ಕಾಂಡರೂಪಾ ಕೃಪಾವರ್ಣಕಾರಿಣೀ |
ಕುಹೂ ಕ್ರೀಡವತೀ ಕ್ರೀಡಾ ಕುಮಾರಾನಂದದಾಯಿನೀ || 122 ||

ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಕರೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಕಾರ್ಯನಿವಾಸಿನೀ |
ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯಕರೀ ರೌದ್ರೀ ಮಹಾಪ್ರಲಯಕಾರಿಣೀ || 123 ||

ಕಾಮೋದ್ಭವಾ ಕಾಮಕನ್ಯಾ ಕೇವಲಾ ಕಾಲಘಾತಿನೀ |
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾರೂಢಾ ಕೈಲಾಸಪತಿಸೇವಿತಾ || 124 ||

ಕಾಮರೂಪಾ ಚ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಕಶ್ಯಪಾನ್ವಯವರ್ಧಿನೀ |
ಕುಂತಲಾ ಕುಂತಲಪ್ರೀತಾ ತಥಾ ಕುಂತಲಶೋಭಿತಾ || 125 ||

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಮಾಯೂರ್ಯಾವೇಶಿನೀ ತಥಾ |
ಕಾಮಾಂಕುಶಾ ಕಾಲಚಂಡೀ ಭೀಮಾದೇವ್ಯರ್ಧಮಸ್ತಕಾ || 126 ||

ಕಾಲರೂಪಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಿಣೀ ಚಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಿಣೀ |
ತಿಥಿರೂಪಾ ವಾರರೂಪಾ ತಥಾ ನಕ್ಷತ್ರರೂಪಿಣೀ || 127 ||

ಕಾಮರೂಪಧರಾ ಕಮ್ರಾ ಕಮನೀಯಾ ಕವಿಪ್ರಿಯಾ |
ಕಂಜಾನನಾ ಕಂಜಹಸ್ತಾ ಕಂಜಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಾ || 128 ||

ಕುಲಾಂಗನಾ ಕುಲಾರಾಧ್ಯಾ ಕುಲಮಾರ್ಗರತೇಶ್ವರೀ |
ದಿಗಂಬರಾ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿರ್ನಿರಿಂಧನೀ || 129 ||

ಕಾಮಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮದೂತೀ ಕಾಲಘ್ನೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ |
ಕರಾಘೋರಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಭೈರಾವಸ್ಥಾ ಪರಾಜಿತಾ || 130 ||

ಕಾಕಿನೀ ಕಾಮರೂಪಸ್ಥಾ ಕಾಮರೂಪಪ್ರಕಾಶಿನೀ |
ಕೋಲಾವಿಧ್ವಂಸಿನೀ ಕಂಕಾ ಕಲಂಕಾರ್ಕಕಲಂಕಿನೀ || 131 ||

ಕಾಶೀಸ್ಥಿತಾ ಕಾಶಕನ್ಯಾ ಕಾಶೀ ಚಕ್ಷುಃಪ್ರಿಯಾ ಕುಥಾ |
ಕಲ್ಪಾಂತಕಾರಿಣೀ ಭೀಮಾ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನ್ಯವಾಮಯಾ || 132 ||

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಶಾಂಕರೀ ಚ ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣೀ |
ಊರ್ದ್ಧ್ವತೇಜಸ್ವಿನೀ ಕ್ಲಿನ್ನಾ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿನೀ ತಥಾ || 133 ||

ಕಾದಂಬಿನೀ ನೀಲದೇಹಾ ಕಾಲೀ ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾ |
ಮಾನನೀಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಮಂಡಲವರ್ತಿನೀ || 134 ||

ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರೋದ್ಭೂತಾ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧುವಾಸಿನೀ |
ಕಾತ್ತೀಕೇಶೀ ಕಾತ್ತೀಕಸ್ಥಾ ಕಾತ್ತೀಕಪ್ರಾಣಪಾಲನೀ || 135 ||

ಕಾಮಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಕರಾ ಕಾಮಾಂಗೀ ರಮಣೀ ರತಿಃ |
ರತಿಪ್ರಿಯಾ ರತಿ ರತೀ ರತಿಸೇವ್ಯಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ || 136 ||

ಕಾಲಕೂಟಾದಿಕೂಟಸ್ಥಾ ಕಿಟಿಶಬ್ದಾಂತರಸ್ಥಿತಾ |
ಕಂಕಪಕ್ಷಿನಾದಮುಖಾ ಕಾಮಧೇನೂದ್ಭವಾ ಕಲಾ || 137 ||

ಕಾಷ್ಠಾ ಸರ್ವಾಂತರಸ್ಥಾಽಪಿ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಶ್ಚಾತ್ರಿಲಾಲಿತಾ |
ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿಶ್ವಾ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಽಕ್ಷರಾಽಮೃತಾ || 138 ||

ಕಾಲಿಕಾ ಸ್ಫುಟಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಕಾಂಬೋಜಾ ಕಾಮಲಾ ಕುಲಾ |
ಕುಶಲಾಖ್ಯಾ ಕಾಕಕುಷ್ಠಾ ಕರ್ಮಸ್ಥಾ ಕೂರ್ಮಮಧ್ಯಗಾ || 139 ||

ಕಾಮಧೇನುಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾ ಧೀಮತೀ ಮೌನನಾಶಿನೀ |
ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾ ನಿರಾತಂಕಾ ವಿನಯಾ ವಿನಯಪ್ರದಾ || 140 ||

ಕಾಹೋಡ. ಕಾಹಡ. ಕಾಡ. ಕಂಕಲಾ ಭಾಷಕಾರಿಣೀ |
ಕನಕಾ ಕನಕಾಭಾ ಚ ಕನಕಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ || 141 ||

ಕಾಲಕರ್ತ್ರೀ ಕಲಾ ಕಲ್ಯಾ ಕಲಿನೀ ಕುಲಭಾಮಿನೀ |
ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮ್ಯಮಾನಾ ಕಾಮದೇವಕೃಪಾಧರಾ || 142 ||

ಕಾರುಣ್ಯಜನನೀ ನಿತ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕರುಣಾಕರಾ |
ಕಾಮಾಧಾರಾ ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಲದಂಡಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 143 ||

ಕಾಮದಾ ಕರುಣಾಧಾರಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಮದಾ ಶುಭಾ |
ಚಂಡವೀರಾ ಚಂಡಮಾಯಾ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾ || 144 ||

ಕಾಳಿಕಾ ಕಲ್ಮಷಘ್ನೀ ಚ ಕಮನೀಯಜಟಾನ್ವಿತಾ |
ಕರಪದ್ಮಾ ಕರಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾ ಕ್ರತುಫಲಪ್ರದಾ || 145 ||

ಕಾಮ್ಯಾಲಕಾ ಕಾಮದುಘಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮಪಾಲಿನೀ |
ಕಂಥಾಧರಾ ಕೃಪಾಕರ್ತ್ರೀ ಕಕಾರಾಕ್ಷರಮಾತೃಕಾ || 146 ||

ಕಾಲೀ ಕಾಮಕಲಾ ಕಾಶೀ ಕಾಶಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರಭಾ |
ಕಿನ್ನರೀ ಕುಮುದಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೀ ಕಪಿಲಾಕೃತಿಃ || 147 ||

ಕಾಂತಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಜಾತಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಿಂಕಿಣೀಯುತಾ |
ಕೀನಾಶನಾಯಿಕಾ ಕುಬ್ಜಕನ್ಯಕಾ ಕುಂಕುಮಾಕೃತಿಃb|| 148 ||

ಕಾರ್ಪಾಸಯಜ್ಞಸೂತ್ರಸ್ಥಾ ಕೂಟಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ |
ಕಲಂಜಭಕ್ಷಿಣೀ ಕ್ರೂರಾ ಕ್ರೋಧಪುಂಜಾ ಕಪಿಸ್ಥಿತಾ || 149 ||

ಕಾಮದಾ ಕನಕಾ ಕಾಂತಾ ಕಂಜಗರ್ಭಪ್ರಭಾ ತಥಾ |
ಪುಣ್ಯದಾ ಕಾಲಕೇಶಾ ಚ ಭೋಕ್ತ್ತ್ರೀ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ತಥಾ || 150 ||

ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಂತರತಾ ಕಾಮರೂಪಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿದಾ |
ಕಾಮರೂಪಪೀಠದೇವೀ ಕಾಮರೂಪಾಂಕುಜಾ ಕುಜಾ || 151 ||

ಕಾಷ್ಠಾ ಮುಹೂರ್ತಾ ನಿಮಿಷಾ ಅನಿಮೇಷಾ ತತಃ ಪರಂ |
ಅರ್ದ್ಧಮಾಸಾ ಚ ಮಾಸಾ ಚ ಸಁವತ್ಸರಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 152 ||

ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮವಿದ್ಯಾ ಕಾಮರೂಪಾದಿಕಾಲಿಕಾ |
ಕಾಮರೂಪಕಲಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮರೂಪಕುಲೇಶ್ವರೀ || 153 ||

ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಪ್ರದಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಲ್ಪಕಾರಿಣೀ |
ಕಾಲೀ ಕಲಾ ಕಲಿಹರಾ ಕಾಶಿಃ ಕಲಿಮಲಾಪಹಾ || 154 ||

ಕಾಮರೂಪಜನಾನಂದಾ ಕಾಮರೂಪಕುಶಾಗ್ರಧೀಃ |
ಕಾಮರೂಪಕರಾಕಾಶಾ ಕಾಮರೂಪತರುಸ್ಥಿತಾ || 155 ||

ಕಾಶಾಭಾ ಕಾಶಿಕಾ ಕಾಶೀ ಕಾಶ್ಮೀರಚಂದನಾರ್ಚಿತಾ |
ವಂಶೀಕರಪ್ರಿಯಾವಂಶೀ ವಂಶೀವಾದನಹರ್ಷಿತಾ || 156 ||

ಕಾಷ್ಠಾ ಕಲಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಭೂಮಿಃ ಕಲಿತದಾನವಾ |
ಕುಲ್ಯಾ ಕಲಾವತೀ ಕೀರ್ತಿಃ ಕೇಶಿಘ್ನೀ ಕೀರ್ತಿದಾಯಿನೀ || 157 ||

ಕಾಂಚನೋತ್ತಮಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಕನಕಾಕ್ಲೃಪ್ತಪಾದುಕಾ |
ಕಂಠೀರವಸಮಾಸೀನಾ ಕಂಠೀರವಪರಾಕ್ರಮಾ || 158 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕುಂತಹಸ್ತಾ ಚ ಕುಲವಿದ್ಯಾ ಚ ಕೌಲಿಕೀ |
ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಃ ಕೇಲಿಪರಾ ಕಲಹಾ ಕಾಂತಿಲೋಚನಾ || 159 ||

ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಚ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಕಮೌಳೀ ಕಾಮದಾ ಕರ್ತ್ರೀ ಕ್ರತುಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ || 160 ||

ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಃ ಕವಿತ್ವಜ್ಞಾ ಕವಿರೂಪಾ ಕವಿಪ್ರಿಯಾ |
ಶಿವಾ ಶಿವಂಕರೀ ಕಂಬುಕಂಠೀ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರೀ || 161 ||

ಕಾಮಾತ್ಮಜಾ ಕಾಮಕಲಾ ಕಾಮರೂಪವಿಹಾರಿಣೀ |
ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಾಮರೂಪಕ್ರಿಯಾಕಲಾ || 162 ||

ಕಾಮಸಂದೀಪಿಣೀ ಕಾಮಾ ಸದಾ ಕೌತೂಹಲಪ್ರಿಯಾ |
ಜಟಾಜೂಟಧರಾ ಮುಕ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಶಕ್ತಿವಿಭೂಷಣಾ || 163 ||

ಕಾಮಾಕರಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣೀ ಗೌಡಕಲ್ಯಾಣಮಿಶ್ರಿತಾ |
ರಾಮಸಂಜೀವನೀ ಹೇಲಾ ಮಂದಾರೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ || 164 ||

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕಿನ್ನರೀ ಕೀರ್ತಿದಾಯಿನೀ |
ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕುವಲಯದಲನೀಲಾಯತೇಕ್ಷಣಾ || 165 ||

ಕಾಂತಾ ಕಾಂತಮುಖೀ ಕಾಲೀ ಕಚನಿರ್ಜಿತಭೃಂಗಿಕಾ |
ಕಂಜಾಕ್ಷೀ ಕಂಜವದನಾ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾ || 166 ||

ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕೃಮಿಕೀಟಾಂತಮೋಕ್ಷದಾ |
ಕಿರಾತವನಿತಾ ಕಾಂತಿಃ ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಿಣೀ || 167 ||

ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷದಾನಂದಾ ನಾರಸಿಂಹೀ ಜಯಪ್ರದಾ |
ಮಹಾದೇವರತಾ ಚಂಡೀ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ || 168 ||

ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮಕಲಾ ಕಮನೀಯಾ ಕಲಾವತೀ |
ವೈಕುಂಠಪತ್ನೀ ಕಮಲಾ ಶಿವಪತ್ನೀ ಚ ಪಾರ್ವತೀ || 169 ||

ಕಾರಾ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಾ ಚ ಭಗಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ |
ಭಗೇಶ್ವರೀ ಭಗಸ್ಥಾ ಚ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕೃಶೋದರೀ || 170 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಪ್ರಿಯಾ ಕೀರಾ ಕಮನೀಯಾ ಕಪರ್ದಿನೀ |
ಕಾಲಿಕಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚ ಕಾಲಕಾಮಾಂತಕಾರಿಣೀ || 171 ||

ಕಾದಂಬರೀ ಪಟೋತ್ಕೃಷ್ಟಾ ಪರಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಸತೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 172 ||

ಕಾಮ್ಯಶ್ರೀರ್ಗಾರುಡೀವಿದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸೂರ್ವೀರಸೂರ್ದಿತಿಃ |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪೂಜಿತಾ || 173 ||

ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಕುಟುಂಬಜನತರ್ಪಿತಾ |
ಕಂಜಪತ್ರಾಕ್ಷಿಣೀ ಕಲ್ಯಾರೋಪಿಣೀ ಕಾಲತೋಷಿತಾ || 174 ||

ಕಾಲಾಂತಕಾ ಕಾಲಮುಖೀ ಕಠೋರಾ ಕರುಣಾಮಯೀ |
ನೀಲಾ ನಾಭೀ ಚ ವಾಗೀಶೀ ದೂರ್ವಾ ನೀಲವರ್ಣಿನಿ || 175 ||

ಕಾದಂಬಿನೀ ಕರಿಗತಿಃ ಕರಿಚಕ್ರಸಮರ್ಚಿತಾ |
ಕಂಜೇಶ್ವರೀ ಕೃಪಾರೂಪಾ ಕರುಣಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀ || 176 ||

ಕಾಲರಾಜ್ಞೀ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಞೀ ತೇಜೋರಾಜ್ಞೀ ಹರಾಶ್ರಯಾ |
ಪೃಥ್ವೀರಾಜ್ಞೀ ಪಯೋರಾಜ್ಞೀ ವಾಯುರಾಜ್ಞೀ ಮದಾಲಸಾ || 177 ||

ಕಾಮತಾರಾ ಸ್ಪರ್ಶತಾರಾ ಶಬ್ದತಾರಾ ರಸಾಶ್ರಯಾ |
ರೂಪತಾರಾ ಗಂಧತಾರಾ ಮಹಾಯೋಗಿನಿಪಾರ್ವತಿ || 178 ||

ಕಾಮರೂಪಮಹಾಕಾಲೀ ಕಾಮರೂಪಯಶೋಮಯೀ |
ಕಾಮರೂಪಪರಮಾನಂದಾ ಕಾಮರೂಪಾದಿಕಾಮಿನೀ || 179 ||

ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕಾಲಸರ್ಪಾಭವೇಣಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಕಾ |
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಾ ಚ ದರ್ಶಿನೀ || 180 ||

ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೀ |
ಸರ್ವಶೃಂಗಾರಶೋಭಾಢ್ಯಾ ಸರ್ವಾಯುಧಸಮನ್ವಿತಾ || 181 ||

ಕಾಮದಾ ಕಾಮಿನೀ ಕುಲ್ಲಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಿನೀ |
ಉಗ್ರಾ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾ ದೀಪ್ತಾ ಪ್ರಭಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮನೋಜವಾ || 182 ||

ಕಾಮಕ್ರಾಂತಮನೋವೃತ್ತಿಃ ಕಾಮಕೇಲಿ ಕಲಾರತಾ |
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಪ್ರೀತಾ ಕಾಮಿನೀಜನಮೋಹಿನೀ || 183 ||

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಚಲಸ್ಥಾ ಕಾಮಚಂದ್ರಾನನಾ ಕಥಾ |
ಕಾಶ್ಮೀರದೇಶನಿರತಾ ಕಾಶ್ಮೀರೀ ಕೃಷಿಕರ್ಮಜಾ || 184 ||

ಕಾಂಚನಾಭಾ ಕಾಂಚನದಾ ಕಾಮದಾ ಕ್ರಮದಾ ಕದಾ |
ಕಾಂತಭಿನ್ನಾ ಕಾಂತಚಿಂತಾ ಕಮಲಾಸನವಾಸಿನೀ || 185 ||

ಕಾದಂಬರೀ ಕಾಂತಿಮತೀ ಕಾಂತಾ ಕಾದಂಬರಾಶನಾ |
ಮಧುದಾನವವಿದ್ರಾವೀ ಮಧುಪಾ ಪಾಟಲಾರುಣಾ || 186 ||

ಕಾಲಿದಾಸವಾಕ್ಯಗತಾ ಕಾಲಿದಾಸಸುಸಿದ್ಧಿದಾ |
ಕಲಿಶಿಕ್ಷಾ ಕಾಲಶಿಕ್ಷಾ ಕಂದಶಿಕ್ಷಾಪರಾಯಣಾ || 187 ||

ಕಾಮಾಂಗನೇಡಿತಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಲೋಲಾ ಕಲಾವತೀ |
ಕಾಂಕ್ಷಾಹೀನಾ ಕಾಮಕಲಾ ಕಿಂಶುಕಾಭರದಚ್ಛದಾ || 188 ||

ಕಾಷ್ಠಾ ಸರ್ವಾಂತರಸ್ಥಾ ಚ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರತಿಲಾಲಸಾ |
ನಂದಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಽಮೃತಾಕ್ಷರಾ || 189 ||

ಕಾಂತಾ ಚಿತ್ರಾಂಬರಧರಾ ದಿವ್ಯಾಬರಣಭೂಷಿತಾ |
ಹಂಸಾಖ್ಯಾ ವ್ಯೋಮನಿಲಯಾ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ || 190 ||

ಕಾಲವಾರಿಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಾ ಕಾವ್ಯವಾಕ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಕ್ರುಧಾ |
ಕಂಜಲತಾ ಕೌಮುದೀ ಚ ಕುಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಲನಪ್ರಿಯಾ || 191 ||

ಕಾಮಧೇನುರ್ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾ ಧೀಮತೀ ಮೋಹನಾಶಿನೀ |
ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾ ನಿರಾತಂಕಾ ವಿನಯಾ ವಿನಯಪ್ರಿಯಾ || 192 ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಲಲಿತಾಭಾವಾ ಪರಾಪರವಿಭೂತಿದಾ |
ಪರಾಂತಜಾತಮಹಿಮಾ ಬಡವಾ ವಾಮಲೋಚನಾ || 193 ||

ಕಾಲಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಕಾಲಯಜ್ಞಾ ಕಾಲಹಾರಕರೀ ಕಹಾ |
ಕಹಲಸ್ಥಾ ಕಲಹಸ್ಥಾ ಕಲಹಾ ಕಲಹಾಂಕರೀ || 194 ||

ಕ್ಷಾಲಿನೀ ಸನ್ಮಯೀ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ತೈಜಸೀ ಪದ್ಮಬೋಧಿಕಾ |
ಮಹಾಮಾಯಾಶ್ರಯಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮಹಾದೇವಮನೋರಮಾ || 195 ||

ll ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಮಹಾಋಷಿ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ll

Sri Parvathi Devi Sahasra nama Stotram

శ్రీ పార్వతీ దేవి సహస్ర నామ స్తోత్రం (Sri Parvathi Devi Sahasranama Stotram) శివోమా పరమా శక్తిరనన్తా నిష్కలాఽమలా । శాన్తా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతీ పరమాక్షరా ॥ అచిన్త్యా కేవలాఽనన్త్యా శివాత్మా పరమాత్మికా । అనాదిరవ్యయా శుద్ధా దేవాత్మా...

Shiva Pratah Smarana Stotram

శివ ప్రాతః స్మరణం (Shiva Pratah Smarana Stotram) ప్రాతః స్మరామి భవభీతిహరం సురేశం గంగాధరం వృషభవాహన మంబికేశం  || 1 || ఖట్వాంగ శూల వరదాభయ హ సమీశం సంసార రోగహరమౌషధమద్వితీయం || 2 || ప్రాతర్నమామి గిరీశం గిరిజార్ధ...

Sri Raghavendra Stotram

శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం (Sri Raghavendra Stotram ) పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మరతాయ చ | భజతాం కల్పవృక్షాయ నమతాం కామధేనవే || శ్రీపూర్ణబోధగురుతీర్థపయోబ్ధిపారా కామారిమాక్షవిషమాక్షశిరః స్పృశంతీ | పూర్వోత్తరామితతరంగచరత్సుహంసా దేవాళిసేవితపరాంఘ్రిపయోజలగ్నా || జీవేశభేదగుణపూర్తిజగత్సుసత్త్వ నీచోచ్చభావముఖనక్రగణైః సమేతా | దుర్వాద్యజాపతిగిళైః గురురాఘవేంద్ర...

Sri Siddha Kunjika Stotram

శ్రీ సిద్ధ కుంజికా స్తోత్రం (Sri Siddha Kunjika Stotram) శ్రీ గణేశాయ నమః । ఓం అస్య శ్రీ కుంజికా స్తోత్ర మంత్రస్య సదాశివ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః , శ్రీత్రిగుణాత్మికా దేవతా, ఓం ఐం బీజం, ఓం హ్రీం...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!