Home » Stotras » Sri Kali Stotram

Sri Kali Stotram

శ్రీ కాళీ స్తోత్రం (Sri Kali Stotram)

నమస్తే నీలశైలస్థే ! యోని పీఠనివాసిని ! భద్రకాళి ! మహాకాళి ! కామాఖ్యే ! కామసుందరి ! ఇహావతరకళ్యాణి ! కామరూపిణి! కామిని ! కామేశ్వరి ! మహామాయే! ప్రాగ్జ్యోతిషపురేశ్వరి ! భగలింగే ! భగాకారే ! భగమాలే ! భగేశ్వరి ! భగదాయిని ! భవ్యాంగి! భద్రకాళి! నమోస్తుతే. ఆనందభైరవస్వామి ప్రాణేశ్వరి ! రతిప్రియే ! రసికే ! రసికారాధ్యే ! వీరే! వీరపథాశ్రితే కామే ! కామకళారూపే! కదంబవనవాసిని ! కామాక్షి ! కామసౌందర్యే ! కరుణావరుణాలయే నీలోత్పలదళశ్యామే ! నీలాచలనివాసిని ! ఇచ్ఛాజ్ఞాన క్రియాశక్తి ప్రదాయిని ! మహేశ్వరి ! యోనికుండ మహాజ్వాలే ! యోనియంత్ర విలాసిని ! హోమప్రియే ! మహాదేవి ! తారామంత్ర ప్రకాశిని ! దర్శనం దేహికామేశి ! స్పర్శనం దేహి కామిని ! అభీష్టం దేహి కామాఖ్యే ! తారాకాళి ! నమో నమః

Sri Subrahmanya Shatka Stotram

శ్రీ సుబ్రమణ్య షట్కస్తోత్రం (Sri Subrahmanya Shakta Stotram) ఓం శరణాగత మాధుర మాతిజితం కరుణాకర కామిత కామహతం శరకానన సంభవ చారురుచె పరిపాలయ తారక మారకమాం ౹౹1౹౹ హరసార సముద్భవ హైమవని కరపల్లవ లాలిత కమ్రతనో మురవైరి విరించి ముదంబునిదే...

Gandi Sri Anjaneya Swamy Kshetram

గండి ఆంజనేయస్వామి దేవాలయం (Gandi Sri Anjaneya Swamy Kshetram) స్వయంగా శ్రీరాముడే చెక్కిన శిల్పం మనదేశంలో అత్యంత ప్రముఖంగా పేర్కొనదగిన హనుమత్‌క్షేత్రాలు 108 ఉన్నాయి. వాటిలో 107 ఆలయాలలో హనుమ స్వయంభువుడై వెలిసినట్లు చెబుతారు. అయితే, కేవలం ఒక్కచోట మాత్రం...

Sri Kamala Stotram

శ్రీ కమలా స్తోత్రం (Sri Kamala Stotram) ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ || దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ || తన్మాత్రంచైవ భూతాని తవ వక్షస్థలం స్మృతమ్ | త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా...

Sri Navagraha Sooktam

శ్రీ నవగ్రహ సూక్తం (Sri Navagraha Sooktam) ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్| ప్రసన్నవదనమ్ ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే || ఓం భూః ఓం భువః ఓగ్ం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓగ్ం సత్యమ్ ఓం...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!