శ్రీ సాంబసదాశివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం (Sri Samba Sada Shiva bujanga Prayatha Stotram)

కదా వా విరక్తిః కదా వా సుభక్తిః
కదా వా మహాయోగి సంసేవ్య ముక్తిః  |
హృదాకాశమధ్యే సదా సంవసన్తం
సదానందరూపం శివం సాంబమీడే || ౧ ||

సుధీరాజహంసైస్సుపుణ్యావతంసైః
సురశ్రీ సమేతైస్సదాచారపూతైః |
అదోషైస్సురుద్రాక్ష భూషావిశేషై
రదీనైర్విభూత్యంగరాగోజ్జ్వలాంగైః || ౨ ||

శివధ్యానసంసక్త శుద్ధాంతరంగైః
మహాశైవపంచాక్షరీ మంత్రసిద్ధైః |
తమో మోచకై రేచకైః పూరకాద్యైః
సముద్దీపితాధార ముఖ్యాబ్జషట్కైః || ౩ ||

హఠల్లంబికా రాజయోగ ప్రభావా-
ల్లుఠత్కుండలీ వ్యక్త ముక్తావకాశామ్ |
సహస్రారపద్మస్థితాం పారవారాం
సుధామాధురీం సాధురీత్యా పిబద్భిః || ౪ ||

సదానంద కందైర్మహాయోగిబృందైః
సదాసేవ్యమానం సముజ్జృంభమాణమ్ |
మహాపుణ్యపాకే పునఃపుండరీకే
సదా సంవసన్తం చిదానందరూపమ్ || ౫ ||

తటిత్పుంజ చంచజ్జటాజూట వాటీ
నటజ్జహ్నుకన్యా తటిన్యా సమేతమ్ |
మహానర్ఘ మాణిక్య కోటీరహీర
ప్రభాపూరితార్ధేందురేఖావతంసమ్ || ౬ ||

ఫణాభృన్మణీ కుండలాలోలకర్ణ
ద్వయీ చారుతా దర్పణాద్గండభాగమ్ |
సునేత్రాళికం సాదర భ్రూవిలాసం
సమన్దస్మితాఽఽస్యారవిన్దం శ్రయంతమ్ || ౭ ||

లసత్పీవరాఽంసద్వయం నీలకంఠం
మహోరస్స్థలం సూక్ష్మ మధ్యప్రదేశమ్ |
వళిద్యోతమానోదరం దివ్యనాభిం
కుఠారైణ శాబాఽంచితాభ్యాం కరాభ్యామ్ || ౮ ||

ముఖాబ్జైస్స్తువన్తం కరాబ్జైర్నమన్తం
విధిం మానయన్తం మునీన్లాలయన్తమ్ |
గణాన్పోషయన్తం మృదూక్తీర్వదన్తం
గుహం చైకదన్తం కరేణ స్పృశంతమ్ || ౯ ||

మహాదేవమన్తర్భజేఽహం భజేఽహం
సదా పార్వతీశం భజేఽహం భజేఽహమ్ |
సదానందరూపం భజేఽహం భజేఽహం
చిదానందరూపం భజేఽహం భజేఽహమ్ || ౧౦ ||

భుజంగప్రయాతస్తవం సాంబమూర్తే-
రిమం ధ్యానగమ్యం తదేకాగ్రచిత్తః
పఠేద్యస్సుభక్తస్సమర్థః కృతార్థః
సదా తస్య సాక్షాత్ప్రసన్నశ్శివస్స్యాత్ || ౧౧ ||

ఇతి శ్రీ శంకరభగవత్పాద విరచితం శ్రీ సాంబసదాశివ భుజంగప్రయాత స్తోత్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!