Home » Sri Ganapathy » Sri Maha Ganapathy Sahasranama Stotram
sri maha ganapathy Sahasranama stotram

Sri Maha Ganapathy Sahasranama Stotram

శ్రీ మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం (Sri Maha Ganapathy Sahasranama Stotram)

మునిరువాచ:-

కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ ।
శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర ॥ 1 ॥

బ్రహ్మోవాచ
దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే ।
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల ॥ 2 ॥

మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణం ।
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి ॥ 3 ॥

విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమం ।
సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయం ॥ 4 ॥

సర్వవిఘ్నప్రశమనం సర్వకామఫలప్రదం ।
తతస్తస్మై స్వయం నామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ ॥ 5 ॥

అస్య శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామస్తోత్ర మాలామంత్రస్య ।

గణేశ ఋషిః, మహాగణపతిర్దేవతా, నానావిధానిచ్ఛందాంసి ।

హుమితి బీజం, తుంగమితి శక్తిః, స్వాహాశక్తిరితి కీలకం ।

సకలవిఘ్నవినాశనద్వారా శ్రీమహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

అథ కరన్యాసః

గణేశ్వరో గణక్రీడ ఇత్యంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।

కుమారగురురీశాన ఇతి తర్జనీభ్యాం నమః ।

బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమేతి మధ్యమాభ్యాం నమః ।

రక్తో రక్తాంబరధర ఇత్యనామికాభ్యాం నమః।

సర్వసద్గురుసంసేవ్య ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।

లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానామితి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

అథ అంగన్యాసః
ఛందశ్ఛందోద్భవ ఇతి హృదయాయ నమః ।

నిష్కలో నిర్మల ఇతి శిరసే స్వాహా ।

సృష్టిస్థితిలయక్రీడ ఇతి శిఖాయై వషట్ ।

జ్ఞానం విజ్ఞానమానంద ఇతి కవచాయ హుం ।

అష్టాంగయోగఫలభృదితి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।

అనంతశక్తిసహిత ఇత్యస్త్రాయ ఫట్ ।

భూర్భువః స్వరోం ఇతి దిగ్బంధః ।

అథ ధ్యానం:-

గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణం ।
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ॥

శ్రీ గణపతిరువాచ

ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః ।
ఏకదంతో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః ॥ 1 ॥

లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాశనః ।
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః ॥ 2 ॥

భీమః ప్రమోద ఆమోదః సురానందో మదోత్కటః ।
హేరంబః శంబరః శంభుర్లంబకర్ణో మహాబలః ॥ 3 ॥

నందనో లంపటో భీమో మేఘనాదో గణంజయః ।
వినాయకో విరూపాక్షో వీరః శూరవరప్రదః ॥ 4 ॥

మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః ।
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్ష ఉమాపుత్రోఽఘనాశనః ॥ 5 ॥

కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః ।
సిద్ధిప్రియః సిద్ధిపతిః సిద్ధః సిద్ధివినాయకః ॥ 6 ॥

అవిఘ్నస్తుంబురుః సింహవాహనో మోహినీప్రియః ।
కటంకటో రాజపుత్రః శాకలః సంమితోమితః ॥ 7 ॥

కూష్మాండసామసంభూతిర్దుర్జయో ధూర్జయో జయః ।
భూపతిర్భువనపతిర్భూతానాం పతిరవ్యయః ॥ 8 ॥

విశ్వకర్తా విశ్వముఖో విశ్వరూపో నిధిర్గుణః ।
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః ॥ 9 ॥

జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః ।
హిరణ్మయపురాంతఃస్థః సూర్యమండలమధ్యగః ॥ 10 ॥

కరాహతిధ్వస్తసింధుసలిలః పూషదంతభిత్ ।
ఉమాంకకేలికుతుకీ ముక్తిదః కులపావనః ॥ 11 ॥

కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః ।
వైముఖ్యహతదైత్యశ్రీః పాదాహతిజితక్షితిః ॥ 12 ॥

సద్యోజాతః స్వర్ణముంజమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ ।
దుఃస్వప్నహృత్ప్రసహనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః ॥ 13 ॥

సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః ।
పీతాంబరః ఖండరదః ఖండవైశాఖసంస్థితః ॥ 14 ॥

చిత్రాంగః శ్యామదశనో భాలచంద్రో హవిర్భుజః ।
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః ॥ 15 ॥

గణాధిరాజో విజయః స్థిరో గజపతిధ్వజీ ।
దేవదేవః స్మరః ప్రాణదీపకో వాయుకీలకః ॥ 16 ॥

విపశ్చిద్వరదో నాదో నాదభిన్నమహాచలః ।
వరాహరదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః ॥ 17 ॥

ఇచ్ఛాశక్తిభవో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః ।
శంభువక్త్రోద్భవః శంభుకోపహా శంభుహాస్యభూః ॥ 18 ॥

శంభుతేజాః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః ।
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః ॥ 19 ॥

యజ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్ష్మా శుభాననః ।
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధా కకుప్శ్రుతిః ॥ 20 ॥

బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమభాలఃసత్యశిరోరుహః ।
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషోఽగ్న్యర్కసోమదృక్ ॥ 21 ॥

గిరీంద్రైకరదో ధర్మాధర్మోష్ఠః సామబృంహితః ।
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః ॥ 22 ॥

భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోదకః ।
కులాచలాంసః సోమార్కఘంటో రుద్రశిరోధరః ॥ 23 ॥

నదీనదభుజః సర్పాంగులీకస్తారకానఖః ।
వ్యోమనాభిః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠోఽర్ణవోదరః ॥ 24 ॥

కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః ।
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః శైలోరుర్దస్రజానుకః ॥ 25 ॥

పాతాలజంఘో మునిపాత్కాలాంగుష్ఠస్త్రయీతనుః ।
జ్యోతిర్మండలలాంగూలో హృదయాలాననిశ్చలః ॥ 26 ॥

హృత్పద్మకర్ణికాశాలీ వియత్కేలిసరోవరః ।
సద్భక్తధ్యాననిగడః పూజావారినివారితః ॥ 27 ॥

ప్రతాపీ కాశ్యపో మంతా గణకో విష్టపీ బలీ ।
యశస్వీ ధార్మికో జేతా ప్రథమః ప్రమథేశ్వరః ॥ 28 ॥

చింతామణిర్ద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః ।
రత్నమండపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః ॥ 29 ॥

తీవ్రాశిరోద్ధృతపదో జ్వాలినీమౌలిలాలితః ।
నందానందితపీఠశ్రీర్భోగదో భూషితాసనః ॥ 30 ॥

సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః ।
తేజోవతీశిరోరత్నం సత్యానిత్యావతంసితః ॥ 31 ॥

సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యంబుజాలయః ।
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాలయః ॥ 32 ॥

ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృతపార్ష్ణికః ।
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరుః ప్రోన్నమత్కటిః ॥ 33 ॥

నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః ।
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః ॥ 34 ॥

భగ్నవామరదస్తుంగసవ్యదంతో మహాహనుః ।
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః ॥ 35 ॥

స్తబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌలిర్నిరంకుశః ।
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయజ్ఞోపవీతవాన్ ॥ 36 ॥

సర్పకోటీరకటకః సర్పగ్రైవేయకాంగదః ।
సర్పకక్షోదరాబంధః సర్పరాజోత్తరచ్ఛదః ॥ 37 ॥

రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాలావిభూషణః ।
రక్తేక్షనో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః ॥ 38 ॥

శ్వేతః శ్వేతాంబరధరః శ్వేతమాలావిభూషణః ।
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః ॥ 39 ॥

సర్వావయవసంపూర్ణః సర్వలక్షణలక్షితః ।
సర్వాభరణశోభాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః ॥ 40 ॥

సర్వమంగలమాంగల్యః సర్వకారణకారణం ।
సర్వదేవవరః శారంగీ బీజపూరీ గదాధరః ॥ 41 ॥

శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుస్తంతువర్ధనః ।
కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ శుభాంగదః ॥ 42 ॥

ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ ।
పాశీ ధృతోత్పలః శాలిమంజరీభృత్స్వదంతభృత్ ॥ 43 ॥

కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ ।
అక్షమాలాధరో జ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః ॥ 44 ॥

పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధృతాంకుశమూలకః ।
కరస్థామ్రఫలశ్చూతకలికాభృత్కుఠారవాన్ ॥ 45 ॥

పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః ।
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియః ॥ 46 ॥

మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోరమః ।
రమారమేశపూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః ॥ 47 ॥

మహీవరాహవామాంగో రతికందర్పపశ్చిమః ।
ఆమోదమోదజననః సప్రమోదప్రమోదనః ॥ 48 ॥

సంవర్ధితమహావృద్ధిరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్ధనః ।
దంతసౌముఖ్యసుముఖః కాంతికందలితాశ్రయః ॥ 49 ॥

మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృతవైముఖ్యదుర్ముఖః ।
విఘ్నసంపల్లవః పద్మః సర్వోన్నతమదద్రవః ॥ 50 ॥

విఘ్నకృన్నిమ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః ।
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలితైకదృక్ ॥ 51 ॥

మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాంతిమండనః ।
కామినీకాంతవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసుంధరః ॥ 52 ॥

వసుధారామదోన్నాదో మహాశంఖనిధిప్రియః ।
నమద్వసుమతీమాలీ మహాపద్మనిధిః ప్రభుః ॥ 53 ॥

సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః ।
ఈశానమూర్ధా దేవేంద్రశిఖః పవననందనః ॥ 54 ॥

ప్రత్యుగ్రనయనో దివ్యో దివ్యాస్త్రశతపర్వధృక్ ।
ఐరావతాదిసర్వాశావారణో వారణప్రియః ॥ 55 ॥

వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచండసమాశ్రయః ।
జయాజయపరికరో విజయావిజయావహః ॥ 56 ॥

అజయార్చితపాదాబ్జో నిత్యానందవనస్థితః ।
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌండీ సౌందర్యమండితః ॥ 57 ॥

అనంతానంతసుఖదః సుమంగలసుమంగలః ।
జ్ఞానాశ్రయః క్రియాధార ఇచ్ఛాశక్తినిషేవితః ॥ 58 ॥

సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః ।
కామినీపాలనః కామకామినీకేలిలాలితః ॥ 59 ॥

సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనందనః శ్రీనికేతనః ।
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరీపతిః ॥ 60 ॥

నలినీకాముకో వామారామో జ్యేష్ఠామనోరమః ।
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజస్తుంగశక్తికః ॥ 61 ॥

విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః ।
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః ॥ 62 ॥

ఉచ్ఛిష్టోచ్ఛిష్టగణకో గణేశో గణనాయకః ।
సార్వకాలికసంసిద్ధిర్నిత్యసేవ్యో దిగంబరః ॥ 63 ॥

అనపాయోఽనంతదృష్టిరప్రమేయోఽజరామరః ।
అనావిలోఽప్రతిహతిరచ్యుతోఽమృతమక్షరః ॥ 64 ॥

అప్రతర్క్యోఽక్షయోఽజయ్యోఽనాధారోఽనామయోమలః ।
అమేయసిద్ధిరద్వైతమఘోరోఽగ్నిసమాననః ॥ 65 ॥

అనాకారోఽబ్ధిభూమ్యగ్నిబలఘ్నోఽవ్యక్తలక్షణః ।
ఆధారపీఠమాధార ఆధారాధేయవర్జితః ॥ 66 ॥

ఆఖుకేతన ఆశాపూరక ఆఖుమహారథః ।
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థ ఇక్షుభక్షణలాలసః ॥ 67 ॥

ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీరిక్షుచాపనిషేవితః ।
ఇంద్రగోపసమానశ్రీరింద్రనీలసమద్యుతిః ॥ 68 ॥

ఇందీవరదలశ్యామ ఇందుమండలమండితః ।
ఇధ్మప్రియ ఇడాభాగ ఇడావానిందిరాప్రియః ॥ 69 ॥

ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః ।
ఈశానమౌలిరీశాన ఈశానప్రియ ఈతిహా ॥ 70 ॥

ఈషణాత్రయకల్పాంత ఈహామాత్రవివర్జితః ।
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌలిరుడునాథకరప్రియః ॥ 71 ॥

ఉన్నతానన ఉత్తుంగ ఉదారస్త్రిదశాగ్రణీః ।
ఊర్జస్వానూష్మలమద ఊహాపోహదురాసదః ॥ 72 ॥

ఋగ్యజుఃసామనయన ఋద్ధిసిద్ధిసమర్పకః ।
ఋజుచిత్తైకసులభో ఋణత్రయవిమోచనః ॥ 73 ॥

లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానాం లుప్తశక్తిః సురద్విషాం ।
లుప్తశ్రీర్విముఖార్చానాం లూతావిస్ఫోటనాశనః ॥ 74 ॥

ఏకారపీఠమధ్యస్థ ఏకపాదకృతాసనః ।
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేధితాఖిలసంశ్రయః ॥ 75 ॥

ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్యమైహికాముష్మికప్రదః ।
ఐరంమదసమోన్మేష ఐరావతసమాననః ॥ 76 ॥

ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిః ।
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధైర్య ఔన్నత్యనిఃసమః ॥ 77 ॥

అంకుశః సురనాగానామంకుశాకారసంస్థితః ।
అః సమస్తవిసర్గాంతపదేషు పరికీర్తితః ॥ 78 ॥

కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః ।
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః ॥ 79 ॥

కదంబగోలకాకారః కూష్మాండగణనాయకః ।
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకః కటిసూత్రభృత్ ॥ 80 ॥

ఖర్వః ఖడ్గప్రియః ఖడ్గః ఖాంతాంతఃస్థః ఖనిర్మలః ।
ఖల్వాటశృంగనిలయః ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః ॥ 81 ॥

గుణాఢ్యో గహనో గద్యో గద్యపద్యసుధార్ణవః ।
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః ॥ 82 ॥

గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహ్యాగమనిరూపితః ।
గుహాశయో గుడాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురుర్గురుః ॥ 83 ॥

ఘంటాఘర్ఘరికామాలీ ఘటకుంభో ఘటోదరః ।
ఙకారవాచ్యో ఙాకారో ఙకారాకారశుండభృత్ ॥ 84 ॥

చండశ్చండేశ్వరశ్చండీ చండేశశ్చండవిక్రమః ।
చరాచరపితా చింతామణిశ్చర్వణలాలసః ॥ 85 ॥

ఛందశ్ఛందోద్భవశ్ఛందో దుర్లక్ష్యశ్ఛందవిగ్రహః ।
జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః ॥ 86 ॥

జప్యో జపపరో జాప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః ।
స్రవద్గండోల్లసద్ధానఝంకారిభ్రమరాకులః ॥ 87 ॥

టంకారస్ఫారసంరావష్టంకారమణినూపురః ।
ఠద్వయీపల్లవాంతస్థసర్వమంత్రేషు సిద్ధిదః ॥ 88 ॥

డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః ।
ఢక్కానినాదముదితో ఢౌంకో ఢుంఢివినాయకః ॥ 89 ॥

తత్త్వానాం ప్రకృతిస్తత్త్వం తత్త్వంపదనిరూపితః ।
తారకాంతరసంస్థానస్తారకస్తారకాంతకః ॥ 90 ॥

స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరం జంగమం జగత్ ।
దక్షయజ్ఞప్రమథనో దాతా దానం దమో దయా ॥ 91 ॥

దయావాందివ్యవిభవో దండభృద్దండనాయకః ।
దంతప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః ॥ 92 ॥

దంష్ట్రాలగ్నద్వీపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః ।
ధనం ధనపతేర్బంధుర్ధనదో ధరణీధరః ॥ 93 ॥

ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం ధ్యానపరాయణః ।
ధ్వనిప్రకృతిచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః ॥ 94 ॥

నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః ।
నిష్కలో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః ॥ 95 ॥

పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదం ॥ 96 ॥

పరాత్పరః పశుపతిః పశుపాశవిమోచనః ।
పూర్ణానందః పరానందః పురాణపురుషోత్తమః ॥ 97 ॥

పద్మప్రసన్నవదనః ప్రణతాజ్ఞాననాశనః ।
ప్రమాణప్రత్యయాతీతః ప్రణతార్తినివారణః ॥ 98 ॥

ఫణిహస్తః ఫణిపతిః ఫూత్కారః ఫణితప్రియః ।
బాణార్చితాంఘ్రియుగలో బాలకేలికుతూహలీ ।
బ్రహ్మ బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః ॥ 99 ॥

బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః ।
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః ॥ 100 ॥

భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః ।
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః ॥ 101 ॥

భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః ।
మంత్రో మంత్రపతిర్మంత్రీ మదమత్తో మనో మయః ॥ 102 ॥

మేఖలాహీశ్వరో మందగతిర్మందనిభేక్షణః ।
మహాబలో మహావీర్యో మహాప్రాణో మహామనాః ॥ 103 ॥

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్ఞగోప్తా యజ్ఞఫలప్రదః ।
యశస్కరో యోగగమ్యో యాజ్ఞికో యాజకప్రియః ॥ 104 ॥

రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః ।
రాజ్యరక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః ॥ 105 ॥

లక్షో లక్షపతిర్లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః ।
లాసప్రియో లాస్యపరో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః ॥ 106 ॥

వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః ।
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః ॥ 107 ॥

వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః ।
వివస్వద్బంధనో విశ్వాధారో విశ్వేశ్వరో విభుః ॥ 108 ॥

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యః శంభుశక్తిగణేశ్వరః ।
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యః శంబరేశ్వరః ॥ 109 ॥

షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారః షడక్షరః ।
సంసారవైద్యః సర్వజ్ఞః సర్వభేషజభేషజం ॥ 110 ॥

సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుంజరభేదకః ।
సిందూరితమహాకుంభః సదసద్భక్తిదాయకః ॥ 111 ॥

సాక్షీ సముద్రమథనః స్వయంవేద్యః స్వదక్షిణః ।
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగానరతః సుఖీ ॥ 112 ॥

హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనం హవ్యకవ్యభుక్ ।
హవ్యం హుతప్రియో హృష్టో హృల్లేఖామంత్రమధ్యగః ॥ 113 ॥

క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా క్షమాక్షమపరాయణః ।
క్షిప్రక్షేమకరః క్షేమానందః క్షోణీసురద్రుమః ॥ 114 ॥

ధర్మప్రదోఽర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః ।
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః ॥ 115 ॥

ఆభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః ।
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః ॥ 116 ॥

మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః ।
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః ॥ 117 ॥

పరాభిచారశమనో దుఃఖహా బంధమోక్షదః ।
లవస్త్రుటిః కలా కాష్ఠా నిమేషస్తత్పరక్షణః ॥ 118 ॥

ఘటీ ముహూర్తః ప్రహరో దివా నక్తమహర్నిశం ।
పక్షో మాసర్త్వయనాబ్దయుగం కల్పో మహాలయః ॥ 119 ॥

రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణమంశకం ।
లగ్నం హోరా కాలచక్రం మేరుః సప్తర్షయో ధ్రువః ॥ 120 ॥

రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః ।
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వం స్థావరం జంగమం జగత్ ॥ 121 ॥

భూరాపోఽగ్నిర్మరుద్వ్యోమాహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ ।
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్ర ఈశః శక్తిః సదాశివః ॥ 122 ॥

త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాంసి కిన్నరాః ।
సిద్ధవిద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః ॥ 123 ॥

సముద్రాః సరితః శైలా భూతం భవ్యం భవోద్భవః ।
సాంఖ్యం పాతంజలం యోగం పురాణాని శ్రుతిః స్మృతిః ॥ 124 ॥

వేదాంగాని సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః ।
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వం కావ్యనాటకం ॥ 125 ॥

వైఖానసం భాగవతం మానుషం పాంచరాత్రకం ।
శైవం పాశుపతం కాలాముఖంభైరవశాసనం ॥ 126 ॥

శాక్తం వైనాయకం సౌరం జైనమార్హతసంహితా ।
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం సచేతనమచేతనం ॥ 127 ॥

బంధో మోక్షః సుఖం భోగో యోగః సత్యమణుర్మహాన్ ।
స్వస్తి హుంఫట్ స్వధా స్వాహా శ్రౌషట్ వౌషట్ వషణ్ నమః 128 ॥

జ్ఞానం విజ్ఞానమానందో బోధః సంవిత్సమోఽసమః ।
ఏక ఏకాక్షరాధార ఏకాక్షరపరాయణః ॥ 129 ॥

ఏకాగ్రధీరేకవీర ఏకోఽనేకస్వరూపధృక్ ।
ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్వీపరక్షకః ॥ 130 ॥

ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వంద్వహీనో ద్వయాతిగః ।
త్రిధామా త్రికరస్త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః ॥ 131 ॥

త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాదిస్త్రిశక్తీశస్త్రిలోచనః ।
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః ॥ 132 ॥

చతుర్బాహుశ్చతుర్దంతశ్చతురాత్మా చతుర్భుజః ।
చతుర్విధోపాయమయశ్చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః 133 ॥

చతుర్థీపూజనప్రీతశ్చతుర్థీతిథిసంభవః ॥
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యః పంచకృత్తమః ॥ 134 ॥

పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షరపరాయణః ।
పంచతాలః పంచకరః పంచప్రణవమాతృకః ॥ 135 ॥

పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పంచావరణవారితః ।
పంచభక్షప్రియః పంచబాణః పంచశిఖాత్మకః ॥ 136 ॥

షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రంథిభేదకః ।
షడంగధ్వాంతవిధ్వంసీ షడంగులమహాహ్రదః ॥ 137 ॥

షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్శక్తిపరివారితః ।
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభంజనః ॥ 138 ॥

షట్తర్కదూరః షట్కర్మా షడ్గుణః షడ్రసాశ్రయః ।
సప్తపాతాలచరణః సప్తద్వీపోరుమండలః ॥ 139 ॥

సప్తస్వర్లోకముకుటః సప్తసప్తివరప్రదః ।
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణవందితః ॥ 140 ॥

సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తహోత్రః సప్తస్వరాశ్రయః ।
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః ॥ 141 ॥

సప్తచ్ఛందో మోదమదః సప్తచ్ఛందో మఖప్రభుః ।
అష్టమూర్తిర్ధ్యేయమూర్తిరష్టప్రకృతికారణం ॥ 142 ॥

అష్టాంగయోగఫలభృదష్టపత్రాంబుజాసనః ।
అష్టశక్తిసమానశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రవర్ధనః ॥ 143 ॥

అష్టపీఠోపపీఠశ్రీరష్టమాతృసమావృతః ।
అష్టభైరవసేవ్యోఽష్టవసువంద్యోఽష్టమూర్తిభృత్ ॥ 144 ॥

అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తిరష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః ।
అష్టశ్రీరష్టసామశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రదాయకః ।
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితః ॥ 145 ॥

నవద్వారపురావృత్తో నవద్వారనికేతనః ।
నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషితః ॥ 146 ॥

నవనారాయణస్తుల్యో నవదుర్గానిషేవితః ।
నవరత్నవిచిత్రాంగో నవశక్తిశిరోద్ధృతః ॥ 147 ॥

దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివందితః ।
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియనియామకః ॥ 148 ॥

దశాక్షరమహామంత్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః ।
ఏకాదశమహారుద్రైఃస్తుతశ్చైకాదశాక్షరః ॥ 149 ॥

ద్వాదశద్విదశాష్టాదిదోర్దండాస్త్రనికేతనః ।
త్రయోదశభిదాభిన్నో విశ్వేదేవాధిదైవతం ॥ 150 ॥

చతుర్దశేంద్రవరదశ్చతుర్దశమనుప్రభుః ।
చతుర్దశాద్యవిద్యాఢ్యశ్చతుర్దశజగత్పతిః ॥ 151 ॥

సామపంచదశః పంచదశీశీతాంశునిర్మలః ।
తిథిపంచదశాకారస్తిథ్యా పంచదశార్చితః ॥ 152 ॥

షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః ।
షోడశాంతపదావాసః షోడశేందుకలాత్మకః ॥ 153 ॥

కలాసప్తదశీ సప్తదశసప్తదశాక్షరః ।
అష్టాదశద్వీపపతిరష్టాదశపురాణకృత్ ॥ 154 ॥

అష్టాదశౌషధీసృష్టిరష్టాదశవిధిః స్మృతః ।
అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిజ్ఞానకోవిదః ॥ 155 ॥

అష్టాదశాన్నసంపత్తిరష్టాదశవిజాతికృత్ ।
ఏకవింశః పుమానేకవింశత్యంగులిపల్లవః ॥ 156 ॥

చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్యపూరుషః ।
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ ॥ 157 ॥

ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశశ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః ।
షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతిరష్టత్రింశత్కలాత్మకః ॥ 158 ॥

పంచాశద్విష్ణుశక్తీశః పంచాశన్మాతృకాలయః ।
ద్విపంచాశద్వపుఃశ్రేణీత్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః ।
పంచాశదక్షరశ్రేణీపంచాశద్రుద్రవిగ్రహః ॥ 159 ॥

చతుఃషష్టిమహాసిద్ధియోగినీవృందవందితః ।
నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గలః ॥ 160 ॥

చతుఃషష్ట్యర్థనిర్ణేతా చతుఃషష్టికలానిధిః ।
అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవవందితః ॥ 161 ॥

చతుర్నవతిమంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః ।
శతానందః శతధృతిః శతపత్రాయతేక్షణః ॥ 162 ॥

శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధః ।
సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణిభూషణః ॥ 163 ॥

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ।
సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః ॥ 164 ॥

దశసాహస్రఫణిభృత్ఫణిరాజకృతాసనః ।
అష్టాశీతిసహస్రాద్యమహర్షిస్తోత్రపాఠితః ॥ 165 ॥

లక్షాధారః ప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః ।
చతుర్లక్షజపప్రీతశ్చతుర్లక్షప్రకాశకః ॥ 166 ॥

చతురశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః ।
కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశునిర్మలః ॥ 167 ॥

శివోద్భవాద్యష్టకోటివైనాయకధురంధరః ।
సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతిః ॥ 168 ॥

త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః ।
అనంతదేవతాసేవ్యో హ్యనంతశుభదాయకః ॥ 169 ॥

అనంతనామానంతశ్రీరనంతోఽనంతసౌఖ్యదః ।
అనంతశక్తిసహితో హ్యనంతమునిసంస్తుతః ॥ 170 ॥

ఇతి వైనాయకం నామ్నాం సహస్రమిదమీరితం ।
ఇదం బ్రాహ్మే ముహూర్తే యః పఠతి ప్రత్యహం నరః ॥ 171 ॥

కరస్థం తస్య సకలమైహికాముష్మికం సుఖం ।
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం ధైర్యం శౌర్యం బలం యశః ॥ 172 ॥

మేధా ప్రజ్ఞా ధృతిః కాంతిః సౌభాగ్యమభిరూపతా ।
సత్యం దయా క్షమా శాంతిర్దాక్షిణ్యం ధర్మశీలతా ॥ 173 ॥

జగత్సంవననం విశ్వసంవాదో వేదపాటవం ।
సభాపాండిత్యమౌదార్యం గాంభీర్యం బ్రహ్మవర్చసం ॥ 174 ॥

ఓజస్తేజః కులం శీలం ప్రతాపో వీర్యమార్యతా ।
జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం స్థైర్యం విశ్వాసతా తథా ॥ 175 ॥

ధనధాన్యాదివృద్ధిశ్చ సకృదస్య జపాద్భవేత్ ।
వశ్యం చతుర్విధం విశ్వం జపాదస్య ప్రజాయతే ॥ 176 ॥

రాజ్ఞో రాజకలత్రస్య రాజపుత్రస్య మంత్రిణః ।
జప్యతే యస్య వశ్యార్థే స దాసస్తస్య జాయతే ॥ 177 ॥

ధర్మార్థకామమోక్షాణామనాయాసేన సాధనం ।
శాకినీడాకినీరక్షోయక్షగ్రహభయాపహం ॥ 178 ॥

సామ్రాజ్యసుఖదం సర్వసపత్నమదమర్దనం ।
సమస్తకలహధ్వంసి దగ్ధబీజప్రరోహణం ॥ 179 ॥

దుఃస్వప్నశమనం క్రుద్ధస్వామిచిత్తప్రసాదనం ।
షడ్వర్గాష్టమహాసిద్ధిత్రికాలజ్ఞానకారణం ॥ 180 ॥

పరకృత్యప్రశమనం పరచక్రప్రమర్దనం ।
సంగ్రామమార్గే సవేషామిదమేకం జయావహం ॥ 181 ॥

సర్వవంధ్యత్వదోషఘ్నం గర్భరక్షైకకారణం ।
పఠ్యతే ప్రత్యహం యత్ర స్తోత్రం గణపతేరిదం ॥ 182 ॥

దేశే తత్ర న దుర్భిక్షమీతయో దురితాని చ ।
న తద్గేహం జహాతి శ్రీర్యత్రాయం జప్యతే స్తవః ॥ 183 ॥

క్షయకుష్ఠప్రమేహార్శభగందరవిషూచికాః ।
గుల్మం ప్లీహానమశమానమతిసారం మహోదరం ॥ 184 ॥

కాసం శ్వాసముదావర్తం శూలం శోఫామయోదరం ।
శిరోరోగం వమిం హిక్కాం గండమాలామరోచకం ॥ 185 ॥

వాతపిత్తకఫద్వంద్వత్రిదోషజనితజ్వరం ।
ఆగంతువిషమం శీతముష్ణం చైకాహికాదికం ॥ 186 ॥

ఇత్యాద్యుక్తమనుక్తం వా రోగదోషాదిసంభవం ।
సర్వం ప్రశమయత్యాశు స్తోత్రస్యాస్య సకృజ్జపః ॥ 187 ॥

ప్రాప్యతేఽస్య జపాత్సిద్ధిః స్త్రీశూద్రైః పతితైరపి ।
సహస్రనామమంత్రోఽయం జపితవ్యః శుభాప్తయే ॥ 188 ॥

మహాగణపతేః స్తోత్రం సకామః ప్రజపన్నిదం ।
ఇచ్ఛయా సకలాన్ భోగానుపభుజ్యేహ పార్థివాన్ ॥ 189 ॥

మనోరథఫలైర్దివ్యైర్వ్యోమయానైర్మనోరమైః ।
చంద్రేంద్రభాస్కరోపేంద్రబ్రహ్మశర్వాదిసద్మసు ॥ 190 ॥

కామరూపః కామగతిః కామదః కామదేశ్వరః ।
భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగానభీష్టైః సహ బంధుభిః ॥ 191 ॥

గణేశానుచరో భూత్వా గణో గణపతిప్రియః ।
నందీశ్వరాదిసానందైర్నందితః సకలైర్గణైః ॥ 192 ॥

శివాభ్యాం కృపయా పుత్రనిర్విశేషం చ లాలితః ।
శివభక్తః పూర్ణకామో గణేశ్వరవరాత్పునః ॥ 193 ॥

జాతిస్మరో ధర్మపరః సార్వభౌమోఽభిజాయతే ।
నిష్కామస్తు జపన్నిత్యం భక్త్యా విఘ్నేశతత్పరః ॥ 194 ॥

యోగసిద్ధిం పరాం ప్రాప్య జ్ఞానవైరాగ్యసంయుతః ।
నిరంతరే నిరాబాధే పరమానందసంజ్ఞితే ॥ 195 ॥

విశ్వోత్తీర్ణే పరే పూర్ణే పునరావృత్తివర్జితే ।
లీనో వైనాయకే ధామ్ని రమతే నిత్యనిర్వృతే ॥ 196 ॥

యో నామభిర్హుతైర్దత్తైః పూజయేదర్చయే^^ఏన్నరః ।
రాజానో వశ్యతాం యాంతి రిపవో యాంతి దాసతాం ॥ 197 ॥

తస్య సిధ్యంతి మంత్రాణాం దుర్లభాశ్చేష్టసిద్ధయః ।
మూలమంత్రాదపి స్తోత్రమిదం ప్రియతమం మమ ॥ 198 ॥

నభస్యే మాసి శుక్లాయాం చతుర్థ్యాం మమ జన్మని ।
దూర్వాభిర్నామభిః పూజాం తర్పణం విధివచ్చరేత్ ॥ 199 ॥

అష్టద్రవ్యైర్విశేషేణ కుర్యాద్భక్తిసుసంయుతః ।
తస్యేప్సితం ధనం ధాన్యమైశ్వర్యం విజయో యశః ॥ 200 ॥

భవిష్యతి న సందేహః పుత్రపౌత్రాదికం సుఖం ।
ఇదం ప్రజపితం స్తోత్రం పఠితం శ్రావితం శ్రుతం ॥ 201 ॥

వ్యాకృతం చర్చితం ధ్యాతం విమృష్టమభివందితం ।
ఇహాముత్ర చ విశ్వేషాం విశ్వైశ్వర్యప్రదాయకం ॥ 202 ॥

స్వచ్ఛందచారిణాప్యేష యేన సంధార్యతే స్తవః ।
స రక్ష్యతే శివోద్భూతైర్గణైరధ్యష్టకోటిభిః ॥ 203 ॥

లిఖితం పుస్తకస్తోత్రం మంత్రభూతం ప్రపూజయేత్ ।
తత్ర సర్వోత్తమా లక్ష్మీః సన్నిధత్తే నిరంతరం ॥ 204 ॥

దానైరశేషైరఖిలైర్వ్రతైశ్చ తీర్థైరశేషైరఖిలైర్మఖైశ్చ ।
న తత్ఫలం విందతి యద్గణేశసహస్రనామస్మరణేన సద్యః ॥ 205 ॥

ఏతన్నామ్నాం సహస్రం పఠతి దినమణౌ ప్రత్యహంప్రోజ్జిహానే
సాయం మధ్యందినే వా త్రిషవణమథవా సంతతం వా జనో యః ।
స స్యాదైశ్వర్యధుర్యః ప్రభవతి వచసాం కీర్తిముచ్చైస్తనోతి
దారిద్ర్యం హంతి విశ్వం వశయతి సుచిరం వర్ధతే పుత్రపౌత్రైః ॥ 206 ॥

అకించనోప్యేకచిత్తో నియతో నియతాసనః ।
ప్రజపంశ్చతురో మాసాన్ గణేశార్చనతత్పరః ॥ 207 ॥

దరిద్రతాం సమున్మూల్య సప్తజన్మానుగామపి ।
లభతే మహతీం లక్ష్మీమిత్యాజ్ఞా పారమేశ్వరీ ॥ 208 ॥

ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతివిమలం సంపదశ్చార్తినాశః
కీర్తిర్నిత్యావదాతా భవతి ఖలు నవా కాంతిరవ్యాజభవ్యా ।
పుత్రాః సంతః కలత్రం గుణవదభిమతం యద్యదన్యచ్చ తత్త –
న్నిత్యం యః స్తోత్రమేతత్ పఠతి గణపతేస్తస్య హస్తే సమస్తం ॥ 209 ॥

గణంజయో గణపతిర్హేరంబో ధరణీధరః ।
మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః ॥ 210 ॥

అమోఘసిద్ధిరమృతమంత్రశ్చింతామణిర్నిధిః ।
సుమంగలో బీజమాశాపూరకో వరదః కలః ॥ 211 ॥

కాశ్యపో నందనో వాచాసిద్ధో ఢుంఢిర్వినాయకః ।
మోదకైరేభిరత్రైకవింశత్యా నామభిః పుమాన్ ॥ 212 ॥

ఉపాయనం దదేద్భక్త్యా మత్ప్రసాదం చికీర్షతి ।
వత్సరం విఘ్నరాజోఽస్య తథ్యమిష్టార్థసిద్ధయే ॥ 213 ॥

యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధనతత్పరః ।
స్తుతో నామ్నా సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః ॥ 214 ॥

నమో నమః సురవరపూజితాంఘ్రయే
నమో నమో నిరుపమమంగలాత్మనే ।
నమో నమో విపులదయైకసిద్ధయే
నమో నమః కరికలభాననాయ తే ॥ 215 ॥

కింకిణీగణరచితచరణః
ప్రకటితగురుమితచారుకరణః ।
మదజలలహరీకలితకపోలః
శమయతు దురితం గణపతినామ్నా ॥ 216 ॥

॥ ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే ఈశ్వర గణేశ సంవాదే గణేశ సహస్రనామ స్తోత్రం ॥

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!