శ్రీ వాసవి చాలీసా (Sri Vasavi Chalisa)

ఓం శ్రీ వాసవాంబాయై నమః

 1. అమ్మ వాసవి కన్యకా మమ పాలించే దేవతా, నోరారా నీ చాలిసా తర తరాలకు స్మరణీయం..
 2. సమాధి మహర్షి ఆశీస్సుల తో, సోమ దత్తముని ప్రార్ధన తో..
 3. కుసుమ దంపతుల ఫలనివై, వైశ్య కులానికి పరానివై..
 4. వైశ్యకులముని వేలిశావమ్మ, ఘనతలనెన్నో తెలిపావమ్మ..
 5. పెనుగొండలో న జననం, పరమ పవిత్రం నీ చరితం..
 6. ఐదో యేడు రాగానే, గురుకులానికి చేరితివి..
 7. సమస్త విద్యలు సాదించి, అనంత శక్తులు అర్జించితివి..
 8. యుక్త వయసులో వాసవిగా, అపురూపవతివై వేలిగావమ్మ..
 9. వివాహమంటే వలదన్నావు, కన్యకగానే ఉన్నావు..
 10. విష్ణువర్ధన మహారాజు, బలదర్ప ము తో చూశాడు..
 11. కన్ను మిన్ను కానక నిన్ను, కామ కాంక్షలతో చూశాడు..
 12. కన్యవైన నిన్ను కోరాడు, అకాల మరణం ఆహ్వానించాడు..
 13. అపచారానికి తలను వంచక, సమర శంకముకు పూరించక..
 14. అహింసా ధర్మాన్ని ఆశ్రయించి, తనువు త్యాగాన్ని ఆచరించావు..
 15. శక్తి రూపినిగా సాక్షాత్కరించి, భక్త జనులకు  మోక్షమిచ్చితివి..
 16. దేహబ్రాంతిని తోలిగించావు, అద్వైత సూత్రాన్ని వెలిగించావు..
 17. ఆత్మకు మానవ రూపం మజిలీగా, పరమాత్మ లో లీనం బదిలీగా..
 18. శా శ్వత సత్యం ప్రవచించావు, సృష్టి రహస్యం బోధించావు…
 19. స్థిత ప్రజ్ఞత గలజ్గ్నురాలివి, ప్రతిభా పాటవ ప్రజ్ఞాశాలివి..
 20. నీ ఆదర్శం అనుస్మరనీయం, నీ వ్యక్తిత్వం స్మరణీయం..
 21. దుస్టునికి దాసోహం కాక, శిష్టురాలివై మార్గహం చూపావు..
 22. నీతో నూటారెండు గోత్రాలవారు, ఆత్మార్పనతో పునీతులయ్యారు..
 23. భూతిక ధర్మాలు భోదించావు,  నైతిక సూక్హ్మాలు ధరించమన్నావు..
 24. నీ మాటలు మాకు శిరోధార్యాలు, నీ భాటలు ఇస్తాయి శౌర్యధైర్యాలు..
 25. పుణ్యవసిస్టానది తీరము లో, బ్రహ్మకుండ  పావన ప్రాంతములో..
 26. అగ్నిగుండమున అడుగేశావు, పరాశక్తి గా నిలిచావు..
 27. కరుణాకటాక్షాల కరుణామూర్తిని,  కోరిన కోర్కే లు తీర్చే కల్పవల్లీ..
 28. నిన్నే మదినిలిపి కొలిచేము, ఎన్నటికీ నీనామం తలచేము..
 29. కోట్ల ప్రజల కుల దేవతగా, దివ్యప్రభల ఇలవేలపుగా..
 30. మా పూజల గైకొనవమ్మ, మా ప్రార్ధనలు మన్నించవమ్మ..
 31. కృప చూపాలని వేడితిమమ్మ , ఆపదలు బాపి రక్షించవమ్మ..
 32. జగన్మాతకు ప్రతిరూపానివి, జగతికి నీవే ఆధారానివి..
 33. నిన్ను ప్రార్దిస్తే   శుభాలుకలుగును, నిన్ను సేవిస్తే సంపదలబ్బును..
 34. దీక్షాధృతితో ఆత్మార్పణం, శిక్షా  స్మృతిగా  రాజు మరణం..
 35. స్వజనుల కాచి పరాశక్తివై, దుర్జనుల కళ్ళు తెరిపించావు..
 36. వైశాక శుద్ధ దశమి న జననము, మాఘ శుద్ధ విదియన ఆత్మార్పణము..
 37. చిత్త శుద్ధితో ధ్యానించెదము, భక్తి శ్రద్ధలతో నిన్నుస్మరించేదము..
 38. అందిస్తున్నామమ్మా వాసవీమాతా, అందుకోవమ్మ మా ప్రణామాలు..
 39. శక్తి రూపిణిగా సాక్షాత్కరించి భక్త జనులకు  మోక్ష మిచ్చితివి..

వాసవీ మాతా చాలీసా ప్రతీ దినం పటించినచో దరి చేరలేవు నీ శోకాలు కలుగునులే శాంతి సుఖాలు…

జై వాసవీ మాతా ,  జై జై వాసవీ మాతా

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!