Home » Sri Anjaneya » Sri Hanuman Chalisa

Sri Hanuman Chalisa

శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా (Sri Hanuman Chalisa)

దోహా
శ్రీ గురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార
బరణౌం రఘువర విమల యశ  జో దాయకు ఫలచార ||

బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార ||

శ్లో || ఆపదా మపహార్తారం దాతారం సర్వసంపదాం
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ||

చౌపాయీ
జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ||  1  ||

రామ దూత అతులిత బల ధామా |
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ||  2  ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||  3  ||

కంచన బరన విరాజ సువేసా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా ||  4  ||

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై ||  5  ||

సంకర సువన కేసరీనందన |
తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన ||  6  ||

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |
రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ||  7  ||

ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా |
రామ లఖన సీతా మన బసియా ||  8  ||

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా |
వికట రూప ధరి లంక జరావా ||  9  ||

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10  ||

లాయ సజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ||  11  ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ||  12  ||

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైఁ |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ ||  13  ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా ||  14  ||

యమ కుబేర దిక్పాల జహాం తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ||  15  ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ||  16  ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ||  17  ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ||  18  ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ ||  19  ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ||  20  ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ||  21  ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ||  22  ||

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |
తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై ||  23  ||

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |
మహావీర జబ నామ సునావై ||  24  ||

నాశై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ||  25  ||

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ||  26  ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ||  27  ||

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ||  28  ||

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ||  29  ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే ||  30  ||

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస బర దీన జానకీ మాతా ||  31  ||

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ||  32  ||

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ||  33  ||

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ |
జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ ||  34  ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ||  35  ||

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ||  36  ||

జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ |
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీఁ ||  37  ||

యహ శత బార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ||  38  ||

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ||  39  ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ||  40  ||

దోహా-
పవనతనయ సంకట హరణ
మంగల మూరతి రూప ||
రామ లఖన సీతా సహిత
హృదయ బసహు సుర భూప ||

Sri Anjaneya Swamy Suprabhatam

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి సుప్రభాతం (Sri Anjaneya Swamy Suprabhatam) అమల కనకవర్ణం ప్రజ్వల త్పావకాక్షం సరసిజ నిభవక్త్రం సర్వదా సుప్రసన్నం పటుతర ఘనగాత్రం కుండలాలంకృతాంగం రణ జయకరవాలం రామదూతం నమామి ॥ 1 ॥ అంజనా సుప్రజా వీర పూర్వా...

Sri Hanumat Stotram

శ్రీ ఆదిశంకరకృత హనుమత్ స్తోత్రం (Sri Hanumat Stotram) నీతాఖిల విషయేచ్ఛం – జాతానం దాశ్రుపులక మత్యచ్ఛమ్ సీతాపతి దూతాద్యం – వాతాత్మజ మద్య భావయే హృద్యమ్॥ 1 ॥ తరుణారుణ ముఖకమలం కరుణారసపూర పరితాపాంగం – సంజీవన మాశాసే –...

Hanumath Pancharatna Stotram

శ్రీ హనుమత్ పంచరత్న స్తోత్రం (Hanumath Pancharatna Stotram) వీతా ఖిలవిషయేచ్చం జాతానందాసృపులకమత్యచ్చమ్ సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మాజమద్య భావయే హృద్యం || 1 || తరుణాఋణముఖ కమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగం సంజీవనమాశాసే మంజులమహిమాన మంజునాభాగ్యం || 2 || శంబర వైరిశరాతి గమంబుజదల...

Sri Anjaneya Swamy Stotram

శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రమ్ (Sri Anjaneya Swamy Stotram) రంరంరం రక్త వర్ణం దినకరవదనం తీక్షదంష్ట్రాకరాళం రంరంరం రమ్య తేజం గిరిచలనకరం కీర్తిపంచాది వక్త్రం రంరంరం రాజయోగం సకల శుభనిధిం సప్త భేతాళం భేద్యం రం రం రం రాక్షసాంతం సకల...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!